Hurdana upphandlingar har KKV ingripit i?

KKV har ingripit i fall där det till exempel varit fråga om avtalsändringar, felaktig beräkning av det uppskattade värdet samt felaktig tillämpning av direktupphandlingsgrunderna och bestämmelserna om anknutna enheter.

KKV har i sin tillsyn ingripit i flera överträdelser av upphandlingslagen genom administrativ styrning samt genom att göra framställningar om påföljder till marknadsdomstolen.

Felaktig tillämpning av bestämmelserna om anknutna enheter

Det får inte finnas privat kapital i en anknuten enhet

Väsentlig avtalsändring

Ändringar i tidtabeller och körmängder

Villkor för förlängning av avtalsperioden

Felaktig tillämpning av grunderna för direktupphandling

Extrem brådska

  • Sjukvårdsdistriktet konkurrensutsatte inte entreprenaden enligt upphandlingslagen, eftersom det enligt den upphandlande enheten var brådskande att genomföra entreprenaden för att entreprenaden skulle kunna genomföras under sommaren. Tidtabellen påverkades enligt den upphandlande enheten också av tidtabellen för beslutsfattandet i sjukvårdsdistriktets styrelse. Enligt den upphandlande enheten hade inremedicinska polikliniken väntat på renovering i flera år.

    Enligt KKV var de omständigheter i anslutning till tidtabellerna som den upphandlande enheten tog upp inte sådana orsaker som var oberoende av den upphandlande enheten. Behovet av renovering hade varit känt länge, så grunden var inte heller plötslig och inte heller sådan som den upphandlande enheten inte hade kunnat förutse. Brådskan berodde främst på den upphandlande enhetens egen fördröjning i genomförandet av upphandlingen. KKV gav sjukvårdsdistriktet en anmärkning.

Endast en leverantör av tekniska skäl eller skäl som gäller skydd av ensamrätt

Beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling

Optionerna ska beaktas i upphandlingens uppskattade värde