Ingående av kreditavtal

Utred din egen betalningsförmåga och det slutliga kreditpriset innan du tar ett lån. Det lönar sig att jämföra olika krediter och kostnaderna för dem.

En kredit innebär alltid ekonomiska risker. Innan du tar en kredit ska du klarlägga din egen betalningsförmåga, vad du förbinder dig till och vad krediten kommer att kosta i sin helhet. Om dina kreditupplysningar inte är i skick får du vanligtvis ingen kredit.

Den som betalar med kredit, betalar i allmänhet extra kostnader jämfört med kontant betalning. Det lönar sig att jämföra olika kreditalternativ och kostnaderna för dem.

Konsumentkrediter indelas i engångskrediter och fortlöpande krediter 

  • En fortlöpande kredit avser en konsumentkredit som till en överenskommen kreditgräns hela tiden är tillgänglig för konsumenten utan separata kreditbeslut av kreditgivaren. För kreditkort eller andra fortlöpande krediter avtalas en kreditgräns eller kreditlimit inom vars gränser kunden kan använda sitt kort.

    Räntekostnaderna för en fortlöpande konsumentkredit varierar enligt hur mycket kredit som utnyttjas per månad. För krediten kan bland annat en årsavgift och ränta som beräknas enligt utnyttjandet av krediten samt kontoskötselavgifter och andra kostnader tas ut.

  • En engångskredit är ett belopp som tas ut på en gång hos kreditgivaren. Krediten betalas inom överenskommen tid helt och hållet bort antingen på en gång eller i poster. Engångskrediter kan beviljas med eller utan säkerhet.

  • Med avbetalning avses ett sådant köp av en vara där varans pris eller en del av det betalas i betalningsposter efter att varan har överlåtits. Vid avbetalningsköp har säljaren förbehållit sig äganderätten till varan eller rätten att återta varan tills köparen har betalat hela priset eller åtminstone en viss del av det.

Bedömning av kreditvärdighet

Kreditgivaren ska alltid innan kreditavtalet ingås bedöma kreditsökandens kreditvärdighet. Vid bedömningen av kreditvärdigheten utreder kreditgivaren sökandens inkomster och andra ekonomiska förhållanden på basis av tillräckliga uppgifter om dem.

För att säkerställa uppgifterna kan kreditgivaren utöver inkomsterna höra sig för om dina skulder och din förmögenhet samt be om till exempel ett löne-, pensions- eller skatteintyg.

Bekanta dig med kreditavtalets villkor och spara dem

Av kreditavtalets villkor framgår bland annat kreditformen, betalningsskyldigheterna samt parternas övriga rättigheter och skyldigheter. Krediten kan återbetalas i sin helhet eller delvis innan den förfaller till betalning, även om det inte nämns i kreditavtalet. Det är bra att sätta sig in i kreditvillkoren och spara dem för att undvika oklarheter.

Konsumentkreditavtal ska ingås skriftligt och kredittagaren ska få ett eget exemplar av avtalet. Avtalet kan även göras elektroniskt på ett sådant sätt att kredittagaren kan spara och skriva ut ett oförändrat exemplar.

När du tar kredit lönar det sig att kontrollera vem som beviljar krediten och vem du kan kontakta i ärenden som gäller krediten. I vitvaru- eller möbelaffärer är det exempelvis ofta särskilda finansieringsbolag som beviljar krediterna, fastän avtalet görs upp i affären.

Olika sätt att amortera på kredit

Kreditkortskredit kan i allmänhet betalas antingen som en engångsprestation på förfallodagen eller som månatliga amorteringar till ett på förhand avtalat belopp. Som amorteringssätt för krediten kan konsumenten erbjudas lån med jämna poster, annuitet och lån med jämn amortering.

Vad är ett annuitetslån, lån med jämna poster och lån med jämn amortering? 

Kredittagaren har rätt att få en amorteringstabell

Kredittagaren har rätt att avgiftsfritt begära en amorteringstabell för tidsbundna krediter som betalas i poster. Amorteringstabellen ska visa hur mycket som ska betalas samt betalningsperioderna och betalningsvillkoren. Varje post ska specificeras så att skuldkapitalets amortering, räntorna som ska betalas och övriga avgifter framgår.

Ändringar av räntan

Kreditgivaren kan ändra kreditens löpande ränta enligt den i avtalet specificerade referensräntan om det anges i avtalet. Kreditgivaren ska informera om ändringar av räntan på ett bestående sätt, till exempel per brev, innan ändringen träder i kraft eller enligt de tidsfrister som anges i avtalet.

Kreditgivaren ska meddela betalningspostens storlek efter att räntan har ändrats. Kreditgivaren ska också meddela om det sker förändringar i antalet poster eller betalningsdagarna.

För företag