Identifierbar reklam

Du har rätt att veta när man försöker påverka dig kommersiellt. Reklamen ska kunna identifieras i varje situation och kommersiella meddelanden får inte gömmas i annan kommunikation.

Kommersiell kommunikation begränsas av kravet på att reklamen ska vara identifierbar. Reklam ska lätt kunna identifieras som reklam oberoende av framställningssätt och reklamverktyg.

Kravet på att känna igen reklam berör alla kanaler och former, också social media.

Av marknadsföringen ska tydligt framgå att det är fråga om reklam och vem som är annonsör. Identifierbarheten hos reklam förutsätter att dessa uppgifter ges synligt till exempel i början av reklamtexten.

Allmänna principer för identifiering av reklam:

 1. Kommersiella meddelanden får inte döljas i annan kommunikation.
 2. Annonsören ska framgå av reklamen.
 3. Smygreklam eller dold reklam är aldrig godtagbart.

Konsumentskyddslagens bestämmelser förpliktar både annonsören och marknadsföraren oberoende av marknadsföringsinstrumentet.

Kravet på identifierbarhet gäller även placeringen av reklam

Kravet på att reklamen ska vara identifierbar gäller också placeringen av reklamen. Detta innebär att reklamen ska hållas klart åtskild från det övriga innehållet.

Det måste också vara tydligt var reklamen börjar och slutar. Hur det kommersiella innehållet åtskiljs från det övriga innehållet beror på framställningsverktyget. Läs nedan exempel på hur man kan skilja reklam från annat innehåll i olika typer av marknadsföring.

 • Advertorial kallas redaktionellt utarbetad tidningsreklam som påminner om en vanlig tidningsartikel. Läsaren ska alltid lätt kunna skilja mellan redaktionellt innehåll och reklam.

  Identifierbarheten blir lättare när en advertorial förses med texten Reklam.

 • Inbyggd reklam (native advertising på engelska) är digitalt medieinnehåll som påminner om kanalens vanliga innehåll men är betald reklam. Reklam i form av en artikel eller ett recept är exempel på inbyggd reklam. Innehållet produceras av annonsören själv.

  Det är lättare att identifiera inbyggd reklam när reklamen förses med den förtydligande texten Reklam. 

 • Sponsring innebär finansiering av program eller annat ekonomiskt stöd som syftar till att främja att stödgivarens produkter eller tjänster säljs eller att göra deras namn mer kända.

  I början eller slutet av sponsorerade program ska sponsorns namn eller logo framgå tydligt.

 • Produktplacering är att produkten, tjänsten eller varumärket har placerats i ett audiovisuellt program mot ersättning. Produktplacering är oftast förbjudet. Produktplacering är dock tillåten i filmer, serier, idrottsprogram och underhållningsprogram.

  Tittarna ska tydligt informeras om att programmet innehåller produktplacering. Att det handlar om reklam kan visas antingen med en text eller en symbol om produktplacering.

 • Med influerarmarknadsföring avses i synnerhet utnyttjande av influerare i sociala medier, såsom bloggare och vloggare, i företagens marknadsföring. Detta kan till exempel ske så att influeraren skapar innehåll om företagets produkter eller tjänster i sina kanaler.

  Kraven på identifierbar reklam gäller all influerarmarknadsföring oberoende av hur den genomförs. Därför måste kommersiellt samarbete anges tydligt genast i början av inlägget, till exempel med texten Reklam eller Kommersiellt samarbete. Samtidigt måste influeraren berätta med vilket företag det kommersiella innehållet har utarbetats.

  Produktprover som skickats till influerare

  Om företaget skickar sina produkter till en influerare i hopp om positiva bedömningar, ska företaget uppmana influeraren att i samband med inlägget öppet berätta om samarbetet eller mottagandet av vederlagsfria förmåner.

  Företagen ska se till att det finns tillräckliga anvisningar även i övrig influerarmarknadsföring. I anvisningarna ska särdragen hos de verktyg och kanaler som används för marknadsföringen beaktas.

  Konsumentombudsmannen har till exempel ansett att YouTubes funktion för att meddela betald reklam i sig inte räcker till, eftersom det inte framgår vilket företag som gör reklam.

Framställningssättet påverkar identifieringen av reklamen: så här äventyras identifieringen av reklamen

En reklam ska kunna identifieras som reklam utan närmare kontakt. Identifierbarheten äventyras lätt till exempel om

 • reklamen har utarbetats i form av en artikel
 • en TV-reklam påminner om ett välkänt program med samma artister
 • en influerare i sociala medier gör reklam i en form som påminner om det vanliga innehållet
 • en känd hjälte i en tecknad serie gör reklam för leksaker.

Intervjuer med privatpersoner i reklam

Intervjuer med eller uttalanden av privatpersoner kan användas så länge de nämnda produktegenskaperna och effekterna också kan påvisas på allmän nivå och att marknadsföringen är lätt identifierbar.

Reklamen får inte kamoufleras till faktura

Ett erbjudande får inte framställas på ett sätt som påminner om en faktura eller ett kravbrev. Konsumenten ska utan problem inse att reklamen är ett erbjudande som hen inte behöver reagera på om hen inte vill beställa produkten.

Konsumenten ska informeras om försäljningssyftet

När företaget har för avsikt att sälja något måste man tydligt informera konsumenten om det redan vid den första kontakten. I telefonförsäljning ska det kommersiella syftet meddelas genast i början av samtalet.

Produkter får inte marknadsföras som gåvor, utlottningsvinster eller andra särskilda förmåner om man samtidigt förutsätter en betalning av konsumenten. Produkter får heller inte säljas med hänvisning till undersökningar och genomförande av undersökningar ska tydligt skiljas från marknadsföring.

Regler för marknadsföring riktad till barn och unga i ett nötskal

Minderåriga barn och unga under 18 år har en särskild ställning i konsumentskyddslagen. Marknadsföring som riktar sig till minderåriga bedöms ofta striktare än annan marknadsföring eftersom minderåriga på grund av sina begränsningar i kunskap och erfarenhet kan anses vara mer utsatta för marknadsföringens påverkan.

Barnets eller den ungas utvecklingsnivå och ålder inverkar väsentligt på förmågan att förstå marknadsföringen. Bedömningen kan till exempel påverkas av i vilken ålder produkter som vanligtvis marknadsförs till barn eller unga är av intresse. Dessutom kan marknadsföringskanalen påverka bedömningen.

Marknadsföring som allmänt når minderåriga bedöms på samma sätt som marknadsföring som specifikt riktats till minderåriga.

Allmänna principer för reklam för minderåriga:

 • Barn får inte komma med direkta köpförslag och köpförslag får inte presenteras direkt för barnen.
 • I ett barnprogram får reklam endast visas om programmet varar över en halv timme.
 • Lekar, spel och annan underhållning ska tydligt avskiljas från reklamer.
 • Barn får inte användas i reklamer utan en särskild orsak. Barn kan vara med i reklamer om barnen naturligt anknyter till produkten som marknadsförs.

Identifierbarheten hos reklam äventyras lätt

Små barn märker inte alltför lätt skillnaden mellan reklam för barn och barnprogram. Reklamens identifierbarhet fördunklas i synnerhet om reklamen kläds i form av en artikel, uppgift, tävling, berättelse eller serie.

Minderåriga som föremål för influerarmarknadsföring

Barn och särskilt unga är ofta också centrala målgrupper för influerarmarknadsföring. Det är viktigt att både influerare och företag som arbetar med dem beaktar de minderårigas särställning i sin marknadsföring.