Konsumentombudsmannen för lagstridig telefonförsäljning av naturprodukter till marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder AAA-Palvelut Oy att handla lagstridigt vid telefonförsäljning och förelägger ett vite på 75 000 euro för varje förbudspunkt. Trots företagets förbindelse till konsumentombudsmannen 2021 har den vilseledande och aggressiva telefonförsäljningen fortsatt och konsumenterna har inte fått nödvändiga uppgifter. AAA-Palvelut verkar också under namnet Suomen Luontaistuote.

AAA-Palvelut har marknadsfört naturprodukter per telefon som ”tackpaket” utan att tydligt och begripligt meddela att det är fråga om ett beställningsavtal som gäller tills vidare. I försäljningssamtalet har man på ett vilseledande sätt gett intrycket att det är fråga om beställning av en enskild produkt. Att samtalen har inletts med en hänvisning till en kundenkät som konsumenten har besvarat och därmed förtjänat en extra förmån gjorde samtalet mer vilseledande. Företaget har också förfarit aggressivt under försäljningssamtalen när försäljningen har fortsatt trots att konsumenten har uttryckt att hen vill avsluta försäljningssamtalet eller inte behöver eller vill ha den erbjudna produkten.

Innan ett avtal ingås ska telefonförsäljaren ge nödvändig information om bland annat produktens huvudsakliga egenskaper, såsom beställningens längd. Det är förbjudet att lämna osanna och vilseledande uppgifter. Konsumentskyddslagen förbjuder också användning av aggressiva förfaranden i marknadsföringen, såsom påtryckningar eller ihärdiga och oönskade kontakter per telefon. Med dessa metoder får man inte sträva efter att påverka konsumentens beslutsfattande.

”Vilseledande och aggressiv telefonförsäljning av naturprodukter och kosttillskott har varit en alltför lång plåga för konsumenterna. Det är nödvändigt att marknadsdomstolen ger ett avgörande i ärendet så att det är möjligt att styra förfarandena inom hela branschen så att de blir lagenliga”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Vid telefonförsäljning krävs nu en skriftlig bekräftelse

Konsumentskyddet vid telefonförsäljning stärktes i början av 2023. I och med den nya regleringen uppstår avtalet först efter försäljningssamtalet när avtalet godkänns skriftligen. Konsumenten har alltså nu bättre möjligheter att noggrant bekanta sig med innehållet i erbjudanden och överväga beslutet i lugn och ro. I övrigt förblev reglerna för telefonförsäljning oförändrade. Närmare information för företag om hur den nya regleringen ska följas finns i konsumentombudsmannens anvisning.