Gymavtal

Många gymavtal är tidsbundna, så det är bra att bekanta sig noggrant med avtalsvillkoren innan man undertecknar ett avtal. Om gymtjänsten inte motsvarar det som avtalats kan du ha rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet.

Många gymavtal är tidsbundna. Tidsbundna avtal kan inte sägas upp under avtalsperioden annat än i vissa speciella situationer. När du har undertecknat ett tidsbundet avtal med ett motionscenter kommer centret att kräva dig på betalningar under hela avtalsperioden även om du inte skulle använda dess tjänster.

Motionscentret får inte koppla samman ett tidsbundet avtal så att det fortsätter med ett annat tidsbundet avtal, men vanligtvis fortsätter avtalet gälla tills vidare efter den utsatta tiden. Om du vill avsluta ditt medlemskap måste du meddela detta separat. Du kan inte säga upp avtalet genom att helt enkelt sluta betala räkningarna.

Bekanta dig noggrant med villkoren för gymavtalet

Innan man ingår ett gymavtal är det bra att i lugn och ro sätta sig in i avtalsvillkoren. Var speciellt uppmärksam på regler som gäller betalning, avbrytning och uppsägning. Underteckna endast avtalet om du kan godkänna det i sin helhet.

Kontrollera följande innan ett tidsbundet avtal undertecknas:

 • motionscentrets öppettider och tjänster
 • de totala kostnaderna för träningen, såsom eventuella anslutnings- och startavgifter samt tilläggskostnader till exempel för barnpassning eller gruppträning
 • avtalets varaktighet och huruvida det automatiskt fortsätter att gälla tills vidare efter att avtalsperioden löpt ut
 • grunderna för att avbryta avtalet och på vilka villkor du kan ta en paus från träningen om du till exempel blir sjuk eller skadar dig.

Att avsluta avtalet i förtid

Det kan vara möjligt att i förtid avsluta ett tidsbundet avtal eller ett avtal som förutsätter en viss bindningstid om din livssituation förändras så avsevärt att det kan anses oskäligt att hålla sig till avtalet. Förändringen ska vara sådan att du inte kände till eller kunde förutse den när avtalet ingicks.

Det kan vara motiverat att avsluta ett avtal till exempel i följande situationer:

 • långvarig sjukdom
 • bestående skada
 • arbetslöshet
 • flytt till annan ort.

Följande avtalsvillkor kan dock i allmänhet inte anses oskäliga:

 • I en överraskande situation kan ditt medlemskap avbrytas tillfälligt.
 • Om du säger upp ett tidsbundet avtal innan avtalsperioden löper ut, kan du faktureras för en summa som motsvarar skillnaden mellan ett avtal som gäller tills vidare och ett tidsbundet avtal för de månader som utnyttjats.

Tjänsten ska motsvara det som avtalats

Gymtjänsterna ska till sitt innehåll och sitt utförande motsvara det som avtalats. Detta innebär till exempel att de utlovade motionstjänsterna ska vara tillgängliga under de angivna öppettiderna.

Om tjänsten till sitt innehåll eller utförande inte motsvarar det som avtalats och situationen inte rättas till inom rimlig tid, kan du ha rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet eller att häva avtalet.

Även gymmets läge har betydelse. Om gymmet flyttar till en annan plats kan du ha rätt att avsluta ett tidsbundet avtal i förtid.

Ändring av avtalsvillkoren

Ett gym kan inte ändra villkoren i tidsbundna avtal utan ett gemensamt avtal mellan parterna.

Ett gym kan ändra villkoren i ett avtal som gäller tills vidare, såsom priset, om denna rätt och eventuella ändringsgrunder nämns i avtalet. Konsumenten ska dock ha möjlighet att säga upp avtalet utan extra kostnad innan de ändrade avtalsvillkoren träder i kraft.

Ett avtalsvillkor som innebär att gymmet ensidigt kan göra väsentliga ändringar i avtalet kan i allmänhet anses oskäligt. Sådana förändringar är till exempel stora prishöjningar eller till exempel en betydande och permanent reducering av serviceutbudet.

Gör så här om det uppstår problem med gymavtal  

 • Om du har problem med verksamheten vid ett gym eller med avtalet ska du förhandla med tjänsteleverantören.

 • Gör en skriftlig reklamation till motionscentret om förhandlingarna inte ger resultat. Du kan använda reklamationstjänsten hjälper för att göra reklamationen.

  Re­kla­ma­tions­tjäns­ten

För företag