Oskäliga avtalsvillkor

Företag får inte använda avtalsvillkor som är oskäliga för konsumenten. Bekanta dig med hur man kan bedöma om villkor är oskäliga och hur avtalsvillkor kan jämkas.

Bedömning av oskäliga avtalsvillkor

Företag får inte använda avtalsvillkor som är oskäliga för konsumenterna. Ett avtalsvillkor kan vara oskäligt om det gynnar företaget i en sådan utsträckning att parternas rättigheter och skyldigheter inte är i balans. Villkoren får till exempel inte vara sådana att riskerna för fel eller brister i produkten i orimligt hög grad faller på konsumenten snarare än på företaget.

I sin mest orimliga form är avtalsvillkoren sådana att företaget endast har en ”skyldighet” att ta emot köpesumman, men alla risker faller på kunden. Ett oskäligt avtalsvillkor kan gälla bland annat priset, avtalstiden, leveranstiden, betalningen, faktureringen, påföljder av fel eller uppsägning av avtalet.

 • Ett oskäligt avtalsvillkor är till exempel ett villkor

  • som hindrar konsumenten från att åberopa sina lagliga rättigheter, till exempel att ansöka om kompensation för en felaktig produkt eller tjänst
  • som begränsar eller hindrar konsumenten från att använda sina rättsmedel. Konsumenten har alltid rätt att få sitt ärende behandlat i tingsrätten på sin hemort eller föra ärendet till konsumenttvistenämnden
  • där man förbehåller sig rätten att ensidigt ändra avtalsvillkoren utan giltig orsak som nämns i avtalet
  • där man förbehåller sig rätten att ensidigt ändra produktens eller tjänstens egenskaper utan giltig orsak
  • där man förbehåller sig rätten att höja priset på produkten eller tjänsten och inte ger rätt att återkalla avtalet om det slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som överenskommits när avtalet ingicks
  • som kräver en oproportionerligt stor ersättning av en konsument som inte uppfyller sina avtalsförpliktelser
  • där företaget förbehåller sig rätten att säga upp ett avtal som gäller tills vidare utan förhandsanmälan i tillräckligt god tid
  • som konsumenten binds till även om han eller hon inte har haft en faktisk möjlighet att bekanta sig med avtalsvillkoren innan avtalet ingicks.

Jämkning av oskäliga avtalsvillkor

Att ett avtalsvillkor, till exempel avtalstiden, är oskäligt innebär inte nödvändigtvis att hela avtalet är ogiltigt. Om ett avtalsvillkor är oskäligt för konsumenten kan avtalet jämkas, dvs. ändras så att det i sin helhet inte är oskäligt.

Om ett avtalsvillkor är oskäligt lönar det sig att förhandla med avtalsparten om en jämkning av villkoret. Ett oskäligt villkor kan till exempel lämnas helt obeaktat, varvid resten av avtalet förblir oförändrat och i kraft.

Jämkningen kan gälla bland annat avtalsvite, återkallande av avtalet eller priset. Det är möjligt att annullera avtalet och häva köpet om villkoren i sin helhet är så oskäliga att det inte kan förutsättas att avtalet ska hållas i kraft.

Gör så här om du anser att avtalsvillkor är oskäliga

 •  Om du anser att ett avtalsvillkor är oskäligt ska du först förhandla med företaget om en jämkning av villkoret. Motivera varför du anser att avtalsvillkoret är oskäligt.
 • Du kan också be konsumentrådgivningen om hjälp med förhandlingarna (länk till sidan).
 • Om förhandlingarna med företaget inte ger resultat, jämkas oskäliga avtalsvillkor i sista hand i konsumenttvistenämnden.

För företag