Strejk och passagerarrättigheter

Strejkerna i februari påverkar bland annat tillgången till trafiktjänster och inkvarteringstjänster.

På den här sidan kan du läsa om resenärens rättigheter under strejken.

Allmänna principer under strejk

 1. Tjänsteleverantörerna är inte skyldiga att ersätta dig för skador orsakade av en strejk, men du har rätt till gottgörelse för fel i tjänsten.
  • Trafikidkare är i allmänhet inte skyldiga att ersätta konsumenten för skada som orsakats på grund av strejk, till exempel extra kostnader för anlitande av taxi på grund av inställd buss- eller tågtrafik.
  • Om den köpta tjänsten under en strejk inte motsvarar det som med fog kan antas, har konsumenten rätt till gottgörelse, till exempel prisavdrag eller hävning av köpet.
 2. Om det finns risk för att resan ställs in, följ tjänsteleverantörens information och kontakta vid behov det företag som ordnar resan eller inkvarteringen.
 3. Det lönar sig inte för dig att själv avboka din resa, till exempel ditt flyg eller din paketresa, eftersom du då kan förlora möjligheten att få tillbaka dina pengar i sin helhet. Om företaget erbjuder kostnadsfri ångerrätt kan du om du vill avboka din bokning.
 4. Reseförsäkringar ersätter i allmänhet inte skador som orsakas av tjänster som återkallats på grund av strejk. Det lönar sig dock att kontrollera villkoren för din försäkring.

Inställda flygningar på grund av strejk

Om flyget ställs in kan du av flygbolaget kräva ett av följande två alternativ:

 • ombokning av flyg
  Flygbolaget ska erbjuda en ersättande flygning på motsvarande villkor till resmålet så snart som möjligt eller vid en senare tidpunkt som passar dig, om det finns platser.
  Om flyget ställs in när du är på flygplatsen har du rätt till service som ordnas av det flygbolag som ansvarar för flygningen medan du väntar på en ersättande resa. Serviceplikten omfattar följande:

  • måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
  • hotellrum då övernattning är nödvändig
  • transport mellan flygplatsen och hotellet
  • två avgiftsfria telefonsamtal eller e-postmeddelanden.

ELLER

 • återbetalning av biljettpriset inom 7 dagar
  Flygbolaget ska återbetala biljettpriset för varje resa och för de delar av resan som redan gjorts, om flygningen inte längre är till nytta med tanke på resenärens ursprungliga resplan.

När en flygning ställs in på grund av en strejk som är flygbolaget inte kan påverka, har passageraren i allmänhet inte rätt till standardersättning eller skadestånd.

 • Om du har valt ombokning och flygbolaget försummar sin serviceplikt, kan du ändå kräva att flygbolaget ersätter de extra kostnader som orsakats dig, till exempel måltids- och inkvarteringskostnader. Kostnaderna måste dock hållas inom rimliga gränser. Om flygbolaget inte ordnar service, spara kvittona på dina inköp.

Försenade flygningar på grund av strejk

Om en flygning försenas har du rätt till service som ordnas av det flygbolag som ansvarar för flygningen. Serviceplikten omfattar följande:

 • måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
 • hotellrum då övernattning är nödvändig
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två avgiftsfria telefonsamtal eller e-postmeddelanden.

Flygpassagerarens rätt till service vid förseningar beror på flygresans längd och förseningens varaktighet, som flygbolaget har uppskattat. Läs mer om din rätt till service på vår webbplats Försenade flygningar

Om flygbolaget bedömer att flygningen försenas med minst 5 timmar kan du välja om du vill avboka flyget helt och få tillbaka biljettpriset eller om du vill genomföra resan.

När en flygning försenas på grund av en strejk som flygbolaget inte kan påverka, har passageraren i allmänhet inte rätt till standardersättning eller skadestånd.

 • Om flygbolaget försummar sin serviceplikt kan du ändå kräva att flygbolaget ersätter de extra kostnader som orsakats dig, till exempel måltids- och inkvarteringskostnader. Kostnaderna måste dock hållas inom rimliga gränser. Om flygbolaget inte ordnar service, spara kvittona på dina inköp. Kostnaderna måste dock hållas inom rimliga gränser. Om flygbolaget inte ordnar service, spara kvittona på dina inköp.

