Ändring av avtalsvillkor

Om ett företag har rätt att göra ändringar i ett avtal ska företaget informera dig om ändringarna på förhand.

Meddelande om ändringar i avtalsvillkoren

Om företaget har rätt att göra ändringar i avtalet ska det på förhand meddela konsumenten

 • hur priserna, avgifterna eller övriga avtalsvillkor ändras
 • när ändringarna träder i kraft
 • vad som ligger till grund för ändringen.

För att konsumenten ska ha rimlig tid att förbereda sig på ändringen får en ändring som medför ytterligare skyldigheter i allmänhet träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet skickats. En kortare anmälningstid är möjlig närmast om ändringen beror på en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut.

Läs om ändring av villkoren i ett abonnemangsavtal

 

Engångsavtal kan ändras endast av giltiga skäl som nämns i avtalet

Utgångspunkten för ett avtal av engångskaraktär, såsom köp av en viss vara, är att avtalsvillkoren avtalas slutgiltigt.
Om det är fråga om ett kontantavtal där en produkt eller tjänst överlåts och betalas samtidigt, kan företaget inte i efterhand ändra dess pris och övriga villkor till konsumentens nackdel.

Om det är fråga om ett beställningsavtal av engångskaraktär kan företaget i allmänhet inte ändra innehållet i leveransen om man inte har avtalat detta med kunden. Om till exempel tillverkningen av en vara som kunden beställt har avslutats, får säljaren inte ensam besluta om den ersättande produkten.

 • Ett företag kan ensidigt ändra ett engångsavtal endast av i avtalet nämnda och giltiga skäl, som till exempel kan vara följande:

  • En ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut som företaget inte kan förutsättas ha beaktat när avtalet ingicks.
  • Ändring av skatter, tullar eller andra offentliga avgifter som påverkar priset. Om ett företag i avtalsvillkoren förbehåller sig rätten att höja priset till exempel på grund av ändringar i skatter eller andra offentliga avgifter, ska det i villkoren också nämnas att priset sänks på motsvarande grunder.
  • Force majeure, dvs. en orsak som företaget inte haft möjlighet att påverka och som specificerats närmare i villkoren. Det är fråga om en orsak som företaget inte kan förväntas beakta när avtalet ingås eller vars följder företaget inte kan undvika.
  • I avtalsvillkoren anges att företaget kan ändra oväsentliga delar av avtalet av giltiga skäl.

  Om ändringen av engångsavtalet är väsentlig kan konsumenten kräva att avtalet hävs.

Ett tidsbundet avtal kan ändras endast i undantagsfall

Ett tidsbundet avtal är ett avtal som gäller varor eller tjänster som levereras kontinuerligt och vars längd har avtalats på förhand. Då kan avtalsvillkoren ändras under avtalsperioden endast i undantagsfall. Till exempel en höjning av den allmänna kostnadsnivån eller förändringar i förhållandena är inte en tillräcklig grund för att ändra avtalsvillkoret.

 • Ett företag kan i avtalsvillkoren reservera rätt att ändra ett tidsbundet avtal under avtalsperioden, om grunden är

  • En ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks, till exempel ändring av skatter, tullar eller andra offentliga avgifter som påverkar priset.
  • Ett avtalsbrott från konsumentens sida. Till exempel kan en försäkringsgivare ändra avtalsvillkoren i en skadeförsäkring under försäkringsperioden, om försäkringstagaren inte har uppgett alla de uppgifter som krävs av honom eller henne när avtalet ingicks.

  Om företaget ändrar villkoren i ett tidsbundet avtal på annat sätt än av ovan nämnda orsaker, kan konsumenten kräva att avtalet hävs.

  Elmarknadslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation innehåller branschspecifika specialbestämmelser om tidsbundna avtal, så bland annat elavtal och abonnemangsavtal kan innehålla specialvillkor.

  Läs om ändring av villkoren i ett abonnemangsavtal 
  Läs om uppsägning av abonnemangsavtal 
  Läs om elavtal 

Ett avtal som gäller tills vidare kan ändras endast på de grunder som nämns i avtalsvillkoren

Ett företag kan ensidigt ändra ett avtal som gäller tills vidare endast om

 • grunderna för ändringen är giltiga, till exempel
  • ändring av produktions-, anskaffnings- eller andra kostnader för den produkt eller tjänst som avtalet gäller
  • väsentlig förändring av förhållandena, ändring av lagstiftningen eller myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks
 • grunderna har specificerats i avtalsvillkoren
  innehållet i avtalet inte väsentligt förändras för konsumenten. Man får till exempel inte göra stora engångsförhöjningar på priset.

Konsumenten har rätt att säga upp ett avtal som gäller tills vidare på grund av ändringar. De ändrade villkoren eller priserna gäller inte konsumenten under uppsägningstiden, eftersom ändringen i allmänhet får träda i kraft tidigast en månad efter att ändringsanmälan har skickats. Om prisändringen beror på en ändring i lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut, kan det ändrade priset träda i kraft även under uppsägningstiden.

Läs om ändring av villkoren i ett abonnemangsavtal 

Ändring av konsumentavtal i samband med företagsförvärv

Att i samband med ett företagsförvärv överföra konsumentkunder till den nya avtalspartens tjänster leder ofta till ett behov av att ändra gällande avtal. Utgångspunkten för konsumenthandeln, liksom i avtalsrätten i allmänhet, är dock avtalets bindande verkan. Konsumenterna kan alltså inte genom en ensidig anmälan direkt överföras till nya tjänster, om tjänsterna till exempel till sina egenskaper eller sitt pris skiljer sig från det som avtalats tidigare.

Avtalstypen – dvs. huruvida det är fråga om ett tidsbundet avtal eller ett avtal som gäller tills vidare – har en betydande inverkan på huruvida det är möjligt att ändra avtalet utan konsumentens godkännande. Företaget ska kontrollera om det är möjligt att göra de önskade ändringarna och i så fall hur de ska göras.

För företag