De äldre och konsumentskydd: Tips vid oväntade försäljningssituationer

Har du eller en närstående råkat ut för svårigheter i oväntade försäljningssituationer? Till exempel när en försäljare ringer, dyker upp på dörren eller tar kontakt via e-post? Eller är du bekymrad över suspekta och skumma beställningar som en närstående gjort och otydliga fakturor denne fått?

På denna sida får du tips och länkar som du kan använda för att förebygga och lösa problem till följd av oväntade försäljningssituationer.

Förebygg problem

När ska jag förhålla mig skeptisk det som en försäljare erbjuder?

 • Om erbjudandet låter för bra för att vara sant. Om du blir erbjuden ett gratisprov, en renoveringskartläggning eller en testperiod ska du se till att det inte leder till en avgiftsbelagd beställning.
 • Om du känner dig pressad till eller jagad på att fatta ett köpbeslut eller beställa ett prov.
 • Om försäljaren inte svarar på dina frågor eller inte ger dig den ytterligare information du ber om.
 • Om någon vill ha dina bankkoder, personuppgifter eller betalkortsuppgifter. Varken polisen eller någon annan myndighet frågar efter dessa på telefon, via e-post eller vid dörren.

Huijausinfo.fi (på finska, Konsumentförbundet)

Video: Så reder du ut oväntade och osakliga försäljningssituatuoner (Youtube, texter på svenska)
Huijausinfo.fi (på finska, Kuluttajaliitto)

Hur kan jag säga till försäljaren att jag inte är intresserad?

Du får alltid tacka nej till köpet och något köptvång finns inte, även om försäljaren skulle ha lagt mycket tid på att presentera sin produkt.

1. Svara bestämt och utan att förklara dig, till exempel:

 • Nej tack – jag ska inte beställa något.
 • Nej tack – jag är inte intresserad.
 • Nej tack – jag har gett en närstående fullmakt att sköta mina ärenden.

2. Efter ditt nej kan du säga:

 • Ha en bra fortsättning på dagen.
 • Till den som ringer kan du dessutom säga: Jag förbjuder att mina uppgifter används för marknadsföring i fortsättningen.

3. Sedan kan du avsluta samtalet eller lämna försäljningsstället med glatt humör.

Video: Så reder du ut oväntade och osakliga försäljningssituatuoner (Youtube, texter på svenska)

Hur ska jag göra om jag är intresserad av det som försäljare erbjuder?

Om du är intresserad av det som försäljaren erbjuder kan du göra så här:

 • Säg att du ska tänka på saken och att du inte vill skriva på eller avtala om något innan dess.
 • Be om en skriftlig offert. Läs noggrant igenom avtalsvillkoren, bland annat om ångerrätten för köpet.
 • Fundera på dina behov och överväg dina alternativ i lugn och ro.
 • Diskutera alternativen med en närstående eller någon annan du litar på.
 • Jämför erbjudandet med det som andra har att erbjuda.

Hur märker jag att jag hamnat i problem med osakliga försäljare?

Ett tecken på problem är ofta att

 • det finns ständigt nya produkter i bostaden som personen inte behöver eller kan använda
 • det finns mängder av oanvända hälsoprodukter, oöppnade förpackningar eller otaliga tidningar i bostaden
 • personen får regelbundet fakturor på produkter som hen inte tror sig ha beställt.

Hur kan jag skydda mig själv eller en närstående mot onödiga inköp eller vilseledande marknadsföring?

Det viktigaste är att lära sig att säga NEJ.

Telefonförsäljning
1. Du kan försöka begränsa telefonmarknadsföringen. Begränsningstjänsterna garanterar inte att ingen försäljare ringer längre, men de håller en stor del av de finländska företagen borta.

