Kilpailuvalvonta, kilpailun edistäminen ja hankintojen valvonta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailunrajoituksiin, kuten kartelleihin ja määräävän aseman väärinkäyttöön, kilpailulain ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklojen perusteella.


KKV selvittää kilpailunrajoituksia sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Tarvittaessa virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen siitä, että tuomioistuin määräisi kilpailusääntöjä rikkoneelle seuraamusmaksun.

KKV voi määrätä elinkeinonharjoittajan lopettamaan lainvastaisen menettelyn tai määrätä elinkeinonharjoittajan esittämät sitoumukset tätä velvoittaviksi, jos sitoumuksilla voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne. KKV voi myös velvoittaa elinkeinonharjoittajan toimittamaan hyödykkeen toiselle elinkeinonharjoittajalle vastaavilla ehdoilla kuin hän tarjoaa niitä muille vastaavassa asemassa oleville elinkeinonharjoittajille.

Lue lisää kilpailurajoituksista

Yrityskauppavalvonta

KKV puuttuu tietyt liikevaihtorajat ylittäviin yrityskauppoihin, jos ne estävät olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että niillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Virasto voi tarvittaessa määrätä ehtoja kaupan hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltäisi kaupan.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta

Kilpailuneutraliteetti

Kilpailulain 4 a luku turvaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia kilpailunedellytyksiä. KKV on sen mukaisesti toimivalta puuttua – laissa määrätyin edellytyksin ja rajoituksin – julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa, jos käytetyt menettelyt (esimerkiksi kustannusvastaamaton hinnoittelu) tai toiminnan rakenteet (esimerkiksi elinkeinotoiminta virastomuodossa) estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla.

Kilpailuneutraliteetin vajeeseen puututaan ensisijaisesti neuvotellen korjaustoimenpiteistä. Viime kädessä virastolla on toimivalta kieltojen, velvoitteiden ja määräysten asettamiseen.

Lue lisää kilpailun neutraalisuuden valvonnasta

Kilpailun edistäminen

KKV seuraa elinkeinoelämään liittyvien säännösten valmistelua ja tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi tai kilpailua rajoittavien säännösten purkamiseksi.

Tavoitteena ei ole sääntelyn purkaminen, vaan viisas, tarpeellinen, oikein mitoitettu ja vaikutuksiltaan mitattavissa oleva sääntely, jonka hyödyt ylittävät selvästi sen haitat. Käytännön keinoja kilpailunedistämistyössä ovat aloitteet, lausunnot, työryhmätyöskentely sekä muu viestintä.

Lue lisää kilpailun edistämisestä

Julkisten hankintojen valvonta

Hankintojen valvonnan tavoitteena on hallituksen esityksen (108/2016 vp) mukaisesti varmistaa yleisen edun sekä veronmaksajien ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten julkisten hankintojen menettelyjen avoimuuden ja syrjimättömyyden sekä tehokkaasti kilpailutettujen hankintamenettelyjen, toteuttaminen. Viranomaisvalvonnan kautta jokaisella, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti, on mahdollisuus toimenpidepyynnön tekemällä saattaa asia KKV:n tietoon. Valvonta suunnataan avoimuuden ja syrjimättömyyden kannalta kaikkein merkittävimpiin virheisiin ja laiminlyönteihin, kuten hankintojen kilpailuttamatta ja ilmoittamatta jättämiseen (lainvastaisiin suorahankintoihin), toimittajien tarjouskilpailuun pääsyn estämiseen sekä esimerkiksi tarkoitukselliseen hankintailmoituksen laatimiseen puutteellisena niin, että kilpailuttamisen hyödyt jäävät saavuttamatta.

Lue lisää julkisten hankintojen valvonnasta

Kansainväliset tehtävät

KKV huolehtii vastuualueelleen kuuluvista kansainvälisistä tehtävistä. Kilpailuasioiden vastuualueen tärkeimmät kansainväliset yhteistyötahot ovat EU:n kilpailuviranomaisten välinen ECN-verkosto sekä muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset.

Lue lisää kansainvälisistä tehtävistä

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta