Fritidsevenemang

Biljetter till fritidsevenemang har inte automatiskt bytes- eller returrätt, utan är avtalsspecifika. Om evenemanget ställs in har du rätt att få tillbaka biljettpriset. När någon som ska uppträda på en festival ställer in kan du ha rätt till kompensation om festivalens innehåll förändras avsevärt från det som angetts i marknadsföringen. 

Returrätt för evenemangsbiljetter

14 dagars ångerrätt för distansförsäljning, såsom telefonförsäljning eller näthandel, gäller inte fritidstjänster som har avtalats för en viss tidpunkt. Ångerrätt för dessa tjänster kan dock ingå i avtalsvillkoren. Du kan alltså inte returnera biljetter till en konsert, en teaterföreställning eller ett idrottsevenemang, om inte detta uttryckligen nämns i avtalsvillkoren.

Inställt eller uppskjutet evenemang

Om ett evenemang ställs in eller blir uppskjutet, har du rätt att få tillbaka biljettpriset. Du har rätt till det även om det ställs in eller skjuts upp av en orsak som arrangören inte kan påverka.

Alternativt kan du förhandla med evenemangsarrangören om hur den köpta evenemangsbiljetten kunde utnyttjas på annat sätt senare.

Återbetalning

Om du har köpt en biljett via en biljettförmedlare, har du i allmänhet inte rätt att få tillbaka förmedlarens serviceavgift för biljettförsäljningen och till exempel leveranskostnaden som debiteras för leveranssättet, även om evenemanget blir inställt. Den serviceavgift som biljettförmedlaren tar ut är vanligtvis ett förmedlingsarvode som företaget kan ta ut för förmedlingsuppdraget, det vill säga för att sälja och förmedla biljetten till biljettköparen. En förutsättning är dock att det företag som säljer biljetterna har meddelat att det endast fungerar som biljettförmedlare samt meddelat om leveranskostnader och serviceavgifter i samband med biljettköpet.

 

Om arrangören låter biljettförmedlaren sköta om återbetalningen för ett inställt evenemang, är det i regel arrangören som ska betala kostnaderna som återbetalningen ger upphov till. I princip är det orimligt att ha ett avtalsvillkor enligt vilket ett belopp dras av från konsumentens fordran när biljettförmedlaren återbetalar biljettpriset för arrangörens räkning.

Biljettförmedlaren kan alltså inte ta ut en extra behandlingsavgift av dig för att sköta återbetalningen när arrangören har ställt in ett evenemang.

 

Gör så här om du inte är nöjd med den kompensation som erbjuds 

Inställt uppträdande på festival

Festivalarrangören är skyldig att aktivt informera om eventuella förändringar. Även om konserter vanligtvis är tjänster som är känsliga för avbokningar och ändringar, befrias inte arrangören från sitt ansvar endast genom att på förhand förbehålla sig rätten till ändringar.

Möjligheten till kompensation bedöms utifrån hur festivalen har marknadsförts, hur mycket artistens annullering påverkar helheten och orsaken till att uppträdandet har ställts in. Om festivalens innehåll ändras avsevärt från det som angetts i marknadsföringen, kan du ha rätt till rabatt på biljettpriset. Ändringar som är obetydliga för helheten berättigar inte till kompensation.

Brister i hur evenemang arrangeras

Arrangemangen för ett evenemang ska utöver de artister som utlovats även i övrigt motsvara det som överenskommits. Konsumenten kan kräva kompensation till exempel om hans eller hennes sittplats byts ut till en sämre än den som reserverats.

Till exempel kan konserters och teaterföreställningars innehåll och kvalitet variera beroende på vem eller vilka som uppträder och beroende på föreställning. Konsumenten måste vara beredd på kvalitativa avvikelser, och en föreställning är inte bristfällig enbart för att den inte motsvarat konsumentens egna förväntningar.

Biljettförmedlaren ansvarar inte för hur evenemanget arrangeras, utan för att sköta sitt förmedlingsuppdrag på ett professionellt och omsorgsfullt sätt.

Gör så här om ett evenemang märkbart avvikit från det överenskomna 

  • Förhandla först med evenemangsarrangören om eventuell kompensation.