Utbildningstjänster

Konsumentskyddet gäller privata utbildningstjänster. Om problem uppstår kan du vända dig till konsumentrådgivningen om det är ett företag eller en annan näringsidkare som erbjuder utbildningen. Offentlig utbildning omfattas inte av konsumentskyddet.

Utbildningstjänster och konsumentskydd

Konsumentskyddslagen gäller utbildningar som erbjuds av en näringsidkare. Även yrkesförberedande utbildning som erbjuds av ett företag omfattas av konsumentskyddet.

Konsumentskyddet omfattar inte

 • utbildning som ordnas av en offentlig läroanstalt eller någon annan offentlig aktör
 • utbildning som ordnas av läroanstalter för fritt bildningsarbete (medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler)
 • yrkesinriktad fortbildning eller utbildning som huvudsakligen betalas av arbetsgivaren.

Innan utbildningen anskaffas

 • Bekanta dig noggrant med den utbildning som erbjuds och fundera på om den till sitt innehåll och genomförande motsvarar dina behov.
 • Läs noggrant igenom avtals- och annulleringsvillkoren för utbildningen.
 • Ta reda på under vilka förutsättningar och på vilka villkor det är möjligt att återkalla anmälan eller avsluta sitt deltagande i utbildningen.

Fel i utbildningar

Utbildningen ska

 • vastata sisällöltään ja suoritustavaltaan sovittua ja markkinoinnissa esitettyä
 • olla ammattitaitoisesti ja huolellisesti järjestetty
 • vastata laissa, asetuksissa ja viranomaispäätöksissä asetettuja vaatimuksia.

En utbildningstjänst är bristfällig till exempel om undervisningen

 • till exempel till sin omfattning eller sitt genomförande avviker från det som avtalats och meddelats på förhand
 •  inte till sin kvalitet motsvarar det som allmänt kan förutsättas av motsvarande utbildningar

Ändringar och avvikelser av mindre betydelse som anmälts eller överenskommits är inte nödvändigtvis fel.

Om fel förekommer har du rätt att få

 • prisavdrag som motsvarar felet
 • ersättning för skada som orsakats av fel.

Om felet är väsentligt och det inte blir aktuellt att rätta till det, har du rätt att

 • häva avtalet
 • få tillbaka det du betalat för tjänsten.

Gör så här om utbildningen inte motsvarar det som avtalats eller om den är bristfällig