Tips till den som ingår ett avtal

När du köper en vara eller tjänst av ett företag är det fråga om att ingå ett avtal. Bekanta dig med vad du bör beakta när du ingår ett avtal. 

Ett avtal uppstår till exempel genom att du betalar en produkt i kassan eller godkänner ett företags erbjudande.

Avtalet binder båda parterna, dvs. säljaren och köparen. Båda parterna ska iaktta avtalsvillkoren och ingen av parterna kan i allmänhet utan särskilda skäl ensidigt ändra avtalet.

Ett köpeavtal är oftast bindande även om det inte har ingåtts skriftligen. Det kan vara svårt att verifiera ett muntligt avtal i en tvist, så det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt avtal i synnerhet om större anskaffningar och tjänster.

 Tips till den som ingår ett avtal

 • Bekanta dig först i lugn och ro med produkten eller tjänsten som du ska köpa.
 • Sätt dig in i de centrala avtalsvillkoren senast när du ingår avtalet.
 • Kontrollera avtalstiden. Det kan vara fråga om ett avtal av engångskaraktär, ett avtal som gäller för viss tid eller tills vidare. (länk till sidan avtalstid)
 • Ta reda på om du vid behov kan säga upp avtalet och på vilka villkor uppsägningen sker. (länk till sidan uppsägning)
 • Ta reda på på vilka villkor företaget kan ändra avtalsvillkoren. (länk till sidan ändring av avtalsvillkor)
 • Kom ihåg att ett avtal i allmänhet är bindande för dig och säljaren även om avtalet har ingåtts muntligt.
 • Det lönar sig att avtala stora saker skriftligt. Läs i lugn och ro igenom avtalsvillkoren innan du undertecknar avtalet. Vid behov kan du tänka över avtalet en eller ett par dagar innan du ingår det.

 Vad innehåller avtalsvillkoren?

Du ska ha möjlighet att bekanta dig med centrala villkor som påverkar köpbeslutet redan i marknadsföringen av produkten eller senast när du ingår avtalet. Det räcker alltså inte att det bara hänvisas till avtalsvillkoren i samband med affären.

Det centrala innehållet i avtalet ska tydligt framgå av villkoren. I villkoren tas bland annat följande upp:

 • köpeobjektet
 • pris
 • avtalstid: engångsavtal, tidsbundet eller tills vidare
 • leveranstid och betalningsvillkor
 • påföljder vid avtalsbrott
 • ändring av avtalsvillkoren
 • uppsägning och hävning av avtalet.

Om avtalsvillkoren är oklara då?

Alla för konsumenten väsentliga uppgifter ska tydligt anges i avtalet. Om det uppstår en tvist om avtalsvillkoren tolkas säljarens oklara och flertydiga standardavtalsvillkor till konsumentens fördel.

Anföra besvär över fel i ett avtal 

 • Om ett avtal inte motsvarade det det skulle, gör först en reklamation till företaget. Om du vill kan du använda reklamationstjänsten eller modellblanketterna.

  Att göra en reklamation till ett företag

 • Om ditt klagomål till företaget inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivningen.

  Konsumentrådgivningens telefonservice

  OBS! Telefontjänsten är stängd den 24–25 april och öppnas igen kl. 9 på fredagen den 26 april. Normal servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15

  OBS! Telefontjänst är stängd torsdagen den 28 mars. Kontaktblanketten stänger torsdagen den 28 mars klockan 15. Tjänsterna öppnas igen på tisdag den 2 april.