Jag använder, konsumerar och reagerar

Vid det fjärde steget på köpstigen använder konsumenten produkterna enligt bruksanvisningarna och den information som finns och sköter sina betalningar. Till konsumentens färdigheter hör också att administrera och säga upp avtal samt se till att inte ha tjänster som inte används.

I detta skede av köpstigen är en av konsumentens viktigaste ekonomiska färdigheter att kunna göra en reklamation, oavsett om det är fråga om en felaktig produkt eller tjänst eller oklarheter i faktureringen. 

Steget Jag använder, konsumerar och reagerar fokuserar på situationer som uppstår efter ett köp. Eleverna får en uppfattning om hur de ska gå till väga om det uppstår fel eller förseningar, och vad de ska göra om produkten eller tjänsten inte motsvarar det som avtalats eller om de får en felaktig faktura.

Eleverna uppmanas ta reda på sina rättigheter och söka hjälp om det uppstår tvister genom att öka sin kunskap om konsumentens rättigheter och ansvar.

Eftersträvad kompetens som konsument

 • Använder produkten eller tjänsten enligt säljarens anvisning och det avtal som ingåtts
 • Följer upp sina kostnader och att faktureringen är korrekt samt betalar fakturorna enligt överenskommelse
 • Reklamerar eventuella fel i en produkt eller tjänst eller en obefogad faktura till säljaren eller konsumenträttsrådgivningen.
 • Återkallar eller avslutar vid behov sin beställning, medveten om villkoren och sina rättigheter

För steget Jag använder, konsumerar och reagerar planeras undervisningen för att

 • Stöda konsumentens självständighet och vägleda konsumenten i att utöva sina rättigheter när fel och förseningar uppstår.
 • Hjälpa konsumenten att förstå när felen ligger på säljarens ansvar och när konsumenten ansvarar för dem samt förstå på vilket sätt fel kan åtgärdas och gottgöras.
 • Hjälpa konsumenten att förstå vilket ansvar kreditbolaget, operatören eller ett tidigare säljled har.
 • Handleda konsumenten att vid behov använda konsumenträttslig rådgivning.
 • Uppmuntra konsumenten att förhandla om betalningsarrangemangen i mån av möjlighet.
 • Hjälpa konsumenten att uppfatta indrivningsprocessens förlopp och uppmuntra dem att söka hjälp.

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevens och den studerandes nivå att tillägna sig information om konsumentskyddet. Eftersom kunskap bygger på det man lärt sig tidigare blir lärandet ett kontinuum.

’Du kan använda frågorna och fenomenen nedan som hjälp för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till eleven som sådana, utan undervisningen preciseras och anpassas så att frågorna passar elevens kompetensnivå.

Småbarnspedagogiken6–9-åringar i lågstadiet
Hur använder man sina saker på ett bra sätt?
 • Vad är hållbar användning av leksaker?
 • Vem ska man berätta för om en vara inte fungerar eller går sönder?
 • Vad innebär det att låna något?
 • Vad är en bruksanvisning?
 • Vad betyder hållbar användning?
 • Vad är syftet med en bruksanvisning?
 • Vad innebär det att följa ett avtal?
 • Vad ska man göra när en vara eller tjänst inte fungerar som den ska
 • Vad är dataskydd?
 • Metoderna är typiska för barnets sätt att lära sig,
  såsom lek, diskussioner och basvård.

  Fenomen: 
 • Användning enligt bruksanvisningen
 • En trasig leksak eller apparat
 • Olika sätt att använda en vara
 • Lämpliga undervisningssätt för den här åldern är att undersöka, leka, spela spel och diskutera. Lärarens exempel och handledning i
  vardagliga konsumtionssituationer framhävs.

  Fenomen: 
 • Avgiftsbelagda tjänster i smarttelefoner
 • Att be en pålitlig vuxen om lov
 • 10–12-åringar13–18-åringar
  Hur följer man ett avtal?
 • Vilka rättigheter och vilket ansvar har konsumenten?
 • Vilka aktörer hjälper konsumenten om problem uppstår?
 • Hur beaktas dataskyddet vid användningen av smarta enheter?
 • Hur påverkas konsumentens rättigheter av inköpsstället?
 • Varför ingår man avtal?
 • Varför behövs konsumentskydd i handeln?
 • Varför påverkas konsumentens rättigheter av inköpsstället?
 • Varför ska man vara noggrann med hur man delar sina egna uppgifter?
 • Varför är det viktigt med hållbar användning?
 • Lämpliga undervisningsmetoder för den här åldern är till exempel att undersöka, öva, spela spel och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och diskuterar hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Sparande
 • Reklamation
 • Konsumentens rättigheter
 • Lämpliga undervisningssätt i denna ålder är olika metoder som omfattar problemlösning, att undersöka, spela rollspel, simulera och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och reflekterar över hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Konsumentskydd i olika situationer
 • Näthandelsbedrägerier
 • Hjälpande instanser