Förbud mot direktmarknadsföring 

 • Du kan utfärda förbud mot direktmarknadsföring för en anhörigs räkning med fullmakt. Det behövs alltså ingen jurist eller juridiskt kunnande för att upprätta en fullmakt. På internet hittar du många fullmaktsmodeller att utgå ifrån.
 • Även en intressebevakningsfullmakt är en fullmakt med vilken man befullmäktiga en person att sköta ens ärenden när man själv blir oförmögen att göra det. Du kan läsa mer om intressebevakningsfullmakten på följande webbplatser:
  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  Minnesförbundet (på finska)

2. Diskutera. Följ detta råd eller påminn din närstående om det: Beställ inget förrän du har övervägt dina behov och alternativ i lugn och ro samt diskuterat beställningen med dina bekanta eller någon annan pålitlig person.

Hemförsäljning

1. Sätt upp meddelandet ”Ingen hemförsäljning”/”Inga försäljare” utomhus eller på ytterdörren.

2. Diskutera. Följ detta råd eller påminn din närstående om det: Gå inte med på eller skriv inte under något förrän du har övervägt dina behov och alternativ i lugn och ro samt diskuterat beställningen med dina bekanta eller någon annan pålitlig person. Till exempel renoveringsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl hjälper dig att bedöma det faktiska renoveringsbehovet.

Renoveringsrådgivning (på finska, Centralförbundet för de gamlas väl)

Webbutiker

1. I en webbutik använder du med fördel kreditkort som betalmedel eller begär en traditionell faktura. Betalar du med kreditkort kan du även kräva återbetalning från kreditgivaren om det blir problem.

2. Diskutera. Följ detta råd eller påminn din närstående om det: Köp inget och ge inte dina uppgifter till någon förrän du har utrett om butiken, tävlingen eller utlottningen är att lita på och förstått avtalsvillkoren. Om en webbplats eller ett e-postmeddelande informerar dig om en rejäl lyckträff, en stor lotterivinst eller ett riktigt bra erbjudande handlar det sannolikt om bedrägeri. Du kan undersöka tillförlitligheten med hjälp av sökmotorer, till exempel genom att söka i diskussionsforum på internet efter människors erfarenheter.

Huijausinfo.fi (på finska, Konsumentförbundet)

Lös problemet

Kan man ångra ett köp som en äldre person gjort?

Möjligheten att ångra ett köp beror bland annat på var man köpt produkten eller tjänsten och om säljaren har gett returrätt.

Även utan ångerrätt kan konsumenten i vissa fall ha rätt att frånträda avtalet. Därutöver har konsumenten rätt till avbeställning mot ersättning.

Exempel på situationer där det kan vara möjligt att frångå avtalet:

1) Ogiltigt avtal

Om ett avtal konstateras vara ogiltigt har säljaren inte till någon del rätt att kräva betalning.

Exempel på situationer där du kan åberopa avtalets ogiltighet:

 • En äldre person har övertalats till att fatta ett köpbeslut som hen inte skulle ha fattat utan påtryckningar.
 • För att få till stånd ett avtal har försäljaren utnyttjat en äldre persons ensamhet, trötthet, sjukdom eller ålderssvaghet – till exempel en minnessjukdom eller en annan nedsättning av omdömesförmågan som beror på ålder.
 • Den äldre har saknat rättshandlingsförmåga på grund av begränsningar i sin handlingsbehörighet. Om den äldres rättshandlingsförmåga har begränsats helt eller delvis genom myndighetsbeslut är betydande rättshandlingar som utförts utan intressebevakarens samtycke i allmänhet ogiltiga.
 • Den äldre har inte haft rättshandlingsförmåga när avtalet ingicks, även om hens handlingsbehörighet inte har begränsats genom ett domstolsbeslut. Avtalet kan vara ogiltigt om det i efterhand kan påvisas att personen till exempel på grund av nedsatt uppfattningsförmåga till följd av minnessjukdom inte i tillräcklig grad kunnat bedöma rättshandlingens betydelse när avtalet ingicks. Det kan till exempel vara möjligt att häva ett avtal om renovering eller annat skräddarsytt serviceavtal om man med ett läkarintyg eller på något annat tillförlitligt sätt kan påvisa att den äldre inte kunnat förstå avtalets innebörd.

