Kohtuuttomat sopimusehdot

Kohtuuttomien sopimusehtojen arviointi

Yritykset eivät saa käyttää sopimusehtoja, joita pidetään kuluttajien kannalta kohtuuttomina. Sopimusehto voi olla kohtuuton, jos se suosii yritystä siinä määrin, että osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa. Ehdot eivät voi olla esimerkiksi sellaisia, että riskit tuotteen virheistä tai puutteista kasautuvat kohtuuttomasti enemmän kuluttajan kuin yrityksen kannettavaksi.

Kohtuuttomimmillaan sopimusehdot ovat sellaiset, että yrityksellä on vain ”velvollisuus” vastaanottaa kauppahinta, mutta asiakas kantaa kaikki riskit. Sopimuksissa kohtuuton ehto voi koskea muun muassa hintaa, sopimuksen kestoa, toimitusaikaa, maksua, laskutusta, virheiden seuraamuksia tai sopimuksen irtisanomista.

Kohtuuton sopimusehto on esimerkiksi ehto,

  • joka estää kuluttajaa vetoamasta laillisiin oikeuksiinsa, esimerkiksi hakemasta hyvitystä virheellisen tuotteen takia.
  • joka rajoittaa tai estää kuluttajaa käyttämästä oikeussuojakeinojaan. Kuluttajalla on aina oikeus saada asiansa käsitellyksi oman tuomiopiirinsä käräjäoikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
  • jossa varataan oikeus muuttaa sopimusehtoja yksipuolisesti ilman pätevää sopimuksessa mainittua syytä.
  • jossa varataan oikeus muuttaa tuotteen ominaisuuksia yksipuolisesti ilman pätevää syytä.
  • jossa varataan oikeus korottaa tuotteen hintaa, eikä anneta oikeutta peruuttaa sopimusta, jos lopullinen hinta on liian korkea suhteessa sopimuksen tekohetkellä sovittuun hintaan.
  • jossa vaaditaan suhteettoman suuri korvaus kuluttajalta, joka ei täytä sopimusvelvoitteitaan.
  • jossa yritys varaa itselleen oikeuden irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus ilman riittävän ajoissa tehtyä ennakkoilmoitusta.
  • johon kuluttaja sidotaan, vaikka hänellä ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta tutustua sopimusehtoihin ennen sopimuksen tekemistä.

Kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelu

Jonkin sopimusehdon (esimerkiksi sopimuksen keston) kohtuuttomuus  ei välttämättä tarkoita sitä, että koko sopimus on pätemätön. Jos sopimuksen ehto on kuluttajalle kohtuuton, sopimusta voidaan sovitella eli muokata niin, että se kokonaisuudessaan ei ole kohtuuton.

Jos sopimusehto on kohtuuton, kannattaa neuvotella sopimuskumppanin kohtuullistamisesta. Kohtuuton ehto voidaan esimerkiksi jättää kokonaan huomioimatta, jolloin sopimus pysyy muilta osin ennallaan ja voimassa.

Kohtuullistaminen voi koskea muun muassa sopimussakkoa, sopimuksen perumista tai hintaa. Sopimuksen mitätöiminen ja kaupan purkaminen on mahdollista, jos ehdot ovat kokonaisuudessaan niin kohtuuttomat, että sopimuksessa pysymistä ei voida edellyttää.

Päivitetty 6.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.