Konsumentombudsmannen yrkar på betalning av vite på 100 000 euro som påförts kreditbolaget Santander

Enligt konsumentombudsmannens utredning har Santander Consumer Finance Oy brutit mot det förbud som konsumentombudsmannen utfärdat 2013. I Santanders reklam för bilfinansiering år 2024 har väsentliga uppgifter om villkoren i kreditavtalet inte lämnats. När all information inte anges lagenligt i reklamen kan konsumenterna inte jämföra priserna på bilfinansiering från olika kreditbolag. 

Förutom debitering av vitet kräver konsumentombudsmannen att marknadsdomstolen utfärdar ett förbud mot Santander, eftersom det förbud som konsumentombudsmannen utfärdade år 2013 inte har hindrat bolaget från att bryta mot konsumentskyddslagen. Förbudet ska förenas med ett vite på 750 000 euro.

Konsumentombudsmannen har flera gånger sedan år 2012 påpekat för Santander om bristerna i reklamen för konsumentkrediter som Santander genomfört eller som genomförts i bolagets namn. I reklamen har man ofta låtit bli att ge sådan väsentlig information som konsumentskyddslagen förutsätter och som måste ges i reklam för konsumentkrediter.

Viktig information om krediten ska enligt lagen väl synligt, klart och koncist i reklam. Viktig information är bland annat räntan för krediten, den effektiva räntan och övriga kreditkostnader. Villkoren skall också motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren normalt erbjuder.

Det är omöjligt att få den väsentliga informationen om bilkrediten från TV-reklamens finstilta text

I Santanders namn gjordes reklam för engångskredit för att finansiera köp av personbil. Av tv-reklamerna framgick uppgifter om ränta, månadsrat och bilens kontantpris. Övriga uppgifter om konsumentkrediten uppgavs i rutans nedre kant med en liten font. Dessutom fanns information om begränsningar av erbjudandet och om finansieringstjänstens producent längst ner i reklamen. Uppgifterna hade angetts med liten font, så kallad finstil text, och med ljus text mot svart bakgrund. Konsumenten hade inte ens möjlighet att läsa och förstå informationen.

Med sitt förfarande har Santander Consumer Finance Oy gett konsumenter en bristande bild av kreditens kostnader, vilket har försvårat jämförelsen mellan olika konsumentkrediter.

“Bilaffären som fungerar som kreditförmedlare och kreditgivaren ansvarar båda för att reklamen är lagenlig. Dessutom måste reklamverktygets lämplighet för kreditreklam beaktas vid genomförandet av reklamen.”

Konsumentombudsmannen Katri Väänänen

Tillsynskampanjerna avslöjade brister i nät- och tryckreklam för bilkrediter

Även i konsumentombudsmannens och regionförvaltningsverkens tillsynskampanjer har man observerat att uppgifterna inte uppges i kreditreklamen på det sätt som föreskrivs i lagen. Hösten 2022 genomförde myndigheterna en gemensam kampanj för att utreda hur krediter som erbjöds för att finansiera bilar marknadsfördes i nät- och tryckreklam.

Enligt observationerna kunde reklamerna bara ange ett enskilt kreditvillkor, såsom ett exempel på en månadsbetalning eller krediträntan. I nätreklamen kunde kredituppgifter ges först via en länk eller någon annan knapp. I tryckreklam betonades enskilt krediträntan eller månadsbetalningen medan övrig information gavs med så kallad finstilt text.

Konsumentombudsmannens riktlinjer för tillhandahållande av konsumentkrediter ger företag vägledning, rådgivning och information om hur lagens bestämmelser ska tillämpas i praktiken.

Läs mer

Konsumentombudsmannen drog DNA inför marknadsdomstolen från finstilt text – marknadsföringsförbud för Elisa, Santander och Delta Motori (Pressmeddelande  17.10.2013)

Information som ska ges i reklam för konsumentkrediter (på finska) (Konsumentombudsmannens beslut 15.7.2016)

KKV:s och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynskampanj: bilkrediter marknadsförs delvis med bristfälliga uppgifter (på finska) (Nyhetsbrevartikel18.6.2020)

Tillsynskampanj: Brister i reklam för bilkrediter (Pressmeddelande 8.5.2017)

Tillsynskampanj avslöjade brister i prisinformation på bilar och i reklam för bilkrediter (Pressmeddelande 10.2.2016)