Fritidssysselsättningar

Konsumentskyddet gäller fritidssysselsättning som ordnas av en näringsidkare. Om problem uppstår kan du vända dig till konsumentrådgivningen om ett företag erbjuder fritidssysselsättning eller om det är fråga om avgiftsbelagd verksamhet som är öppen för alla och som ordnas av en idrottsförening eller någon annan organisation. Meningsskiljaktigheter som gäller medlemskap i en förening omfattas inte av konsumentskyddet.  

Fritidssysselsättningar och konsumentskydd

Motions- och konstundervisning, såsom simskolor och spellektioner, är exempel på typiska fritidssysselsättningar. Konsumentskyddslagen gäller fritidssysselsättning som erbjuds av ett företag. Den kan också gälla en förening, om föreningen erbjuder avgiftsbelagda tjänster som är öppna för alla, det vill säga bedriver näringsverksamhet i förvärvssyfte. Verksamhetens karaktär och konsumentmyndigheternas befogenhet måste bedömas från fall till fall.

Huvudregeln är att

 • konsumentskyddslagen tillämpas på avgiftsbelagd verksamhet och evenemang som är öppna för alla och som ordnas av idrottsföreningar eller andra organisationer
 • konsumentskyddet inte omfattar meningsskiljaktigheter som gäller medlemskap i en förening (t.ex. medlems-, tränings- och verksamhetsavgifter).

Fel i fritidssysselsättningar

Även om konsumentskyddslagen inte innehåller särskilda bestämmelser om fritidssysselsättningar, kan man med stöd av lagens allmänna bestämmelser om fel bedöma om de är bristfälliga.

Fritidssysselsättningar som omfattas av konsumentskyddslagen ska

 • motsvara det överenskomna och det som presenterats i marknadsföringen i fråga om innehåll och utförande
 • utföras med yrkesskicklighet och omsorg
 • överensstämma med vad konsumenter i allmänhet har anledning att förutsätta i samband med sådana tjänster
 • överensstämma med de krav som uppställs i lagar, förordningar och beslut av myndigheter.

En fritidssysselsättning kan vara bristfällig till exempel om

 • tidpunkten för en kurs ändras så att den inte passar deltagarna
 • det antal tillfällen som ordnas inte motsvarar överenskommelsen
 • utrymmena eller redskapen är bristfälliga eller oändamålsenliga
 • kursen inte leds av en sakkunnig person.

Du kan förutsätta att tjänsteleverantören rättar till felet. Om detta inte sker eller felet inte kan rättas till har du rätt att få

 • prisavdrag som motsvarar felet
 • ersättning för skada som orsakats av fel.

Om felet är väsentligt och det inte blir aktuellt att rätta det, har du rätt att häva avtalet och få tillbaka det du betalat för tjänsten.

Ändringar och avvikelser av mindre betydelse som anmälts eller överenskommits berättigar inte nödvändigtvis till kompensation.

Gör så här om tjänsten inte motsvarar det som avtalats eller om den är bristfällig   

 • Meddela tjänsteleverantören om problemet och försök förhandla om hur situationen kan åtgärdas eller kompenseras.

 • Om du vill kan du använda reklamationstjänsten för att göra reklamationen.