Inställda paketresor på grund av strejk

Researrangören har rätt att ställa in en resa om oundvikliga och exceptionella omständigheter hindrar researrangören från att genomföra resan på överenskommet sätt, till exempel på grund av en strejk som researrangören inte kan påverka. Då ska researrangören återbetala betalningarna utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar efter att resan har ställts in.

Researrangören är inte skyldig att betala skadestånd på grund av en inställd resa om resan ställs in på grund av ett oöverstigligt hinder såsom en strejk.

Om resan genomförs men tidtabellen eller programmet har ändrats på grund av strejk kan du kräva prisavdrag. Om till exempel din vistelse på resmålet förkortas kan du ha rätt att få tillbaka en del av resans pris.

Du kan avboka resan kostnadsfritt inom den tid som researrangören angett, om researrangören meddelar att researrangemangen ändras avsevärt. En avsevärd förändring kan till exempel vara

 • en ändring av ankomst- eller avgångstider som medför betydande svårigheter eller extra kostnader, till exempel omorganisering av transport eller inkvartering
 • en ändring av transportmedel som avsevärt ökar restiden
 • att ett dagsflyg ändras till nattflyg, till exempel att en återresa som planerats ske på eftermiddagen flyttas fram till efter midnatt
 • en ändring av resmålet
 • en klar sänkning av inkvarteringsnivån.

Om du inte häver avtalet anses du ha godkänt ändringarna. Du kan ändå kräva ett prisavdrag som motsvarar exempelvis en försämring av paketresans kvalitet.

Läs mer om ämnet
Frånträdande av paketreseavtal
Ändring av en paketresa

Bussresors fjärrturer

Om busslinjen är minst 250 kilometer lång och avgången ställs in kan du kräva något av följande alternativ av bussbolaget:

(valmöjligheten gäller också situationer där din egen resa skulle ha varit kortare än 250 km, förutsatt att rutten som trafikeras är minst så lång.)

 • en ny resrutt till slutdestinationen så snabbt som möjligt och utan extra avgifter
  ELLER
 • avbokning av resan och återbetalning av biljettpriset. Du kan dessutom kräva en returresa med buss så fort som möjligt till avgångsplatsen.

När en busstur ställs in på grund av en strejk som bussbolaget inte kan påverka, är bussbolaget i allmänhet inte skyldigt att ersätta den skada som orsakats konsumenten, till exempel taxikostnader.

Lokaltrafik (närtåg, busstrafik, metro, spårvagnar)

Om du har en periodbiljett och på grund av strejk inte kan använda de resetjänster som ingår i biljetten och du inte kan använda ersättande förbindelser för dina sedvanliga resor, kan du kräva prisavdrag för oanvända dagar.

 • Om en enskild tur försenas eller uteblir i lokaltrafiken berättigar det inte nödvändigtvis till prisavdrag.
 • Om turerna inte körs i större utsträckning har du rätt till prisavdrag om du inte kan göra dina sedvanliga resor ens med ersättande förbindelser utan oskäligt besvär.

När turerna ställs in på grund av en strejk som tjänsteleverantören inte kan påverka, är tjänsteleverantören i allmänhet inte skyldig att ersätta konsumenten för den skada som orsakats, till exempel taxikostnader.

Fjärrtåg

Om en fjärrtågsresa ställs in kan du kräva något av följande två alternativ:

 • ombokning. Du har rätt att ändra en enkelbiljett inom fjärrtrafiken till en annan tidpunkt
  ELLER
 • avbokning av resan. Du har rätt att få tillbaka resans pris som antecknats på biljetten.

När ett fjärrtåg ställs in, försenas eller den fortsatta förbindelsen går förlorad på grund av en strejk som VR inte kan påverka, är VR i allmänhet inte skyldig att ersätta konsumenten för kostnaderna som uppstått på grund av strejken.

