Hur definieras den verksamhet som omfattas av regleringen om konkurrensneutralitet? – Minneslista för offentliga samfund

Den offentliga sektorn måste själv bedöma i vilka situationer verksamheten bedrivs på samma marknad som privata företag. För bland annat bolagisering, separat redovisning och marknadsmässig prissättning ska det offentliga samfundet definiera vilka tjänster och produkter som riktar sig till marknaden. KKV kan ingripa i offentliga samfunds verksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Tänk på följande när du bedömer arten av det offentliga samfundets verksamhet och tillämpningen av konkurrenslagen

Utövar det offentliga samfundet ekonomisk verksamhet?

Ekonomisk verksamhet avser tillhandahållande av varor och tjänster i en marknadsmiljö. Begreppet är enhetligt i Europeiska unionens rätt. Ekonomisk verksamhet är till exempel inte

 • utövande av offentlig makt eller myndighetsverksamhet,
 • offentligt finansierad och övervakad utbildning eller
 • hälso- och sjukvård som grundar sig på solidaritet.

Har det offentliga samfundet verksamhet i en konkurrenssituation på marknaden?

Med ett offentligt samfunds verksamhet på marknaden avses en situation där

 • det offentliga samfundet bedriver verksamhet som till sin karaktär är ekonomisk, som dessutom
 • sker på samma marknad som privata företag i en konkurrensläge.

Undantag i kommunallagen

Kommuner ska beakta undantagen i kommunallagen.

 • Bland annat småskalig verksamhet eller stödtjänster för dottersammanslutningar behöver inte bolagiseras, men sådan verksamhet ska prissättas marknadsmässig.

I kommunallagen nämns också situationer där det inte är fråga om verksamhet på marknaden. Sådana situationer är bland annat

 • en lagstadgad skyldighet gentemot kommuninvånarna
 • utbildning som förutsätter tillstånd att ordna utbildning och elevarbeten samt
 • naturligt monopol.

Ska verksamheten konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen? Verksamhet på marknaden är i vissa situationer bunden till skyldigheten att konkurrensutsätta enligt upphandlingslagen.

 • Om till exempel samarbetet mellan kommunerna eller en tjänst som kommunen producerar för en annan kommun ska konkurrensutsättas, kan det betraktas som verksamhet på marknaden.

En kommun som deltar i anbudsförfarandet anses med några undantag vara verksam på marknaden.

Kommunens eller statens interna verksamhet omfattas inte av tillsynen

Med offentliga samfunds interna verksamhet avses till exempel produktion av tjänster eller produkter för enheter inom samma organisation.

Lagstadgad verksamhet omfattas i regel inte av tillsynen

Till exempel kan det i speciallagstiftning som gäller en viss bransch finnas bestämmelser som tillåter offentliga samfund att agera på marknaden utan att konkurrenslagstiftningen ska tillämpas på verksamheten.

 • I en sådan exceptionell situation har syftet med speciallagstiftningen varit att ställa andra samhälleliga mål före en fungerande konkurrens.

Verksamhet av allmänt intresse omfattas i regel inte av tillsynen

Om det är omöjligt att uppnå mål av allmänt intresse utan att äventyra en jämlik konkurrens, kan KKV inte ingripa i verksamheten.

KKV kan ingripa endast i sådan verksamhet som har negativa effekter för konkurrensen

Kan det offentliga samfundets verksamhet snedvrida eller förhindra konkurrensen?

 • Till exempel i situationer där det inte uppstår något privat utbud eller det är sannolikt att det inte kommer att uppstå, har den offentliga sektorns verksamhet i allmänhet inga negativa konkurrenseffekter (s.k. marknadsbrist).

KKV kan ingripa i offentliga samfunds verksamhet på marknaden

Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn riktar sig till staten, kommunen, samkommunen eller en enhet som lyder under dessa när de är verksamma på marknaden. Dessa benämns också offentliga samfund.

 • Bestämmanderätten utgörs av ägandet och/eller de beslutande organens utnämningsrätt.
 • Till exempel församlingarna står inte under ett offentligt samfunds bestämmande inflytande och KKV övervakar således inte deras verksamhet.

Kundkretsen har betydelse

Ett offentligt samfunds kundkrets påverkar prövningen av huruvida samfundets verksamhet sker på marknaden.

Ett offentligt samfunds verksamhet riktar sig i allmänhet inte till marknaden om det tillhandahåller tjänster och produkter för följande kunder:

 • interna kunder, dvs. enheter inom samma organisation
 • kunder för vilka ett offentligt samfund har en lagstadgad skyldighet att producera tjänster eller produkter
 • upphandlande enheter som inte på grund avupphandlingslagen behöver konkurrensutsätta sina inköp från det offentliga samfundet i fråga.

Det offentliga samfundets verksamhet betraktas mer sannolikt som verksamhet på marknaden om det tillhandahåller tjänster och produkter för följande kunder:

 • statens eller kommunkoncernens externa kunder
 • kunder som inte omfattas av det offentliga samfundets lagstadgade ansvar.
  • Kommunerna kan till exempel erbjuda sina egna ämbetsverk städtjänster. Om kommunerna däremot erbjuder städtjänster till exempel för privata företag som är verksamma i området, sker verksamheten i allmänhet på marknaden.
  • Med stöd av lagen ska kommunen till exempel skapa allmänna förutsättningar för motion för kommuninvånarna. Skyldigheten gäller dock endast invånarna i den egna kommunen.

Den offentliga sektorn måste själv bedöma i vilka situationer verksamheten sker på marknaden. Ovan presenteras faktorer som åtminstone ska beaktas i bedömningen. KKV:s prövning av när ett offentligt samfund eventuellt har verksamhet på marknaden ska i sista hand göras från fall till fall.