Ångerrätt vid näthandel

Största delen av produkterna som köps i nätbutiken har 14 dagars ångerrätt, under vilken du kan ångra ditt inköp utan särskilda skäl.  Om du ångrar en nätbutiksbeställning, annulleras kredit-, försäkrings- eller andra avtal som hänför sig till beställningen. Ångerrättens innehåll och från vilken tidpunkt ångerfristen börjar löpa beror på om du har köpt varan, tjänsten eller det digitala innehållet.

Ångerrätt när du köper en vara i nätbutiken 

 • Du måste anmäla att du ångrar köpet inom 14 dagar från det att du tog emot varan.

 • Du måste betala returkostnaderna själv, förutom

  • om försäljaren har förbundit sig att ansvara för dem, eller
  • om försäljaren innan beställningen gjordes inte har gett dig information om att du ska stå för kostnaderna och uppgett vad returkostnaderna blir om varorna inte kan returneras på vanligt sätt per post.
 • Säljaren får dock avstå från att betala tillbaka pengarna tills han eller hon har fått tillbaka varan eller så kan du med t.ex. returkvitto visa att du har skickat varan.

Ångerrätt när du köper en tjänst i nätbutiken

Ibland kan dina inköp i nätbutiken inkludera både tjänster och varor. Tidpunkten då ångerfristen börjar och dina andra rättigheter i anslutning till ångerrätten bestäms enligt avtalets huvudsakliga syfte.

Om du till exempel köper en dator med installation för ibruktagning är det fråga om ett inköp av vara om huvudsyftet med inköpet är att skaffa en dator och datorns värde är proportionellt större än installationen för ibruktagning. I detta fall räknas ångerfristen från det att varan mottagits.

 • Du kan be företaget att utföra tjänsten medan ångerfristen är i kraft, men du kan bli tvungen att betala en skälig ersättning för utförandet av tjänsten om du utnyttjar din ångerrätt.

 • Om du meddelar företaget om att tjänsten återkallas under ångerfristen kan du kräva att företaget betalar tillbaka alla avgifter du betalat, om tjänsten inte har utförts på din begäran.

  Om du ångrar en tjänst vars utförande har inletts på din begäran

  • måste du betala en skälig ersättning för de kostnader som uppkommit i samband med utförandet av tjänsten före ångeranmälan.
  • du måste betala tjänsten i sin helhet, om tjänsten har utförts helt och hållet under ångerfristen och du har gett ditt samtycke till att du förlorar din ångerrätt när tjänsten har utförts helt.
  • du behöver inte betala kostnader till följd av att du ångrar inköpet om tjänsten inte har hunnit utföras under ångerfristen.
 • Försäljaren ska betala tillbaka din betalning senast 14 dagar efter att ångeranmälan gjorts.

  Försäljaren kan på din begäran dra av en summa pengar från värdet av den tillhandahållna tjänsten, som beräknas som en andel av avtalets totala pris.

  Försäljaren ska betala tillbaka alla dina pengar

  • om tjänsten inte har hunnit utföras under ångerfristen.
  • om försäljaren inte har informerat om villkoren för utövandet av ångerrätten eller ersättningsskyldigheten i anslutning till utövande av ångerrätt.

Ångerrätt när du köper digitalt innehåll i nätbutiken

Förutom varor och tjänster kan du köpa digitalt innehåll i nätbutiken. Om det digitala innehållet levereras till dig elektroniskt är innehållet i din ångerrätt annorlunda än i när du köper en vara eller tjänst.

 • Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses information som producerats eller levererats som direktuppspelning i digital form. Sådana är till exempel ett datorprogram, en applikation, ett spel, musik, en video (bland annat rätt att titta på ett idrottsevenemang) eller en text (bland annat läsrätt till pdf-tidning).
 • Det digitala innehållet kan också levereras till dig med ett minnes- eller lagringsverktyg (t.ex. en CD- eller DVD-skiva) i stället för att levereras elektroniskt till exempel genom laddning eller direktuppspelning. Om det digitala innehållet levereras till dig med ett minnes- eller lagringsverktyg är det fråga om ett varuinköp och innehållet i din ångerrätt är detsamma som i varuhandel.

 

 • Du ska meddela säljaren om att du ångrar köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

 • Du förlorar din ångerrätt om alla följande villkor har uppfyllts:

  • om du ger ett uttryckligt förhandssamtycke till att leveransen av digitalt innehåll inleds under ångerfristen
  • om du har godkänt att ångerrätten saknas i ett sådant fall
  • om säljaren har lämnat in en bekräftelse på förhandssamtycket och godkännandet i varaktig form.
 • Du har rätt att få tillbaka dina pengar för en tjänst som gäller digitalt innehåll och som utförts helt eller delvis om:

  • leveransen av det digitala innehållet har påbörjats under ångerfristen utan ditt förhandssamtycke.
  • du inte har fått information om förlust av din ångerrätt.

Hur ångrar man ett inköp i nätbutiken?

Om du vill ångra ett inköp som du gjort i nätbutiken ska du informera försäljaren om detta på ett tydligt sätt senast 14 dagar efter att varan mottagits eller avtalet ingåtts. Du behöver inte motivera varför du vill utnyttja din ångerrätt.

