Bilar och boende fortfarande i toppen av konsumentklagomål – även elförsäljningen orsakade problem

År 2021 registrerades sammanlagt 57 156 anmälningar från konsumenter i konsumentrådgivningens och konsumentombudsmannens gemensamma databas.  De vanligaste ämnena för konsumentklagomål var liksom tidigare år bilar, boende och renovering. Det fanns också många klagomål om elrelaterade problem, eftersom i synnerhet två elbolags verksamhetssätt orsakade problem för konsumenterna.  

De vanligaste klagomålen förblev desamma som tidigare år. Av alla anmälningar gällde största delen fordon (cirka 23%) samt renovering och boende (cirka 17%). Antalet klagomål i anslutning till coronaviruset minskade jämfört med året innan, eftersom olika tillvägagångssätt i anslutning till inställda och flyttade evenemang och resor i huvudsak har etablerats och eftersom turismen totalt sett var liten.

Andelen anmälningar om el var i fjol cirka 6 %. Problemen i anslutning till förhandsfakturering av el och telefonförsäljning har under de senaste åren synts såväl i konsumentombudsmannens tillsyn som i KKV:s rådgivning.

I synnerhet elförsäljningsbolagens Fi-Nergy Voima och 365Hankintas förfaringssätt orsakade problem i bland annat telefonförsäljningen och faktureringen av el. Konsumenterna hade fakturerats innan elleveransen hade börjat och avtal hade inletts utan att konsumenterna hade förstått att de förbundit sig till avtalet. I sitt initiativ till arbets- och näringsministeriet i juni 2021 föreslog konsumentombudsmannen att förhandsfakturering av el ska förbjudas och att elförsäljningsavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska inledas inom tre månader från det att avtalet ingicks.  Dessutom började konsumentombudsmannen våren 2021 bistå sådana kunder hos Fi-Nergy som bolaget inte hade återbetalat de överuttagna förskottsbetalningarna till.

Antalet klagomål som konsumentmyndigheterna får berättar inte hela sanningen om omfattningen av de problem som konsumenterna ställs inför på marknaden, eftersom endast en liten del av konsumenterna för sin egen sak vidare.  Enligt Europeiska kommissionens undersökning klagar 8 % av de konsumenter som upplevt problem till myndigheterna i Finland.

Statistik över konsumenternas kontakter år 2021

Läs mer

Reklamationstjänsten hjälper till att göra en skriftlig reklamation till säljaren

Konsumentrådgivningen.