Uppsägning av avtal

Rätten att säga upp ett avtal beror på om det är fråga om ett tidsbundet avtal eller ett avtal som gäller tills vidare. Innan ett avtal ingås lönar det sig alltså att kontrollera vilken typ av avtal du kommer att ingå. Det lönar sig att säga upp avtal skriftligt.

Uppsägning av avtal som gäller tills vidare

Ett avtal som gäller tills vidare upphör att gälla när någondera parten har sagt upp det. Uppsägningen kan i allmänhet göras när som helst.

Uppsägningstiden för ett avtal som gäller tills vidare får inte vara oskäligt lång. Uppsägningstiden kan vara till exempel två veckor och högst en månad.
I vissa fall, såsom hyresförhållanden, börjar uppsägningstiden löpa först från den sista dagen i den månad då uppsägningen görs.

Läs om uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av tidsbundet avtal

tt tidsbundet avtal upphör när avtalsperioden löper ut utan särskild uppsägning. Avtalet kan inte sägas upp under avtalsperioden annat än i vissa speciella situationer.

Om konsumenten utan särskilda skäl vill säga upp avtalet under avtalsperioden, kan företaget inom rimliga gränser bestämma på vilka villkor uppsägningen godkänns. Företaget kan ha rätt till skälig ersättning för att avtalet avslutas i förtid. Ersättningen ska motsvara de kostnader som uppsägningen i verkligheten orsakar säljaren.

Om konsumenten har råkat i betalningssvårigheter på grund av en betydande och oförutsägbar förändring i livssituationen kan han eller hon åberopa ett socialt prestationshinder. En förändring i livssituationen kan vara till exempel sjukdom, arbetslöshet, skada eller någon annan orsak som inte beror på personen själv. Ett socialt prestationshinder berättigar i allmänhet till uppsägning av avtalet, varvid företaget endast kan uppbära de avgifter som ackumulerats fram till avtalets upphörande.

Ibland innehåller lagstiftningen särskilda bestämmelser om uppsägning. Till exempel elmarknadslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation innehåller specialbestämmelser som påverkar villkoren i elavtal och abonnemangsavtal.
Läs om uppsägning av abonnemangsavtal (länk) 
Läs om uppsägning av betal-tv-tjänst (länk) 

Det lönar sig att göra upp uppsägningsmeddelandet skriftligt

Ett avtal kan sägas upp genom att göra upp ett fritt formulerat uppsägningsmeddelande. Dock ska till exempel uppsägning av ett hyresavtal alltid göras skriftligen.

Läs om uppsägning av hyresavtal

Om man säger upp ett avtal muntligt är det bra att få en skriftlig bekräftelse på uppsägningsmeddelandet, till exempel ett e-postmeddelande. Uppsägningsmeddelandet kan också skickas till den e-postadress som företaget uppgett i sina kontaktuppgifter.
Företaget får inte ta ut en separat avgift för uppsägningen.

För företag