Jag beslutar om fortsättningen

I slutet av köpstigen går man tillbaka till början av stigen. Vid det sista steget på stigen beslutar konsumenten om fortsättningen när det gäller produkten och tjänsten. En central färdighet hos konsumenten är förmågan att frigöra sig från ofördelaktiga avtal.

Steget Jag beslutar om fortsättningen behandlar slutskedet av ett köp och användningen av en produkt/tjänst.

Kundförhållandet eller märket/tillverkarlojaliteten övervägs på nytt avtalsperioden upphör eller varan närmar sig slutet av sin livscykel. Kan man tänka sig att köpa produkten eller tjänsten på nytt? Hur återvinner eller förstör man produkten på rätt sätt? Hur avslutas en tjänst?

Eftersträvad kompetens för konsumenten

 • Identifierar när man är föremål för eftermarknadsföring.
 • Är medveten om sin rätt till identifierbar reklam och korrekt information i reklamen.
 • Administrerar sina avtal och kontaktar vid behov kundservicen.
 • Agerar kritiskt och bedömer produkten eller tjänsten i slutet av dess livscykel

Undervisningen på steget Jag beslutar om fortsättningen planeras för att

 • Hjälpa konsumenten att identifiera eftermarknadsföring av en produkt eller tjänst och strävan efter kundlojalitet.
 • Hjälpa konsumenten att förstå skyldigheterna i samband med uppsägning och hävning av ett avtal samt ångerrätten vid distansförsäljning.
 • Handleda konsumenten att bedöma den fortsatta kundrelationen och det värde som tjänsten eller produkten medför i förhållande till kostnaderna
 • Hjälpa konsumenten att aktivt följa med hur avtalsperioden löper och vid behov avsluta avtalet.
 • Uppmuntra konsumenten att konkurrensutsätta sina avtal
 • Uppmuntra konsumenten att bedöma skillnaderna mellan service och ett nytt köp ur olika synvinklar

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevens och den studerandes nivå att tillägna sig information om konsumentskyddet. Eftersom kunskap bygger på det man lärt sig tidigare blir lärandet ett kontinuum.

Man kan använda frågorna och fenomenen nedan för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till eleven som sådana, utan undervisningen preciseras och anpassas så att frågorna passar elevens kompetensnivå.

Småbarnspedagogiken6–9-åringar i lågstadiet
Vad betyder det att man tar hand om varor och beställda tjänster (streamingtjänster eller spel för barn)?
 • Hur vet man att en vara är oanvändbar?
 • Vad händer med en leksak eller ett spel som går sönder?
 • Vart kan man föra saker som är i gott skick men som man inte behöver?
 • Vad ska man tänka på när man lämnar tillbaka en vara som man lånat?
 • Hur ska man göra när man inte längre behöver en leksak eller ett spel?
 • Hur ska man göra när man inte längre bryr sig om en leksak, ett spel eller en innehållstjänst?
 • Hur ska man göra om man av misstag har sönder en vara?
 • Vad innebär det att ett avtal löper ut?
 • Vad är återvinning?
 • Metoderna är typiska för barnets sätt att lära sig,
  såsom lek, diskussioner och basvård.

  Fenomen: 
 • Nedskräpning
 • Lån som avtal
 • Att hålla ordning på sina saker och kläder
 • Lämpliga undervisningssätt för den här åldern är att undersöka, leka, spela spel och diskutera. Lärarens exempel och handledning i
  vardagliga konsumtionssituationer framhävs.

  Fenomen: 
 • Att göra sig av med en leksak
 • Avfallssortering
 • 10–12-åringar13–18-åringar
  Hur gör man sig av med en produkt eller tjänst?
 • Hur återvinner man produkter på ett säkert och ansvarsfullt sätt?
 • Hur kan man minska svinnet?
 • Hur kan man sälja vidare begagnade varor?
 • Hur avslutar man ett avtal?


 • Precisera och anpassa frågorna så att de lämpar sig för elevernas kunskapsnivå.
  Varför krävs det kunskap för att avsluta livscykeln för en produkt eller tjänst?
 • Varför går det inte att häva ett avtal villkorslöst?
 • Varför kontaktar tjänsteproducenter kunderna i slutet av avtalsperioden?
 • Varför är det lönsamt att förlänga varors livscykel?
 • Varför ska man tänka på dataskydd vid återvinning?
 • Lämpliga undervisningsmetoder för den här åldern är till exempel att undersöka, öva, spela spel och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och diskuterar hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Tänka på dataskydd vid återvinning
 • Skillnader i hur man agerar som konsument och medborgare
 • Lämpliga undervisningssätt i denna ålder är olika metoder som omfattar problemlösning, att undersöka, spela rollspel, simulera och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och reflekterar över hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Kan personliga avtal återanvändas?
 • Återvinning som ett globalt fenomen