Att avtala om priset för tjänster

Avtala alltid priset för servicearbeten skriftligt. Priset kan basera sig på antingen en prisuppskattning, ett fast pris, riktgivande prisinformation eller ett maximipris. Om priset inte har avtalats måste du betala det rimliga pris som företaget begär.

Avtala priset för servicearbeten skriftligt

Det lönar sig alltid att skriftligen avtala om priset för servicearbeten, såsom renoverings- och reparationsarbeten. Parterna kan avtala om tjänstens pris till exempel så att det grundar sig på antingen en prisuppskattning, ett fast pris, riktgivande prisinformation eller ett maximipris.

Företaget ska kunna motivera sitt påstående om det uppstår meningsskiljaktigheter om huruvida det pris som nämns i avtalet är en prisuppskattning eller en riktgivande prisuppgift.

Om priset inte har avtalats

Om priset inte har avtalats måste det pris som företaget begär betalas för tjänsten. Priset får ändå inte vara oskäligt.

Vid bedömningen av ett skäligt pris beaktas bland annat arbetets innehåll och omfattning, ett ekonomiskt sett ändamålsenligt utförande samt gängse pris eller gängse sätt att räkna ut priset vid avtalstidpunkten.

Prissättning 

 • Om arbetet utförs till ett fast pris förblir summan densamma även om till exempel arbetstiderna eller materialkostnaderna ändras.

  Företaget kan alltså inte fakturera mer än det avtalade fasta priset. Å andra sidan behöver företaget inte heller sänka priset om arbetet blir billigare än väntat.

 • Vid renoverings- och reparationsarbeten är det vanligt att företaget inte förbinder sig till ett fast pris utan ger pris- eller kostnadsberäkningar när man bekantat sig med objektet eller anordningen som ska repareras. När företaget ger sin prisuppskattning ska det tydligt informera kunden om huruvida prisuppskattningen endast gäller arbetet, material eller reservdelar. Om detta inte har gjorts, avser prisuppskattningen det totala priset för tjänsten.

  Företaget har rätt att kräva en avgift för att göra en prisuppskattning, men ska informera på förhand om att det är avgiftsbelagt. Företaget ska hålla sig till prisuppskattningen, men av befogade skäl kan den överskridas med högst 15 procent. Å andra sidan får företaget inte ta ut priset enligt prisuppskattningen om det slutliga priset understiger prisuppskattningen.

  Eventuella tilläggsarbeten som inte hör till det ursprungliga uppdraget omfattas inte av prisuppskattningen, utan företaget ska avtala dem separat med kunden.

 • Riktgivande prisinformation ges ofta när företaget ännu inte har bekantat sig med objektet eller den anordning som ska repareras. Beställaren måste då vara beredd på att det angivna priset överskrids.

  Om den riktgivande prisinformationen dock ser ut att överskridas avsevärt, ska företaget utan dröjsmål underrätta beställaren om detta och vid behov avbryta arbetet.

 • Maximipriset är den övre gränsen för arbetets pris. Företaget får inte fakturera mer än det avtalade maximipriset, även om arbetet skulle medföra högre kostnader än vad som angetts. Däremot kan priset sjunka om kostnaderna för arbetet eller de material som används i arbetet är lägre än förväntat.

Gör så här om du anser att avtalsvillkor är oskäliga 

 • Om du anser att ett avtalsvillkor är oskäligt ska du först förhandla med företaget om en jämkning av villkoret.  Ett avtalsvillkor som ändras oskäligt eller utan grund kan till exempel gälla pris, avtalets varaktighet, leveranstid, betalning, fakturering, påföljder av fel eller uppsägning av avtal.

  Om du dröjer med att anmäla problemet kan du förlora din rätt att framställa ett yrkande.

  Ofta löser sig problemet när du meddelar företaget om saken så snabbt som möjligt.

  Om företaget inte reagerar på önskat sätt ska du göra en skriftlig reklamation till företaget där du noggrant beskriver problemet och meddelar dina krav.

  Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

  Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen. Reklamationstjänsten ger också information om dina rättigheter och hjälper dig att bedöma vad du kan kräva i ditt eget fall.

  Reklamationstjänsten – lämna en reklamation till företaget

 • Om motparten uttrycker sin önskan att reda ut saken lönar det sig att försöka hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom att förhandla.

  Överväg noggrant om tjänsteleverantörens förslag är godtagbart. Ofta finns det inte en enda rätt lösning. En överenskommelse är ofta en bättre och mer ekonomisk lösning än en utdragen tvist.

 • Om reklamationen och förhandlingarna inte leder till en förlikning kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar.

  Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

  Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen

   

För företag