Information och vanliga frågor om marknadsföring

Hur ska priset anges i marknadsföringen? Är det tillåtet med smygreklam? Hur skiljer sig realisationsförsäljning från erbjudanden? Får man göra reklam om att en vara är gratis? Läs svaren på de vanligaste frågorna.

Marknadsföringen får inte strida mot god sed och i marknadsföringen får inte heller tillämpas förfaranden som är otillbörliga för konsumenterna. Konsumentombudsmannen övervakar marknadsföringens lagenlighet. Otillbörliga förfaranden är förbjudna även i kundrelationer.

Med marknadsföring, marknadskommunikation och kommersiell kommunikation avses på bred front alla affärsmetoder som syftar till att främja företagets försäljning eller göra dess varumärke mer känt, såsom

 • reklam
 • information som ges på varuförpackningen, i bruksanvisningen eller i samband med köpet
 • olika säljfrämjande metoder, till exempel rabatter, tilläggsförmåner och tävlingar.

Marknadsföring är inte bara information om produkten eller tjänsten, utan även reklam för företagets image är marknadsföring.

Med kundförhållande avses

 • ett gällande avtalsförhållande mellan företaget och konsumenten
 • kontakter mellan företaget och konsumenten efter köpet eller utförandet av tjänsten som till exempel knyter an till ett fel i varan eller tjänsten, uppgifter om en reklamation eller förfaranden vid indrivning av skulder.

Marknadsföring har vissa spelregler

Konsumentskyddslagen reglerar marknadsföringen. Marknadsföring och förfaranden i kundrelationer får inte strida mot god sed och i dem får inte tillämpas metoder som är otillbörliga för konsumenten.

Konsumentmyndigheterna prövar marknadsföringens lagenlighet utifrån det helhetsintryck reklamen ger. Vissa förfaranden är dock otillbörliga och förbjudna och för deras del tillämpas ingen prövning från fall till fall. Ingen behöver bli föremål för osaklig, påtryckande eller kränkande reklam.

Vanliga frågor om marknadsföring

Allmän marknadsföringspraxis och förbjudna förfaranden  

 • Ja. Av marknadsföringen ska tydligt framgå att det är fråga om reklam och vem som är annonsör. Kommersiella meddelanden får inte gömmas i annan kommunikation och smygreklam är förbjudet under alla omständigheter.

 • Otillbörligt förfarande får inte tillämpas i marknadsföring och kundrelationer. Bland annat vilseledande, aggressivitet och underlåtenhet att lämna väsentlig information är olämpliga förfaranden.

  Marknadsföring som strider mot god sed är också förbjuden. Marknadsföringen får inte strida mot värden som är allmänt accepterade i samhället. Därför får reklam inte diskriminera någon. Det är också förbjudet att idealisera våld i reklam.

 • Ja, men marknadsföringen får inte vara vilseledande och osanna uppgifter får inte lämnas i marknadsföringen. Därför måste annonsören kunna bevisa att de faktapåståenden och jämförelser som används i marknadsföringen är riktiga. Om produkter jämförs med varandra ska marknadsföraren också se till att jämförelsegruppen med hänsyn till utbudet är representativ.

 • Var och en har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring kan du förbjuda direktmarknadsföring.

  Du måste informeras redan när personuppgifterna samlas in ifall marknadsföraren använder dina uppgifter i direktmarknadsföringen. Om företaget inte berättar detta för dig får dina personuppgifter inte användas i marknadsföringssyfte.

Priset på en vara eller en tjänst  

 • Skyldigheten att ange priset kan vara olika för olika varor och tjänster och den kan vara beroende av det försäljningssätt som används.

 • Att karakterisera en avgiftsbelagd produkt som gratis eller avgiftsfri är vilseledande marknadsföring.

  Om ordet gratis används i kombinerade anbud ska företaget försäkra sig om att marknadsföringens helhetsintryck inte vilseleder. En förmån som enligt reklamen är kostnadsfri reklam får inte vara huvudbudskapet i reklamen.

Reor, erbjudanden och andra säljfrämjande metoder 

 • Ett erbjudande skiljer sig från en rea såtillvida att erbjudandet i allmänhet är kortvarigare än rean. Ett erbjudande omfattar i allmänhet färre produkter än en rea.

  En produkt som säljs i ett erbjudande behöver inte heller ingå i affärens normala sortiment. Erbjudanden kan också finnas i en nyöppnad butik.

  Realisation är ett tidsbegränsat erbjudande som medför prisavdrag på en produkt som företaget säljer. Rabatten beräknas på det pris som företaget har sålt före rean.

 • Vid marknadsföring av stamkundsrelationer ska förutsättningarna för att få erbjudandena meddelas, så som eventuella anslutningsavgifter samt huruvida personuppgifterna kommer att behandlas.

  Stamkundsförmånerna får inte dominera marknadsföringen av produkter och tjänster då som marknadsföringen riktats mot alla kunder.

 • I marknadsföringen får man tala om slutförsäljning endast när uttrycket baserar sig på en verklig situation. En verklig situation är till exempel att en viss butik eller en filial stängs eller att en viss produktgrupp, -modell eller ett visst verksamhetsställe frångås.

Fel i marknadsföringen, respons och tillsyn över marknadsföringen  

 • Företaget ansvarar för att uppgifterna i reklamen stämmer. Säljaren ska också korrigera felaktiga och ändrade uppgifter i marknadsföringen.

  Om du upptäcker brister i företagets reklam lönar det sig att anmäla dem direkt till företaget. Ett ansvarsfullt företag lyssnar på sina kunder.

 • Om du gjorde en onödig resa till butiken på grund av en felaktig information i reklam kan du kräva gottgörelse. Sådana kostnader är till exempel kostnader som orsakas av onödiga butiksresor. Du kan inte kräva ersättning för besvikelse eller förargelse.

  Annonsörens eventuella noggrannhet behover inte utredas separat. Om en produkt som ingår i ett erbjudande trots försiktighetsåtgärder tar slut under erbjudandets giltighetstid, ska säljaren vara beredd att gottgöra konsumenten för den olägenhet som orsakats.

 • Konsumentombudsmannen övervakar marknadsföringens lagenlighet. Om du märkte en osaklig reklam ska du meddela konsumentombudsmannen om det. Anmälningarna utnyttjas i tillsynen.