Båtresor

Om en båtresa ställs in kan du kräva något av följande två alternativ:

 • Du kan kräva en ny resrutt till slutdestinationen på motsvarande villkor så snart som möjligt och utan extra avgifter.Om resan ställs in när du är i hamn har du rätt till service. Rederibolaget ska kostnadsfritt erbjuda mellanmål, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden, om sådana finns att tillgå eller rimligen kan levereras till platsen. Om inkvartering för en eller flera nätter eller en längre vistelse visar sig vara nödvändig ska rederibolaget erbjuda
  • inkvartering på fartyget eller i land då det är möjligt. Rederiet kan begränsa inkvarteringskostnaderna i land till 80 euro per natt och högst tre nätter per passagerare
  • transport mellan hamnen och inkvarteringen.

ELLER

 • avbokning av resan och återbetalning av biljettpriset. Du kan avboka resan och få tillbaka biljettpriset inom sju dagar.

När en båtresa ställs in eller försenas på grund av en strejk som rederibolaget inte kan påverka, är rederibolaget i allmänhet inte skyldigt att betala standardersättning till konsumenten eller ersätta förorsakade kostnader.

Kryssningar med övernattning avsedda för rekreation och semester utgör en paketresa, så när det gäller dessa ska bestämmelserna om paketresor tillämpas. Läs mer om paketresor under strejk: Paketresor

Inkvartering

Om tillhandahållaren av inkvarteringstjänster avbokar din inkvartering har du rätt att få tillbaka det pris du betalat. Om avbokningen beror på en omständighet som tjänsteleverantören inte kan påverka har konsumenten inte rätt till skadestånd.

Om du på grund av en strejk inte kan ta dig till inkvarteringsstället ska du ta reda på avbokningsvillkoren för inkvarteringen.

 • I Finland finns det ingen lagstadgad ångerrätt som skulle gälla inkvarteringstjänster, men vissa inkvarteringstjänster erbjuder konsumenterna möjlighet att avboka eller flytta bokningen. Situationen kan variera i olika länder.
 • Även om avbokningsvillkoren inte skulle tillåta att bokningen avbokas eller ändras, kan du ändå försöka förhandla med tillhandahållaren av inkvarteringstjänster om en eventuell ersättning.
 • Avbokningsvillkoren kan jämkas om de leder till en oskälig situation för dig. Vid bedömningen av oskäligheten har till exempel orsaken till avbokningen och om avbokningen är oväntad betydelse.
  • Det kan till exempel vara oskäligt att debitera hela priset enligt avtalet om orsaken till avbokningen är en förändring i förhållandena som är oberoende av dig och som du inte har kunnat förutse när avtalet ingicks och som gör att du inte kan få den avtalsenliga tjänsten till godo. I sådana fall kan det vara motiverat att det avtalsenliga priset sänks något.
  • En oskälighetsbedömning är alltid en helhetsbedömning från fall till fall. Du har således inte automatiskt rätt till ens delvis återbetalning av avgiften, även om du inte kan resa till inkvarteringsstället på grund av en strejk.

Anvisningar i problemsituationer

Kontakta alltid först tjänsteleverantören och gör en reklamation. Du kan utnyttja Reklamationstjänsten.
Reklamationstjänsten

Om du har betalat köpen med kredit kan du också framföra dina krav som grundar sig på tjänsteleverantörens avtalsbrott till kreditgivaren. Läs mer på vår webbplats Kreditgivarens ansvar

Maksunvälittäjillä voi olla omia ostajaa turvaavia käytäntöjä, joten ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä myös näiden tahojen puoleen.

Om ärendet inte kan lösas genom förhandlingar med företaget

Konsumentrådgivningen hjälper till att utreda problem som orsakats av inhemska företag.
Ärendehantering i konsumentrådgivning

När du beställer en tjänst från ett annat EU-land, Norge, Island eller Storbritannien ger Konsument Europa Finland råd.

I fråga om företag som är etablerade i länder utanför EU är konsumentmyndigheternas metoder för att hjälpa i problemsituationer obetydliga.