Att ingå ett avtal

När en konsument köper en vara eller en tjänst av ett företag är det frågan om att ingå ett avtal. Ett avtal uppkommer till exempel när en konsument betalar en vara i kassan i en butik eller accepterar ett företags anbud om renovering.

Avtalet är bindande för båda parterna. Båda parterna måste följa skyldigheterna i avtalsvillkoren och ingendera parten kan vanligen ändra avtalet ensidigt utan särskilda skäl. Till exempel måste säljaren leverera varan, köparen måste betala det överenskomna priset vid överenskommen tidpunkt och varan eller tjänsten måste motsvara överenskommelsen.

Ett köpavtal är oftast bindande även om det inte har gjorts upp skriftligen. I en tvistesituation kan det vara svårt att bevisa ett muntligt avtal, så särskilt i fråga om större anskaffningar lönar det sig alltid att ingå ett skriftligt avtal.

Konsumenten måste beredas möjlighet att ta del av centrala villkor som påverkar köpbeslutet redan när produkten marknadsförs eller senast när avtalet ingås. Det räcker alltså inte att endast hänvisa till avtalsvillkoren när köpet ingås.

Det viktigaste innehållet i avtalet måste framgå tydligt i villkoren. Villkoren ska innefatta bland annat

  • vad köpet gäller
  • priset
  • avtalets giltighetstid: engångsavtal, visstidsavtal eller avtal som gäller tills vidare
  • leveranstid och betalningsvillkor
  • följderna av avtalsbrott
  • ändring av avtalsvillkoren
  • uppsägning och hävning av avtalet

Otydliga avtalsvillkor

Alla uppgifter som är väsentliga för konsumenten måste framgå tydligt av avtalet. Om det uppstår meningsskiljaktigheter om avtalsvillkoren tolkas otydliga och flertydiga standardvillkor alltid till konsumentens förmån.

Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut