Luottosopimuksen tekeminen

Selvitä oma maksukykysi ja luoton lopullinen hinta ennen lainan ottamista. Luottojen ja niiden kustannusten vertailu kannattaa.

Luottoon liittyy taloudellisia riskejä. Ennen luoton ottamista selvitä oma maksukykysi, mihin olet sitoutumassa ja mitä luotto tulee kokonaisuudessaan maksamaan. Jos luottotietosi eivät ole kunnossa, et yleensä saa luottoa.

Kun maksaa luotolla, maksaa yleensä ylimääräisiä kuluja verrattuna käteisellä maksamiseen. Erilaisten luottovaihtoehtojen ja niiden kustannusten vertailu kannattaa.

Kuluttajaluotot jaetaan kertaluottoihin ja jatkuviin luottoihin  

  • Jatkuvalla luotolla tarkoitetaan kuluttajaluottoa, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti kuluttajan käytettävissä ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä. Luottokortille tai muulle jatkuvalle luotolle sovitaan luottoraja tai luottolimiitti, jonka rajoissa asiakas voi käyttää korttiaan.

    Jatkuvan kuluttajaluoton korkokustannukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon luottoa käytetään kuukaudessa. Luotosta voidaan periä muun muassa vuosimaksua ja luoton käytön mukaan laskettavaa korkoa sekä tilinhoitomaksuja ja muita kuluja.

  • Kertaluottoa otetaan kerralla luotonantajalta tietty määrä. Luotto maksetaan sovitussa ajassa kokonaan pois joko kerralla tai erissä. Kertaluotot voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia.

  • Osamaksulla tarkoitetaan sellaista tavaran kauppaa, jossa tavaran hinta tai osa siitä suoritetaan maksuerissä tavaran luovuttamisen jälkeen. Osamaksukaupassa myyjä on pidättänyt itsellään omistusoikeuden tavaraan tai oikeuden ottaa tavara takaisin siihen asti, kunnes ostaja on maksanut koko hinnan tai ainakin määrätyn osan siitä.

Luottokelpoisuuden arviointi

Luotonantajan on aina ennen luottosopimuksen tekemisestä arvioitava luotonhakijan luottokelpoisuus. Luottokelpoisuuden arvioimisessa luotonantaja selvittää hakijan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita niitä koskevien riittävien tietojen perusteella.

Tietojen varmistamiseksi luotonantaja voi tiedustella tulojen lisäksi velkojasi ja varallisuuttasi sekä pyytää toimittamaan esimerkiksi palkka-, eläke-tai verotodistuksen.

Tutustu luottosopimuksen ehtoihin ja säilytä ne

Luottosopimuksen ehdoista selviää muun muassa luottomuoto, maksuvelvollisuudet sekä osapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet. Luoton voi maksaa pois kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä, vaikka sitä ei olisi mainittu luottosopimuksessa. Luottoehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ja säilyttää ne epäselvyyksien välttämiseksi.

Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti, ja luotonsaajalle on annettava oma sopimuskappale. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti niin, että luotonsaaja voi tallentaa ja tulostaa sen muuttumattomana itselleen.

Luottoa ottaessa kannattaa tarkistaa, kuka on luoton myöntäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä luottoa koskevissa asioissa. Esimerkiksi kodinkone- tai huonekaluliikkeessä luoton myöntää usein erillinen rahoitusyhtiö, vaikka sopimus tehdäänkin liikkeessä.

Luoton lyhennystapa

Luottokorttiluoton voi yleensä maksaa joko kertasuorituksena eräpäivänä tai ennalta sovitun suuruisina kuukausilyhennyksinä. Luoton lyhennystapana voidaan tarjota kiinteää tasaerälyhennystä, annuiteettia tai tasalyhennystä.

Lue Finanssivalvonnan verkkosivuilta mitä ovat annuiteettilaina, tasaerälaina ja tasalyhennyslaina

Luotonsaajalla on oikeus saada lyhennystaulukko

Määräaikaisista, erissä maksettavista luotoista luotonsaajalla on oikeus pyytää maksutta lyhennystaulukko. Lyhennystaulukosta on käytävä ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja -ehdot. Kukin maksuerä on eriteltävä niin, että siitä käy ilmi pääoman lyhennys, suoritettava korko ja muut maksut.

Koron muutokset

Luotonantaja voi muuttaa luoton juoksevaa korkoa sopimuksessa yksilöidyn viitekoron mukaisesti, jos sopimuksessa on niin sovittu. Luotonantajan on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla, esimerkiksi kirjeellä, ennen muutoksen voimaantuloa tai sopimuksessa sovituin määräajoin.

Luotonantajan on ilmoitettava maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen. Luotonantajan on ilmoitettava myös, jos erien lukumäärissä tai maksupäivissä tapahtuu muutoksia.

Yritykselle