Konsumentombudsman

Som konsumentombudsman verkar Päivi Hentunen, Konkurrens- och konsumentverkets överdirektör med ansvar för konsumentfrågor.

Konsumentombudsmannen kan överlåta beslutanderätten till en underordnad tjänsteman i frågor där lagens tillämpningspraxis är vedertagen och besluta att den underordnade tjänstemannen ska föra hans eller hennes talan eller bistå en konsument i domstol. 

Arbetsuppgifter

Konsumentombudsmannens centrala arbetsuppgifter är att övervaka att konsumentskyddslagen och flera andra lagar som stiftats till skydd för konsumenten följs. Övervakningen är särskilt inriktad på lagenligheten hos marknadsföring, avtalsvillkor och indrivning. Målet med övervakningen är att företag ska upphöra med eller ändra sin lagstridiga marknadsföring eller sina orimliga avtalsvillkor.
Anmälan till konsumentombudsmannen (blankett)

Konsumentombudsmannen behandlar i regel inte enskilda tvistemål, där konsumenten ansöker om kompensation för en defekt vara eller tjänst. Dessa fall behandlas av konsumenträttsrådgivare och konsumenttvistenämnden.

Konsumentombudsmannen kan ändå enligt egen prövning hjälpa en konsument i enskilda tvistemål, om det är av stor betydelse för tillämpningen av lagen eller konsumenternas allmänna intresse eller om det är fråga om ett fall där näringsidkaren inte följer konsumenttvistenämndens beslut.

Konsumentombudsmannen kan även följa med ärenden som gruppbesvär för behandling i konsumenttvistenämnden och inleda grupptalan.

Konsumentombudsmannen gör även propositioner och förslag till lagstiftningsändringar. Exempel på sådana är förslaget till revision av statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas vid marknadsföring av bostäder och förslaget till revision av regleringen av telefonförsäljning.

Förfaringssätt

Konsumentombudsmannen får årligen tusentals anmälningar och kontaktas av tusentals konsumenter, företag, övriga myndigheter och organisationer. De gås alla igenom och sparas i Konkurrens- och konsumentverkets datasystem.  Konsumentombudsmannen använder sig av den information som kommit in när hon väljer vad som ska övervakas. Konsumentombudsmannen kan även ingripa på eget initiativ vid problem som hon blivit varse om. De ärenden som framkommer behandlas ofta som bredare helheter och då ingriper man i allmänhet samtidigt mot flera problem.

Enligt lagen ska konsumentombudsmannen särskilt agera i branscher som har avsevärd betydelse för konsumenterna eller där man kan förmoda att det är vanligast att det förekommer problem för konsumenten. Övervakningen ska även riktas in på olika branscher växelvis. Det konsumentpolitiska program som är i kraft påverkar också vilka frågor som konsumentombudsmannen betonar i sin verksamhet.

Konsumentombudsmannens övervakningsmetoder

Det främsta syftet med konsumentombudsmannens verksamhet är att få företag att ge upp sina lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt.

Om man genom att förhandla inte får företaget att ge upp sina lagstridiga tillvägagångssätt, kan konsumentombudsmannen vid behov ta till tvångsåtgärder eller föra ärendet inför domstol. I praktiken blir det i dessa fall fråga om att utfärda ett förbud med vite. Marknadsdomstolen avgör förbudsärendet. Marknadsdomstolen kan även ge ett tillfälligt förbud, då är det i kraft tills ärendet slutgiltigt har lösts.

Konsumentombudsmannen kan själv utfärda ett förbud i ärenden som inte är betydande för tillämpningen av lagen eller annars är relevant. Förbudet upphör om företaget inom den givna tidsfristen meddelar att man motsätter sig att ett förbud utfärdas.

Konsumentombudsmannen kan ge ett tillfälligt förbud, om det finns behov av att omgående hindra företagets tillvägagångssätt, till exempel på grund av ärendets omfattning eller dess snabba inverkan. Det tillfälliga förbudet träder i kraft omedelbart, men ärendet måste inom tre dagar föras inför marknadsdomstolen för att styrkas.

Marknadsdomstolen och konsumentombudsmannen kan båda lägga ett vite till sitt förbud för att ge det effekt. Om företaget trots förbudsbeslutet fortsätter med lagstridiga tillvägagångssätt, kan konsumentombudsmannen ansöka hos marknadsdomstolen om att vitet ska debiteras.

Marknadsdomstolens beslut kan överklagas till högsta domstolen.

Uppdaterad 26.5.2014 Skriv ut