Konsumentens rätt till gottgörelse

Konsumenten har rätt till gottgörelse i pengar eller annan ekonomisk gottgörelse om näringsidkarens marknadsföring eller förfarande i kundrelationen har brutit mot konsumentskyddslagen, och påverkat konsumentens beslut att till exempel köpa produkten eller låta bli att byta till en annan tjänsteleverantör.

Gottgörelse kan bli aktuellt till exempel om näringsidkaren

  • underlåtit att meddela väsentlig information om produkten i sin marknadsföring
  • marknadsfört produkten på ett vilseledande eller osant sätt
  • gett ekonomiskt ofördelaktig information om avtalet
  • vid indrivning gett felaktiga uppgifter för gäldenären om dennas rättigheter eller hotat med indrivningsåtgärder som borgenären inte har rätt att vidta.

Konsumenten kan som gottgörelse kräva prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd i följande situationer:

Rätt till prisavdrag

Prisavdrag kan bli aktuellt till exempel om bristfälliga uppgifter får konsumenten att köpa en produkt som hen inte skulle ha köpt med tillräcklig information

Prisavdragets storlek bestäms från fall till fall. Prisavdraget ska vara skäligt i förhållande till näringsidkarens förfarande. Prisavdragets storlek påverkas således av till exempel hur klandervärt näringsidkaren har förfarit.

Rätten till prisavdrag förutsätter inte att näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har handlat i strid med lagen.

Rätt att häva ett köp

Konsumenten kan kräva att köpet hävs till exempel om

  • Det förekommer ett fel i varan trots att säljaren redan tidigare har försökt korrigera samma fel
  • leveransen av tjänsten fördröjs väsentligt.

Rätt till standardersättning

Rätten till skadestånd förutsätter att näringsidkaren har orsakat konsumenten skada uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En skada som orsakats konsumenten kan till exempel bestå av att konsumenten ersätts för sina resekostnader i en situation där den annonserade varan inte fanns i affären.

Man kan inte kräva skadestånd för besvikelse.