Etämyynnissä tilauksesta saatava vahvistus

Kuluttajalla on oikeus saada etämyyntikaupasta vahvistus. Yrityksen vastuulla on tarvittaessa näyttää, että vahvistus on toimitettu kuluttajalle.  Vahvistus on toimitettava kuluttajalle:

 • kohtuullisessa ajassa sopimuksen tekemisestä
 • viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana
 • ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

Vahvistuksen on sisällettävä laissa mainitut tiedot. Vahvistus on toimitettava pysyvällä tavalla niin, ettei tietoja voida jälkikäteen muuttaa, esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen tai paperilla.

 • Jos tiedot on toimitettu kuluttajalle jo aiemmin pysyvällä tavalla, tietoja ei tarvitse toimittaa vahvistusvaiheessa uudelleen. Tällöin kuluttajalla on kuitenkin oikeus saada vahvistus sopimuksen tekemisestä.
 • Jos tavaran luovutusajankohtaa ei ole sovittu, kuluttajalla on oikeus saada tavara ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Tilausvahvistuksessa annettavat tiedot:

1. tuotteen pääominaisuudet:

 • laji ja laatu
 • standardituotteesta nimike ja mahdolliset koko- ja värivaihtoehdot
 • monimutkaisesta teknisestä laitteesta kattavampi kuvaus

2. Yrityksen nimi

3. Yrityksen päätoimipaikan maantieteellinen osoite

4. Yrityksen puhelin- ja faksinumero, jos nämä ovat käytettävissä sekä sähköpostiosoite

5. Yrityksen toimipaikan maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa 3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta.

6. Tuotteen

 • kokonaishinta veroineen. Jos täsmällistä hintaa ei voi laskea etukäteen, pitää ilmoittaa hinnan määräytymisen perusteet
 • yksikköhinta paino-, tilavuus- tai pituusyksiköltä
 • kestosopimuksen kokonaiskustannukset kuukausittain ja laskutusjaksolta

7. Tuotteen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut. Jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, pitää ilmoittaa, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.

8. Etäviestimen käyttämisestä tilauksen yhteydessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän, esimerkiksi lisämaksulliset puhelin- ja viestipalvelut.

9. Maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt. Esimerkiksi tieto siitä, mihin mennessä yritys sitoutuu toimittamaan tavaran. Jos erityisiä asiakas-valituksia koskevia käytäntöjä ei ole, mainintaa siitä ei edellytetä.

10. Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt.

11. Tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen.

Kuluttajalle on annettava myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. Riittävää on, että yritys kertoo yhden rahdinkuljettajan ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.

12. Tieto korvausvelvollisuudesta, jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään palvelun suorittamista koskevan pyynnön.

13. Tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää.

14. Maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta, joka yrityksellä on takuun lisäksi tai sen puuttumisesta huolimatta.

15. Tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista.

Kaupanteon jälkeisten palveluiden ehdoista on mainittava erityisesti, jos ne poikkeavat tavanomaisista ehdoista.  Esimerkiksi jos asiakaspalvelua tarjotaan muulla kuin tilausta tehtäessä käytetyllä kielellä.

16. Maininta käytännesääntöjen olemassaolosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä voi saada jäljennöksen.

17. Sopimuksen kesto tai sen päättämistä koskevat ehdot, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti.

18. Kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto.

19. Tieto yrityksen kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koskevista vakuuksista ja niihin sovellettavista ehdoista, esimerkiksi katevarauksen tekemisestä maksukortilta.

20. Tieto digitaalisen sisällön

 • toimivuudesta, esimerkiksi tekniset rajoitukset kuten suojaus tai aluekoodaus.
 • yhteentoimivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa, esimerkiksi käyttöjärjestelmä.

Tiedot on annettava siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa siitä tietävän.

21. Tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

22. Lisäksi kuluttajalle on annettava tai asetettava saataville oikeusministeriön asetuksessa säädetyn mallin mukainen peruuttamislomake.


Asiasanat: Etämyynti, Tilaus
Päivitetty 7.5.2014 Tulosta