2) Orimligt avtal

Att ett enskilt avtalsvillkor är orimligt innebär i allmänhet inte att hela avtalet är ogiltigt. Avtalet kan dock gå att häva om villkoren i sin helhet är så orimliga att man inte kan kräva att avtalet ska hållas i kraft.

Du kan kräva att avtalet jämkas om ett avtalsvillkor är orimligt. Till exempel om priset betydligt högre än den allmänna prisnivån eller om hävning av avtalet är bundet med ett särskilt stort avtalsvite. Ett orimligt villkor kan exempelvis lämnas helt obeaktat, varvid resten av avtalet förblir oförändrat och giltigt.

Ett orimligt avtalsvillkor som har utformats på förhand utan att konsumenten kunnat påverka dess innehåll lämnas obeaktat. Då förblir avtalet i allmänhet giltigt till övriga delar med de tidigare villkoren.

Läs mer på sidan Orimliga avtalsvillkor

3) Avbeställning innan varan levererats eller tjänsten utförts

Om det inte finns ångerrätt eller om den har gått ut kan konsumenten avbeställa sin order om varan eller tjänsten ännu inte levererats. Avbeställning utgör emellertid ett avtalsbrott, så säljaren har i regel rätt till ersättning.

Det är bra att göra en avbeställning så fort som möjligt efter att avtalet ingåtts. Om till exempel förberedelserna för en dyr renovering inte har påbörjats eller framskridit långt kan en snabb avbeställning vara det förnuftigaste sättet att begränsa den ekonomiska skadan för företaget. Därmed blir även den ersättning som konsumenten ska betala så låg som möjligt.

Ersättningen ska vara rimlig och motsvara säljarens faktiska kostnader för frånträdet. Bedömningen av vad som är en rimlig ersättning påverkas bland annat av

 • hur individuell den beställda produkten är
 • hur långt tillverkningen av produkten framskridit
 • hur snabbt efter ordern man avbeställt.

Storleken på ersättningen kan också anges i avtalsvillkoren. Ett sådant villkor är giltigt om ersättningen till säljaren är rimlig i förhållande till de faktiska kostnader som förorsakas säljaren.

Video: I dessa situationer kan du kräva att ett köp hävs ( Youtubessa, texter på svensa)

Hur bestrider jag att ett avtal ingåtts och kräver att obefogad fakturering upphör?

Lämna ett skriftligt klagomål till det fakturerande företaget där du bestrider att ett avtal har uppstått. Om fakturan går till indrivning ska du reklamera indrivningen skriftligt till indrivningsföretaget.

När du bestrider din betalningsskyldighet på ett väl underbyggt sätt får indrivningen enligt lagen inte fortsättas innan ärendet utretts.

Om avtalet uppstod vid telefonförsäljning kräv även att få en inspelning av samtalet. Enligt lagen har konsumenten rätt att få antingen en inspelning av säljsamtalet eller en transkriberad textversion av inspelningen.

Du kan använda reklamationstjänsten för att bestrida en ogrundad faktura eller indrivning till exempel om du har fått

 • en faktura för en vara eller tjänst som du inte har beställt
 • en faktura där det inte framgår vad faktureringen avser.

Om ditt klagomål till företaget inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivningen.

Reklamationstjänsten
Lämna en reklamation till företaget
Video: I dessa situationer kan du kräva att ett köp hävs ( Youtubessa, texter på svensa)

Var kan jag få hjälp om jag inte lyckas lösa ärendet med företaget?

Kontakta Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen erbjuder avgiftsfri rådgivning om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i situationer där parterna är en konsument och ett företag.

Konsumentrådgivning