Sopimusehtojen muuttaminen

Jos yrityksellä on oikeus tehdä muutoksia sopimukseen, yrityksen on kerrottava sinulle muutoksista etukäteen.

Sopimusehtojen muutoksista ilmoittaminen

Jos yrityksellä on oikeus tehdä muutoksia sopimukseen, sen on etukäteen ilmoitettava kuluttajalle

 • miten hinnat, maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat
 • milloin muutokset tulevat voimaan
 • mikä on muutoksen peruste.

Jotta kuluttajalla olisi kohtuullinen aika varautua muutokseen, hänelle lisävelvoitteita tuova muutos saa yleensä tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Tätä lyhyempi ilmoitusaika on mahdollinen lähinnä vain silloin, jos muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.

Lue liittymäsopimuksen ehtojen muuttamisesta 

Kertasopimusta voi muuttaa vain sopimuksessa mainituista pätevistä syistä

Kertaluonteisen sopimuksen, kuten tietyn tavaran kaupan, lähtökohta on, että sopimuksen ehdot sovitaan lopullisesti.

Jos kyseessä on käteissopimus, jossa tuote tai palvelu luovutetaan ja maksetaan samanaikaisesti, yritys ei voi muuttaa sen hintaa ja muita ehtoja kuluttajan vahingoksi enää jälkikäteen.

Jos kyseessä on kertaluonteinen tilaussopimus, yritys ei yleensä voi muuttaa toimituksen sisältöä, ellei asiasta ole sovittu asiakkaan kanssa. Esimerkiksi jos asiakkaan tilaaman tavaran valmistus on lopetettu, myyjä ei saa päättää yksin korvaavasta tuotteesta.

 • Yritys voi yksipuolisesti muuttaa kertasopimusta vain sopimuksessa mainituista ja pätevistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota yrityksen ei voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä.
  • Hintaan vaikuttava verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutos. Jos yritys varaa sopimusehdoissa itselleen oikeuden korottaa hintaa esimerkiksi verojen tai muiden julkisten maksujen muutoksen vuoksi, ehdoissa on oltava maininta myös hinnan alentamisesta vastaavilla perusteella.
  • Force majeure -syy eli yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva, ehdoissa tarkemmin yksilöity syy. Kyseessä on syy, jota yrityksen ei voida edellyttää ottavan huomioon sopimusta tehtäessä tai jonka seurauksia yritys ei voi välttää.
  • Sopimusehtojen maininta siitä, että yritys voi muuttaa sopimuksen epäolennaisia osia pätevän syyn perusteella.

  Jos kertasopimuksen muutos on olennainen, kuluttaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

Määräaikaista sopimusta voi muuttaa vain poikkeustapauksissa

Määräaikainen sopimus on jatkuvasti toimitettavia tavaroita tai palveluita koskeva sopimus, jonka kesto on sovittu etukäteen. Tällöin sopimuksen ehtoja voi muuttaa kesken sopimuskauden vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi yleisen kustannustason nousu tai olosuhteiden muuttuminen ei ole riittävä peruste sopimusehdon muuttamiseksi.

 • Yritys voi varata sopimusehdoissa oikeuden muuttaa määräaikaista sopimusta kesken sopimuskauden, jos perusteena on:

  • Lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota yritys ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, esimerkiksi hintaan vaikuttava verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutos.
  • Kuluttajan sopimusrikkomus. Esimerkiksi vakuutuksenantaja voi muuttaa vahinkovakuutuksen sopimusehtoja vakuutuskauden aikana, jos vakuutuksenottaja ei ole sopimusta tehtäessä kertonut kaikkia häneltä edellytettäviä tietoja.

  Jos yritys muuttaa määräaikaisen sopimuksen ehtoja muuten kuin edellä mainituista syistä, kuluttaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

  Sähkömarkkinalaissa ja sähköisen viestinnän palveluista annettu laki on alakohtaista erityissääntelyä määräaikaisista sopimuksista, joten muun muassa sähkösopimus ja liittymäsopimus voivat sisältää erityisehtoja.

  Lue liittymäsopimuksen ehtojen muuttamisesta
  Lue liittymäsopimuksen irtisanomisesta
  Lue sähkösopimuksista 

Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta voidaan muuttaa vain sopimusehdoissa mainituin perustein

Yritys voi yksipuolisesti muuttaa toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta vain silloin, jos

 • muutoksen perusteet ovat päteviä, esimerkiksi
  • sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutos
  • olosuhteiden olennainen muutos, lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota yritys ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä
 • perusteet on yksilöity sopimusehdoissa
 • sopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti kuluttajan kannalta. Hintaan ei saa esimerkiksi tehdä suuria kertakorotuksia.

Kuluttajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimus muutosten vuoksi. Muutetut ehdot tai hinnat eivät koske kuluttajaa irtisanomisaikana, sillä muutos saa yleensä tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutosilmoituksen lähettämisestä. Jos hinnanmuutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, muutettu hinta voi tulla voimaan irtisanomisaikanakin.

Lue liittymäsopimuksen ehtojen muuttamisesta 

Kuluttajasopimuksen muuttaminen yrityskaupan yhteydessä

Kuluttaja-asiakkaiden siirtäminen yrityskaupan yhteydessä uuden sopimuskumppanin palveluiden piiriin johtaa usein tarpeeseen muuttaa voimassa olevia sopimuksia. Kuluttajakaupassa, kuten sopimusoikeudessa yleensäkin, lähtökohtana on kuitenkin sopimuksen sitovuus. Kuluttajia ei voi siis yksipuolisella ilmoituksella siirtää suoraan uusien palveluiden käyttäjiksi, jos palvelut eroavat esimerkiksi ominaisuuksiltaan tai hinnaltaan aiemmin sovitusta.

Sopimustyypillä – eli onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus – on merkittävä vaikutus siihen, onko sopimusta mahdollista muuttaa ilman kuluttajan hyväksyntää. Yrityksen onkin tarkistettava, onko haluttujen muutosten tekeminen mahdollista ja jos on, niin miten muutokset tulee tehdä.

Kuluttajasopimuksen muuttaminen yrityskaupan yhteydessä (PDF-tiedosto)