Att trygga en jämlik konkurrens är bakgrunden till lagstiftningen om konkurrensneutralitet

Ogrundade konkurrensfördelar inom den offentliga sektorn kan inverka negativt på konkurrerande företags verksamhet. Å andra sidan kan den offentliga sektorn bidra till mer konkurrens  på marknaden. Den offentliga sektorn kan bedriva verksamhet på marknaden men lagstiftningen ställer vissa villkor för den. KKV övervakar att den offentliga sektorn konkurrerar jämlikt med privata företag.

Syftet med lagstiftningen om konkurrensneutralitet är att trygga en jämlik konkurrens mellan den offentliga och den privata sektorns verksamhet på marknaden. Den offentliga sektorn har under de senaste årtiondena utvidgat sin verksamhet allt mer till sådana branscher som traditionellt dominerats av privata företag. Kommunen erbjuder till exempel företagshälsovård för företag inom sitt område, men kan också tillhandahålla tjänster som är mer omfattande än den lagstadgade skyldigheten. Kommunen producerar i allmänhet mat- och måltidstjänster till exempel för skolor, men erbjuder kanske dessa tjänster även för sådana kunder som också privata företag konkurrerar om.

Konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet förbjuder inte den offentliga sektorn att utöva verksamhet som konkurrerar med den privata sektorn. För sådan verksamhet ställs dock bland annat villkor som gäller företagsform och prissättning.

Den offentliga sektorns konkurrerande verksamhet kan öka priskonkurrensen och utbudet

Marknadens struktur är mångsidigare när det finns flera och eventuellt också olika slags företag. Den konkurrerande verksamhet som bedrivs av den offentliga sektorn kan bidra till priskonkurrensen på marknaden och förebygga konkurrenshämmande avtal mellan konkurrenterna, såsom karteller.

Serviceutbudet från den offentliga sektorn kan behövas i områden där det sannolikt inte uppkommer något privat utbud. Detta kan vara fallet till exempel för att verksamheten inte är lönsam för ett privat företag. Då skulle konsumenterna inte nödvändigtvis ha tillgång till viktiga tjänster eller produkter utan produktionen inom den offentliga sektorn.

Dessutom kan lokaler, utrustning eller personal som finansieras med offentliga medel användas effektivare om den offentliga sektorn kan tillhandahålla tjänster sporadiskt även på marknaden när efterfrågan på lagstadgade tjänster varierar.

Fördelar som ett offentligt samfund eventuellt får av sin ägare utgör en risk

Det finns en risk för att det offentliga samfundet får fördelar av sin ägare, som kan vara en kommun eller staten, och att det med hjälp av sin särställning åsidosätter privata konkurrenter som är effektivare än dem själva, eftersom de privata inte får samma fördelar.

Om den offentliga sektorn snedvrider konkurrensen träder privata företag inte nödvändigtvis in på marknaden eller så tvingas de lämna marknaden. Privata företag som konkurrerar med sina egna förtjänster vågar kanske inte utveckla eller investera i sin verksamhet. Detta kan i värsta fall leda till en tillbakagång på marknaden och till att offentliga aktörer som stöds med skattemedel tar över sektorn.

Tillsynen tryggar en jämlik konkurrens, dvs. konkurrensneutraliteten

Syftet med lagstiftningen om konkurrensneutralitet är inte att skydda den privata sektorn från konkurrens från den offentliga sektorn, utan att ge myndigheten i uppdrag att övervaka att den offentliga sektorn inte får ogrundade fördelar när den driver verksamhet på marknaden. Sådana fördelar skulle göra det möjligt för den offentliga sektorn att åsidosätta ett lika effektivt privat utbud.

Bakgrunden till den tillsynsuppgift som KKV fick 2013 är de klagomål om statligt stöd (Destia och Palmia) som Europeiska kommissionen behandlade. I dessa fall ansågs både statens och kommunens verksamhet i affärsverksform på grund av konkursskyddet och den avvikande skattebehandlingen delvis utgöra förbjudet statligt stöd. Som en del av behandlingen av klagomålen föreslog kommissionen att en tillräcklig övervakningsmekanism skulle inrättas för de finländska myndigheterna för att säkerställa konkurrensneutraliteten.