Oskäliga avtalsvillkor

Företag får inte använda avtalsvillkor som är oskäliga för konsumenten. Bekanta dig med hur man kan bedöma om villkor är oskäliga och hur avtalsvillkor kan jämkas.

Bedömning av oskäliga avtalsvillkor

Företag får inte använda avtalsvillkor som är oskäliga för konsumenterna. Ett avtalsvillkor kan vara oskäligt om det gynnar företaget i en sådan utsträckning att parternas rättigheter och skyldigheter inte är i balans. Villkoren får till exempel inte vara sådana att riskerna för fel eller brister i produkten i orimligt hög grad faller på konsumenten snarare än på företaget.

I sin mest orimliga form är avtalsvillkoren sådana att företaget endast har en ”skyldighet” att ta emot köpesumman, men alla risker faller på kunden. Ett oskäligt avtalsvillkor kan gälla bland annat priset, avtalstiden, leveranstiden, betalningen, faktureringen, påföljder av fel eller uppsägning av avtalet.

 • Ett oskäligt avtalsvillkor är till exempel ett villkor

  • som hindrar konsumenten från att åberopa sina lagliga rättigheter, till exempel att ansöka om kompensation för en felaktig produkt eller tjänst
  • som begränsar eller hindrar konsumenten från att använda sina rättsmedel. Konsumenten har alltid rätt att få sitt ärende behandlat i tingsrätten på sin hemort eller föra ärendet till konsumenttvistenämnden
  • där man förbehåller sig rätten att ensidigt ändra avtalsvillkoren utan giltig orsak som nämns i avtalet
  • där man förbehåller sig rätten att ensidigt ändra produktens eller tjänstens egenskaper utan giltig orsak
  • där man förbehåller sig rätten att höja priset på produkten eller tjänsten och inte ger rätt att återkalla avtalet om det slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som överenskommits när avtalet ingicks
  • som kräver en oproportionerligt stor ersättning av en konsument som inte uppfyller sina avtalsförpliktelser
  • där företaget förbehåller sig rätten att säga upp ett avtal som gäller tills vidare utan förhandsanmälan i tillräckligt god tid
  • som konsumenten binds till även om han eller hon inte har haft en faktisk möjlighet att bekanta sig med avtalsvillkoren innan avtalet ingicks.

Jämkning av oskäliga avtalsvillkor

Att ett avtalsvillkor, till exempel avtalstiden, är oskäligt innebär inte nödvändigtvis att hela avtalet är ogiltigt. Om ett avtalsvillkor är oskäligt för konsumenten kan avtalet jämkas, dvs. ändras så att det i sin helhet inte är oskäligt.

Om ett avtalsvillkor är oskäligt lönar det sig att förhandla med avtalsparten om en jämkning av villkoret. Ett oskäligt villkor kan till exempel lämnas helt obeaktat, varvid resten av avtalet förblir oförändrat och i kraft.

Jämkningen kan gälla bland annat avtalsvite, återkallande av avtalet eller priset. Det är möjligt att annullera avtalet och häva köpet om villkoren i sin helhet är så oskäliga att det inte kan förutsättas att avtalet ska hållas i kraft.

Gör så här om du anser att avtalsvillkor är oskäliga 

 • Om du anser att ett avtalsvillkor är oskäligt ska du först förhandla med företaget om en jämkning av villkoret.  Ett avtalsvillkor som ändras oskäligt eller utan grund kan till exempel gälla pris, avtalets varaktighet, leveranstid, betalning, fakturering, påföljder av fel eller uppsägning av avtal.

  Om du dröjer med att anmäla problemet kan du förlora din rätt att framställa ett yrkande.

  Ofta löser sig problemet när du meddelar företaget om saken så snabbt som möjligt.

  Om företaget inte reagerar på önskat sätt ska du göra en skriftlig reklamation till företaget där du noggrant beskriver problemet och meddelar dina krav.

  Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

  Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen. Reklamationstjänsten ger också information om dina rättigheter och hjälper dig att bedöma vad du kan kräva i ditt eget fall.

  Reklamationstjänsten – lämna en reklamation till företaget

 • Om motparten uttrycker sin önskan att reda ut saken lönar det sig att försöka hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom att förhandla.

  Överväg noggrant om tjänsteleverantörens förslag är godtagbart. Ofta finns det inte en enda rätt lösning. En överenskommelse är ofta en bättre och mer ekonomisk lösning än en utdragen tvist.

 • Om reklamationen och förhandlingarna inte leder till en förlikning kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar.

  Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

  Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen

   

För företag