Avtalstid

Innan ett avtal ingås lönar det sig att utreda avtalets varaktighet. Avtalet kan vara antingen ett engångsavtal eller ett långvarigt avtal. Avtal som gäller tills vidare och tidsbundna avtal är långvariga avtal.

Engångsavtal

I engångsavtal uppfyller parterna sina skyldigheter på en gång. Engångsavtal är till exempel ett matbutiksinköp, bilköp och bostadsköp.

Långvariga avtal

Ett avtal som gäller tills vidare fortsätter tills det sägs upp. Det upphör efter den uppsägningstid som fastställts i avtalet. Typiska avtal som gäller tills vidare är bland annat el-, avfallshanterings- och fjärrvärmeavtal samt prenumerationsavtal för tidningar.
 
Ett tidsbundet avtal upphör att gälla efter en viss tid, till exempel 12 månader. Ett tidsbundet avtal kan i allmänhet inte sägas upp.

Det är förbjudet att sammanlänka tidsbundna avtal. När tidsfristen gått ut får avtalet alltså inte automatiskt fortsätta som ett nytt tidsbundet avtal. Däremot är sådana tidsbundna avtal tillåtna som efter en viss tid ändras till att gälla tills vidare och kan sägas upp med normal uppsägningstid. Om ett företag erbjuder konsumenten en sådan avtalsmodell, måste konsumenten på förhand tydligt informeras om att avtalet automatiskt fortsätter att gälla tills vidare efter att den tidsbundna avtalsperioden har löpt ut.

Typiska tidsbundna avtal är till exempel avtal som gäller gym, betal-TV samt bredband och telefonabonnemang.

Läs mer om att säga upp ett avtal

För företag