Inlämnande av väsentliga uppgifter

Företaget har en omfattande informationsskyldighet. Konsumenten ska ges information om bl.a. företagets namn och adress, den produkt som marknadsförs och dess pris samt de förfaranden som ska iakttas i kundrelationen.

Företaget är skyldigt att lämna uppgifter

I konsumentskyddslagen finns förteckning över information som ges till konsumenten. Utöver dessa uppgifter kan företaget också vara skyldigt att lämna annan väsentlig information. Informationsskyldigheten bedöms i allmänhet från fall till fall: i olika situationer behövs mer information än i andra.

Informationsskyldighet vid marknadsföring av en specifik vara eller tjänst

När ett företag marknadsför en viss vara eller tjänst till ett visst pris ska åtminstone följande uppgifter framgå av marknadsföringen:

 • konsumtionsnyttighetens utmärkande egenskaper i den omfattning som är lämplig med beaktande av nyttigheten och mediet
 • näringsidkarens namn och geografiska adress och, om näringsidkaren är ombud eller agent för en annan näringsidkare, nämnda uppgifter om huvudmannen
 • konsumtionsnyttighetens totalpris inklusive skatter eller, om nyttigheten är av sådan art att exakt pris rimligen inte kan anges, grunderna för prissättningen
 • vid behov leveranskostnader som inte ingår i totalpriset eller, om dessa kostnader rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana kostnader kan uppstå
 • praxis för betalning, leverans och fullgörande av avtal, om praxis avviker från det som konsumenterna i allmänhet har anledning att förvänta sig
 • eventuell ånger- eller uppsägningsrätt.

Information som ska ges innan avtal ingås

Utöver vad som i övrigt föreskrivs i konsumentskyddslagen om informationsskyldighet, ska ett företag vid hem- och distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter innan ett avtal om konsumtionsnyttigheter ingås, ge konsumenten tydlig och begriplig information, om inte dessa uppgifter annars framgår av sammanhanget:

 • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning det behövs
 • näringsidkarens namn, adress och telefonnummer
 • varans eller tjänstens totalpris inklusive skatter eller grunderna för prissättningen, om det exakta priset inte kan anges
 • vid behov leveranskostnader som inte ingår i totalpriset eller uppgift om att sådana kostnader kan förorsakas om de inte rimligen kan beräknas i förväg
 • vid behov praxis för betalning, leverans och kundklagomål
 • omnämnande av lagstadgat ansvarar för fel i varor samt digitala innehåll och tjänster och vid behov ett omnämnande service som gäller efter försäljningen och garanti samt villkoren för dem.
 • vid behov avtalets längd eller villkoren för att avsluta avtalet, om avtalet gäller tills vidare eller om det förlängs automatiskt
 • Om tillämpligt, funktionaliteten hos, inklusive användning av tekniska skyddsåtgärder för, varor med digitala delar, digitalt in’nehåll och digitala tjänster och kompatibilitet och samverkan av en sådan nyttighet enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till.

Distans- och hemförsäljning har särskilda informationsskyldigheter.

Informationsskyldighet vid erbjudande av kombinerade anbud eller tilläggsförmåner

Om företaget marknadsför varor och tjänster till ett gemensamt pris eller så att man i samband med köpet får en annan förmån eller någon annan särskild förmån till nedsatt pris, ska det i marknadsföringen tydligt anges:

 • erbjudandets innehåll och värde samt de separata priserna på de förmåner som erbjuds till det gemensamma priset, om priset inte är mindre än tio euro om det anskaffas separat
 • villkoren för utnyttjande av erbjudandet, i synnerhet hur länge erbjudandet gäller och begränsningarna i fråga om mängd samt andra begränsningar.

Informationsskyldigheten gäller marknadsföring av tilläggsförmåner och specialerbjudanden. Det gäller både kombinerade erbjudanden för likvärdiga produkter och tilläggsförmåner där man i samband med huvudprodukten formellt erbjuder en kostnadsfri tilläggsprodukt som i allmänhet är av ringa värde.

Informationsskyldigheten gäller också marknadsföring av specialerbjudanden, där fördelen är ett kampanjpris som är lägre än normalt. Dessutom gäller det kvantitativa rabatter där den som köper en viss mängd varor får dem eller en del av dem till nedsatt pris.

En annan särskild förmån kan dessutom vara den andel av priserna på inköp som gjorts under en viss tidsperiod och som ska returneras i pengar eller som köpkort. Det kan också vara fråga om förmåner i anslutning till olika stamkundsprogram.

Gemensamt för dessa erbjudanden är att konsumenten måste köpa en vara eller tjänst för att få en förmån.

Informationsskyldighet vid anordnande av marknadsföringslotteri

Om marknadsföringen omfattar lotterier, tävlingar eller spel ska företaget tydligt redogöra för villkoren kring dessa. Dessutom ska villkoren vara lättillgängliga.

Utelämnande av väsentlig information

All väsentlig information måste ges i marknadsföringen eller kundrelationen. Företaget ska också aldrig utelämna information som är nödvändig med tanke på konsumentens hälsa och säkerhet.

Företaget får inte utelämna sådan information som i sitt sammanhang är väsentlig och som konsumenten behöver för att fatta köpbeslut eller andra beslut och vars avsaknad kan leda till beslutsfattande som konsumenten inte skulle ha fattat med tillräcklig information.

Så här bedöms om informationen är tillräcklig

När man bedömer om informationen är tillräcklig ska man beakta hur tydlig, begriplig och rättidiga den är. Om företaget lämnar informationen otydligt eller för sent med tanke på konsumentens beslutsfattande, kan företaget anses ha försummat sin informationsskyldighet.

Vid bedömningen av huruvida informationen är tillräcklig beaktas också begränsningar i anslutning till det kommunikationsmedium som används, såsom begränsningarna i tv-reklamens varaktighet. Om det kommunikationsmedium som används har många tids- och rumsbegränsningar kan det räcka med att näringsidkaren ger fullständig information på något annat sätt. Det intryck som konsumenten får enbart utifrån tv- eller radioreklam får dock inte vara vilseledande.

Vid bedömningen av huruvida informationen är tillräcklig beaktas även näringsidkarens övriga åtgärder för att ge konsumenten väsentlig information.

Informationsskyldighetens omfattning bedöms från fall till fall

Det är inte möjligt att i förväg reda ut i detalj vilken den väsentliga informationen är i varje enskilt fall.

Informationsskyldighetens innehåll och omfattning varierar beroende på sammanhanget: till exempel i företagets allmänna imagereklam är informationsskyldigheten i allmänhet snävare än i marknadsföringen av en viss vara eller tjänst.