Kilpailunrajoitukset

Toimiva taloudellinen kilpailu

Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille ja oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Yritysten asiakkailla täytyy toisaalta olla mahdollisuus valita tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaaksi katsomansa.

Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Sekä ostajat että myyjät pyrkivät kilpailluissa olosuhteissa tarjoamaan toisille markkinaosapuolille – itse parempia taloudellisia etuuksia saadakseen – parempia vaihtoehtoja kuin kilpailijansa.

Kilpailumekanismin katsotaan yleisesti ohjaavan yhteiskunnan taloudelliset resurssit kaikkien tunnettujen tuotantomahdollisuuksien suhteen tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön (staattinen tehokkuus). Toisaalta kilpailuun liittyy olennaisesti myös aiemmin tuntemattomien, kokonaan uusien tuotantomahdollisuuksien synnyttäminen (dynaaminen tehokkuus).

Talouden tehokkuutta vähentävät kilpailunrajoitukset

Kilpailulainsäädäntö velvoittaa viranomaiset, eli käytännössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintovirastot, puuttumaan sellaisiin elinkeinonharjoittajien menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai estävät tai haittaavat perusteettomasti muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa.

Kilpailulaki (948/2011) pyrkii toisaalta estämään yritysten kilpailun kannalta vahingollisen käyttäytymisen ja toisaalta turvaamaan markkinoiden kilpailullisen rakenteen yrityskauppavalvonnan avulla. Lain soveltamisessa otetaan erityisesti huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinkeinon harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta (KL 1 §).

Kilpailulaki kieltää sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan yleensä aina olevan vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle (kieltoperiaate). Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat mm. määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit). Kilpailulain kieltoja rikkoneelle voi markkinaoikeus määrätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä seuraamusmaksun (KL 12 §).

Kilpailulaissa tarkoitettujen kilpailunrajoitusten ohella markkinoiden toimintaa voivat haitata myös erilaiset lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja viranomaisten toimintatavat. Tällaisiin julkisiin kilpailunrajoituksiin ei voida soveltaa kilpailulakia. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on kuitenkin mahdollisuus tehdä mm. aloitteita sellaisten markkinoiden toimintaa haittaavien kilpailunrajoitusten poistamiseksi, jotka jäävät kilpailulain soveltamisalan ja siten viraston suoran toimivallan ulkopuolelle.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Kartellit ja muut horisontaaliset kilpailunrajoitukset
Toimitus- ja jakelusopimuksiin liittyvät eli vertikaaliset kilpailunrajoitukset
Katso myös kilpailun edistäminen

Kilpailunrajoitusten selvittäminen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on selvittää kilpailunrajoituksia sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Tavoitteena on puuttua erityisesti kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisiin, taloudelliselle kilpailulle vahingollisiin kilpailunrajoituksiin.

Erityisesti toimenpidepyynnön tekemistä suunnittelevien on hyvä tietää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen ja voi myös jättää asian tietyin edellytyksin tutkimatta (KL 32 §) Lisäksi on syytä huomata, että kilpailulain 5 §:ssä kielletään vain sellaiset yritysten väliset järjestelyt, jotka merkittävästi estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua. Ns. vähämerkitykselliset kilpailunrajoitukset eivät ole kilpailulain vastaisia.

Toimenpidepyynnön tekeminen

EU:n kilpailusäännöt

Kilpailulain ohella Suomessa ovat voimassa EU:n kilpailusäännöt. Niiden keskeisenä tehtävänä on toimivan kilpailun aikaansaamisen ohella varmistaa se, ettei yritysten toimenpiteillä estetä tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta EU:n jäsenvaltiosta toiseen.

Unionin alueella vaikuttavaan kilpailunrajoitukseen sovelletaan aina EU:n kilpailusääntöjä, jos rajoitus voi vaikuttaa merkittävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

EU:n kilpailusäännöt

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta