Lokaltrafik

I lokaltrafiken måste man vara beredd på att enskilda turer försenas eller ställs in. Du kan kräva prisavdrag till exempel när du använder ett periodkort och avbokningar eller förseningar är ovanliga och återkommande.

I allmänhet sköts lokaltrafiken i städer och glesbygdsområden med bussar. Helsingforsregionens trafik (HRT) i huvudstadsregionen har förutom bussar även metro-, spårvägs- och närtågstjänster. I Tammerfors trafikerar både bussar och spårvagn.

Förseningar och inställd lokaltrafik

I lokaltrafiken kan förseningar eller inställda turer förekomma av olika orsaker, till exempel på grund av väderleksförhållanden eller tekniska fel. Det kan vara fråga om annulleringar eller ändringar som gäller enskilda turer, vilket resenären i allmänhet måste förbereda sig på, eller mer omfattande trafikstörningar, till exempel på grund av arbetsinställelse.

Om du har köpt en periodbiljett och inte kan använda de resetjänster som ingår i biljetten till exempel på grund av en strejk, kan du kräva prisavdrag för oanvända dagar.

Du kan också kräva prisavdrag på grund av fel i tjänsten om förseningar eller inställda turer är ovanliga och återkommande så att trafikidkarens service inte motsvarar det som utlovats. Var då beredd på att bevisa felet och presentera uppgifter om förseningarna under de turer som du har använt.

Skadestånd om en tur försenas eller annulleras

Om du har drabbats av ekonomiska förluster på grund av att en av lokaltrafikens turer har försenats eller annullerats, kan du ha rätt till skadestånd. Det är också möjligt att få ersättning om trafikidkarens information om tidtabellerna har varit felaktig.

Du kan kräva skadestånd till exempel för extra resekostnader som orsakats av att du missat en fortsatt förbindelse eller om du är tvungen att ta taxi på grund av att en busstur är försenad. Förlusten måste bevisas med kvitto eller på något annat tillförlitligt sätt.

Resenären ska försöka minimera skadan enligt bästa förmåga. Du kan till exempel försöka använda ersättande ruttalternativ eller kontakta trafikidkaren för att få anvisningar. Du kan inte få ersättning för besvikelse och förtret.

Ändringar av resekort

Din bostadsort, arbets- eller studieplats kan ändras under resekortets giltighetstid eller så kan ditt resekort bli oanvänt till exempel på grund av sjukdom. Om förändringar sker som du inte har kunnat förbereda dig på i förväg är det rimligt att du kan få ersättning för den period eller det värde som laddats på kortet. Trafikidkaren kan debitera en skälig behandlingsavgift för ändringar eller gottgörelse som görs för kortet.

Hur ändringar av resekort görs samt vilka resenärens övriga rättigheter och skyldigheter är framgår av de resevillkor som trafikidkaren använder. Det är bra att bekanta dig med villkoren redan innan du börjar använda trafikidkarens resetjänster.

Reklamation 

  • Om det har förekommit brister i din resa inom lokaltrafiken eller om ditt resekort till exempel inte fungerar som utlovat, ska du först kontakta trafikidkaren. Reklamationer måste i regel framföras inom rimlig tid efter att felet har upptäckts, så klaga så fort som möjligt.

    Om trafikidkaren inte har någon färdig reklamationsblankett kan du använda KKV:s reklamationsblankett för fel i tjänst.

  • Konsumentrådgivningens telefonservice

    Normal servicetid måndag–onsdag kl 9–12, torsdag kl 12–15. Obs! Stängd 20.6.

    Obs! Kontaktblanketten stängs för veckoslutet under sommaren på fredagar kl. 15 och öppnas igen på måndagen klo 9.