Ångerrätt vid distansförsäljning

För de flesta distansförsäljningsvarorna gäller 14 dagars ångerrätt, inom vilken konsumenten kan ångra köpet utan särskilda skäl. Ångerrätten kan förlängas om konsumenten inte har informerats om villkoren för ångerrätten eller om att köpet var avgiftsbelagt.

Om konsumenten ångrar avtalet upphävs också kreditavtal, försäkringsavtal eller andra avtal (till exempel ett monteringsavtal) som är anslutna till det.

Uträkningen av ångertiden på 14 dagar och ångerrätten beror på om det är frågan om en vara, ett avtal om en tjänst eller en digital tjänst.

Varor

Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då konsumenten mottar den beställda varan eller det sista varupartiet. Om det är frågan om en vara som levereras regelbundet räknas ångertiden från den dag då konsumenten mottar det första varupartiet.

Ångerrätten gäller inte bland annat:

 • förseglade och öppnade ljud- och bildupptagningar eller datorprogram, till exempel förseglade cd- eller dvd-skivor
 • förseglade och öppnade varor som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när paketet har öppnats, till exempel kontaktlinser, fuktighetskrämer och mediciner
 • varor som har tillverkats eller ändrats enligt konsumentens önskemål eller varor som uppenbart har anpassats för konsumentens personliga behov, såsom måttbeställda gardiner eller ett graverat smycke
  • Konsumenten förlorar inte ångerrätten om varan motsvarar en standardvara och har ändrats endast i liten utsträckning, till exempel en soffa vars färg och material konsumenten har valt ur ett basutbud.
  • Ångerrätten påverkas av om varan kan säljas vidare utan märkbar förlust.
 • varor som förfars eller föråldras snabbt eller som på grund av sin natur har blandats oåterkalleligt med andra varor direkt efter leveransen, till exempel livsmedel som förfars snabbt, olja för uppvärmning eller mylla som har bretts ut i trädgården.
 • inköp på en auktion som konsumenten kan delta i på andra sätt än på distans, till exempel offentliga auktioner som man också kan delta i personligen på plats. Om en auktion äger rum endast på internet, har konsumenten ångerrätt.
 • leverans av en enskild dagstidning, tidskrift eller periodisk publikation. Om det är frågan om ett prenumerationsavtal (fortlöpande eller tidsbundet), har konsumenten ångerrätt.

Avtal om tjänster

Vanligtvis har serviceavtal också ångerrätten. Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då avtalet ingås.

Ångerrätten kan utnyttjas även om tjänsten på konsumentens begäran har påbörjats innan ångerrätten har upphört. Om leveransen av tjänsten har påbörjats och den avbokas, ska konsumenten betala företaget en skälig ersättning som uträknas som en proportionell andel av det avtalsenliga totalpriset.

Konsumenten behöver inte betala för en tjänst som har utförts helt eller delvis under ångertiden om företaget har börjat utföra tjänsten under ångertiden utan konsumentens samtycke eller inte har informerat om villkoren för utnyttjande av ångerrätten eller om ersättningsskyldigheten om ångerrätten utnyttjas.

Ångerrätten gäller inte:

 • en tjänst som har utförts helt och hållet på konsumentens uttryckliga begäran och konsumenten har upplysts om att ångerrätt saknas. Till exempel för bredbands- eller betal-tv-avtal har tjänsten utförts helt och hållet först när avtalet upphör och inte när anslutningen har öppnats så att tjänsten kan tas i bruk.
 • brådskande reparations- eller servicearbete på en plats dit företaget kommer på konsumentens begäran, till exempel när konsumenten ber företaget komma till konsumentens hem för att reparera ett läckande rör.
 • inkvarteringstjänster, såsom hotell- eller stuginkvartering. Ångertiden för dessa tjänster kan ändå nämnas i avtalsvillkoren.
 • transport av varor eller biluthyrning som har avtalats för en viss tidpunkt. Ångertiden för dessa tjänster kan ändå nämnas i avtalsvillkoren.
 • restaurangtjänster eller fritidstjänster som har avtalats för en viss tidpunkt. Fritidstjänster är till exempel nöjes-, kultur- och idrottsevenemang, hobbykurser och uthyrning av utrustning för hobbyverksamhet. Ångertiden för dessa tjänster kan ändå nämnas i avtalsvillkoren.

Digitala tjänster

Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då avtalet om digitalt innehåll ingås.

 • Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses nedladdning eller direktuppspelning av information som producerats och levererats i digital form, till exempel datorprogram, applikationer, spel, musik, film (bl.a. rätten att se på ett idrottsevenemang) eller text (bl.a. rätten att läsa en e-upplaga av en tidning).
 • Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses inte leverans av digitalt innehåll via minnes- eller inspelningsutrustning, såsom cd- eller dvd-skivor.

Konsumenten är inte skyldig att betala för en tjänst med digitalt innehåll som utförts helt eller delvis om

 • leveransen av digitalt innehåll har inletts under ångertiden utan konsumentens samtycke.
 • konsumenten inte har informerats om att han eller hon förlorar ångerrätten.
 • konsumenten inte har fått en bekräftelse på avtalet.

Konsumenten har inte rätt att ångra köpet om den elektroniska leveransen av digitalt innehåll har inletts under ångertiden med konsumentens samtycke och konsumenten har informerats om att han eller hon då saknar ångerrätt.

Förlängning av ångertiden

Om konsumenten inte har informerats om villkoren för utnyttjande av ångerrätten, förlängs konsumentens rätt att ångra köpet till 12 månader då den normala ångertiden upphör. Om företaget korrigerar den bristfälliga informationen, upphör ångertiden 14 dagar efter den dag då konsumenten mottar den korrigerade informationen.

Företaget måste också säkerställa att konsumenten godkänner den betalningsskyldighet som hänför sig till beställningen. Vid behov måste företaget kunna visa att konsumenten har godkänt betalningsskyldigheten.

 • Om beställandet förutsätter att konsumenten använder en knapp eller motsvarande funktion, måste funktionen markeras med orden ”beställningen inkluderar en betalningsskyldighet” eller motsvarande uttryck. Det kan exempelvis vara frågan om en ruta intill beställningsknappen, där det framgår klart och entydigt vilken produkt konsumenten beställer och vilka kostnader beställningen medför.
 • Om företaget inte har säkerställt att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten, har konsumenten rätt att ångra köpet. Konsumenten måste kräva hävning av köpet senast ett år efter beställningen. Företaget måste returnera de avgifter som konsumenten har betalat inom 30 dagar. Konsumenten ska också ersättas för eventuella kostnader för retur av varan.
Uppdaterad 1.7.2014 Skriv ut

Tullar, skatter och importrestriktioner