Fi-Nergy Voima Oy i konkurs – gör så här om du har fordringar på företaget

Fi-Nergy Voima Oy har försatts i konkurs genom Helsingfors tingsrätts beslut 21.7.2022. Fi-Nergy samlade in förskottsbetalningar med sin fakturering, varvid bolaget borde ha skickat en slutfaktura till kunden och återbetalat de extra betalningarna efter att elavtalen upphört. Många konsumenter har flera hundra euro i fordringar hos Fi-Nergy. Det enda möjliga sättet att få de betalningar som saknas vid en konkurs är att bevaka fordringarna vid konkursförfarandet. Konsumenten bör följa vad konkursboet meddelar om hen senare vill bevaka sin fordran.

När ett företag har försatts i konkurs har det inte längre rätt att bestämma om den egendom som tillhör konkursboet. Konkursboets egendom förvaltas av en boförvaltare som utsetts av domstolen. Till boförvaltare för Fi-Nergy Voima Oy:s konkursbo har utsetts Borenius Advokatbyrå Ab:s advokat Robert Peldán.

Konsumenterna bör skicka uppgifter om sina fordringar till boförvaltaren så snart som möjligt, eftersom boförvaltaren måste få utredningen klar senast 21.9.2022. Uppgifterna skickas i första hand per e-post till finergy@borenius.com eller per post till Borenius Advokatbyrå Ab:s adress Södra esplanaden 2, 00130 Helsingfors. Om konsumenten inte vet det exakta beloppet för sin fordran kan hen ge boförvaltaren en uppskattning.

I det här skedet kan det inte ännu ges en uppskattning av konkursförfarandets längd eller om det i konkursen finns medel som kan delas ut till konsumenterna i en eventuell utdelning. Efter att boförteckningen och gäldenärsutredningen färdigställts bedömer boförvaltaren om konkursförfarandet fortsätter eller om förfarandet ska förordnas att förfalla på grund av brist på medel.

Konsumenten ska så snart som möjligt underrätta konkursboets förvaltare om fordringarna samt följa vad konkursboet meddelar, om hen senare vill bevaka sin fordran.

Förhandsfakturering av el är en risk för konsumenten

I samband med förhandsfaktureringen av Fi-Nergys el har det förekommit många konsumentproblem, vilket har synts som stora mängder klagomål även i KKV:s konsumentrådgivning.

Karakteristiskt för faktureringen har varit att bolaget har fakturerat konsumenterna för förskottsbetalningar som grundat sig på alltför stora uppskattningar. Förhandsfaktureringen har i praktiken lett till att konsumenterna har gjort för stora förskottsbetalningar till elbolaget som borde ha återbetalat dem till konsumenterna när avtalsförhållandet upphörde. Bolaget har dock regelbundet låtit bli att återbetala de alltför stora förskottsbetalningarna.

Konsumentombudsmannen har i fjol lämnat ett initiativ till arbets- och näringsministeriet om att förbjuda förhandsfakturering av el. Ministeriet bereder som bäst en proposition om ändring av elmarknadslagen.