Kohtuuttomat sopimusehdot

Yritykset eivät saa käyttää kuluttajan kannalta kohtuuttomia sopimusehtoja. Tutustu, miten ehtojen kohtuuttomuutta voi arvioida ja miten sopimusehtoja voidaan sovitella.

Kohtuuttomien sopimusehtojen arviointi

Yritykset eivät saa käyttää sopimusehtoja, jotka ovat kuluttajien kannalta kohtuuttomia. Sopimusehto voi olla kohtuuton, jos se suosii yritystä siinä määrin, että osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa. Ehdot eivät saa olla esimerkiksi sellaisia, että riskit tuotteen virheistä tai puutteista kasautuvat kohtuuttomasti enemmän kuluttajan kuin yrityksen kannettavaksi.

Kohtuuttomimmillaan sopimusehdot ovat sellaiset, että yrityksellä on vain ”velvollisuus” vastaanottaa kauppahinta, mutta asiakas kantaa kaikki riskit. Kohtuuton sopimusehto voi koskea muun muassa hintaa, sopimuksen kestoa, toimitusaikaa, maksua, laskutusta, virheiden seuraamuksia tai sopimuksen irtisanomista.

 • Kohtuuton sopimusehto on esimerkiksi ehto

  • joka estää kuluttajaa vetoamasta laillisiin oikeuksiinsa, esimerkiksi hakemasta hyvitystä virheellisestä tuotteesta tai palvelusta
  • joka rajoittaa tai estää kuluttajaa käyttämästä oikeussuojakeinojaan. Kuluttajalla on aina oikeus saada asiansa käsitellyksi oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi
  • jossa varataan oikeus muuttaa sopimusehtoja yksipuolisesti ilman pätevää sopimuksessa mainittua syytä
  • jossa varataan oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun ominaisuuksia yksipuolisesti ilman pätevää syytä
  • jossa varataan oikeus korottaa tuotteen tai palvelun hintaa, eikä anneta oikeutta perua sopimusta, jos lopullinen hinta on liian korkea suhteessa sopimuksen tekohetkellä sovittuun hintaan
  • jossa vaaditaan suhteettoman suuri korvaus kuluttajalta, joka ei täytä sopimusvelvoitteitaan
  • jossa yritys varaa itselleen oikeuden irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus ilman riittävän ajoissa tehtyä ennakkoilmoitusta
  • johon kuluttaja sidotaan, vaikka hänellä ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta tutustua sopimusehtoihin ennen sopimuksen tekemistä.

Kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelu

Jonkin sopimusehdon, esimerkiksi sopimuksen keston, kohtuuttomuus ei välttämättä tarkoita sitä, että koko sopimus on pätemätön. Jos sopimuksen ehto on kuluttajalle kohtuuton, sopimusta voidaan sovitella eli muokata niin, että se kokonaisuudessaan ei ole kohtuuton.

Jos sopimusehto on kohtuuton, kannattaa neuvotella sopimuskumppanin kanssa ehdon kohtuullistamisesta. Kohtuuton ehto voidaan esimerkiksi jättää kokonaan huomioimatta, jolloin sopimus pysyy muilta osin ennallaan ja voimassa.

Kohtuullistaminen voi koskea muun muassa sopimussakkoa, sopimuksen perumista tai hintaa. Sopimuksen mitätöiminen ja kaupan purkaminen on mahdollista, jos ehdot ovat kokonaisuudessaan niin kohtuuttomat, että sopimuksessa pysymistä ei voida edellyttää.

Toimi näin, jos sopimusehdot ovat mielestäsi kohtuuttomat 

 • Jos sopimusehto on mielestäsi kohtuuton, neuvottele ensiksi yrityksen kanssa ehdon kohtuullistamisesta. Kohtuuton sopimusehto voi koskea esimerkiksi hintaa, sopimuksen kestoa, toimitusaikaa, maksua, laskutusta, virheiden seuraamuksia tai sopimuksen irtisanomista.

  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos yritys ei reagoi toivomallasi tavalla, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele, miksi sopimusehto on mielestäsi kohtuuton. Esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaatioapuri – reklamaation tekeminen yritykselle

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

  Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

Yrityksille