Kilpailu- ja kuluttajavirasto on poistanut Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy:n valmismatkaliikerekisteristä

19.7.2017

Valmismatkaliikkeistä annetun lain (939/2008) 8 §:n mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston on poistettava valmismatkaliikkeen harjoittaja rekisteristä, jos rekisteröity ei enää täytä 6 §:ssä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä tai on lopettanut toimintansa. Valmismatkaliikkeen harjoittajalle on ennen rekisteristä poistamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on poistanut Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy:n (1078895-4) valmismatkaliikerekisteristä 30.5.2017 tehdyllä päätöksellä. Yritykselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ilmoittamalla asiasta Virallisessa lehdessä 19.7.2017 julkaistulla kuulutuksella, koska yritystä ei ole tavoitettu useista yrityksistä huolimatta ja yritys on todettu maksukyvyttömäksi 4.4.2017.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla yrityksen kotipaikan hallinto-oikeuteen. Jos yrityksen kotipaikka on ulkomailla, toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hallinto-oikeus. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Yrityksen katsotaan saaneen tiedon Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksestä seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisusta. Mikäli yritys haluaa hakea muutosta Kilpailu- ja kuluttajaviraston 30.5.2017 tekemään päätökseen, on sen tehtävä valitus hallinto-oikeudelle 25.8.2017 mennessä.

Yritys voi tilata itseään koskevan päätöksen ja muutoksenhakuohjeet joko osoitteesta Kilpailu- ja kuluttajavirasto/valmismatkavalvonta, PL 5, 00531 Helsinki tai sähköpostitse osoitteesta valmismatkat@kkv.fi. Yritys voi myös noutaa itseään koskevan päätöksen ja muutoksenhakuohjeet osoitteesta Siltasaarenkatu 12 A, 8. krs, 00530 Helsinki. 


Asiasanat: Matkatoimisto
Päivitetty 19.7.2017 Tulosta