Det räcker inte med att endast lämna tillbaka varan eller låta bli att hämta den från posten. Det ligger på konsumentens ansvar att vid behov bevisa att anmälan är gjord. Du kan också anmäla att du ångrar köpet innan varan levererats.

Du kan till exempel göra ångeranmälan

 • med företagets ångerblankett
 • fritt formulerat till exempel via e-post eller tillsammans med varan som returneras.
 • på företagets webbplats, om företaget erbjuder den möjligheten. Om det är möjligt att göra en ångeranmälan på företagets webbplats, har konsumenten rätt att utan dröjsmål få information om att ångeranmälan har inkommit. Informationen ska ges på ett bestående sätt, till exempel per e-post.

Vilka produkter gäller ångerrätten inte?

Alla nätbutiksinköp kan inte ångras. Försäljaren får dock inte begränsa ångerrätten på andra grunder än de som anges i lagen.

OBS! Utöver nedanstående finns det vissa produkter som i nätbutiken omfattas av andra regler än nätbutiksinköp i allmänhet. Sådana produkter är till exempel biljetter för passagerartrafik som inte har ångerrätt vid distansförsäljning. Finansieringstjänsternas  distansförsäljning omfattas av egna rättigheter som avviker från övrig distansförsäljning. Finansieringstjänster är till exempel krediter, försäkringar och investeringstjänster.

 • Du har inte ångerrätt för ett inköp i nätbutiken om:

  • avtalet gäller en vara som tillverkas eller ändras enligt ditt krav eller som ges en tydlig personlig prägel, till exempel måttbeställda gardiner eller en vara som försetts med en ingravering eller ett namn.
   • Förlust av ångerrätten gäller inte produkter som motsvarar standardvaror och som endast kan ändras lite enligt ditt önskemål, till exempel en soffa som beställs separat, vars färg och material du väljer ur standardsortimentet.
  • avtalet gäller en vara som snabbt kan försämras eller föråldras eller som på grund av sin karaktär efter leverans blandas med andra föremål så att man inte kan skilja dem åt, till exempel livsmedel som förfars snabbt, eldningsolja, mylla som spridits ut i trädgården.
  • du har öppnat en förseglad vara som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte kan återsändas, till exempel kontaktlinser, fuktighetskrämer och läkemedel.
   • Om du inte har öppnat produkten kan du ångra köpet.
  • avtalet gäller alkoholhaltiga drycker till ett pris som avtalades vid den tidpunkt när avtalet ingicks, som kan levereras tidigast om 30 dagar och vars faktiska värde beror på sådana fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka.
  • förseglade ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram har öppnats.
  • avtalet gäller tillhandahållande av enstaka nummer av tidningar eller tidskrifter. Det har ingen betydelse på vilkendera partens initiativ avtalet ingåtts.
   • Om det är fråga om en prenumeration av en dagstidning eller en tidskrift (fortlöpande eller tidsbunden) har du ångerrätt.
  • avtalet har ingåtts vid en auktion som du kan delta i även på något annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation, till exempel offentliga auktioner som man även personligen kan delta i på plats.
   • Om det endast är fråga om en nätauktion har du ångerrätt.
  • priset på en konsumtionsnyttighet beror på sådana fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under ångerfristen, till exempel ädelmetaller.
 • Du har inte ångerrätt för ett inköp i nätbutiken om:

  • du har beställt en tjänst som redan har utförts helt
   • eftersom du uttryckligen bad om att tjänsten ska utföras redan under ångerfristen,
    OCH
   • försäljaren berättade i förväg att du i det här fallet förlorar din ångerrätt.
    • Om du ångrar avtalet efter att tjänsten har inletts måste du betala försäljaren en skälig ersättning för de kostnader som försäljaren redan har hunnit få för att fullgöra avtalet innan försäljaren tog emot din ångeranmälan.
  • avtalet gäller brådskande reparations- eller underhållsåtgärder på en plats dit näringsidkaren anländer på din uttryckliga begäran, till exempel då du ber näringsidkaren komma för att reparera ett läckande rör.
  • avtalet gäller
   • erbjudande av inkvartering för andra ändamål än boende
   • transport av varor
   • biluthyrning
   • restaurangtjänster eller
   • fritidstjänster, OCH
   • i avtalet förutsätts utförande vid en bestämd tidpunkt eller inom en viss tid.

  Fritidstjänster är till exempel nöjes-, kultur- och idrottsevenemang, hobbykurser, uthyrning av utrustning.

 • Du har inte ångerrätt för ett inköp i nätbutiken om du har beställt digitalt innehåll vars leverans har inletts elektroniskt

  • innan ångerfristen löper ut, eftersom du har gett ditt samtycke till detta, OCH
  • försäljaren i förväg berättade att du i det här fallet förlorar din ångerrätt.

Ångerättsassistenten 

Reklamationstjänsten – Pro­blem med ång­er­rätt och åter­be­tal­ning vid han­del av va­ror

Med hjälp av denna assistent kan du göra en reklamation till säljaren om du inte har lyckats ångra köpet eller om dina pengar inte har returnerats.

Re­kla­ma­tions­tjäns­ten