Att ändra avtalsvillkoren

Meddelande om ändrade avtalsvillkor

Om ett företag har rätt att göra ändringar i avtalet, ska det på förhand meddela konsumenten om

 • hur priserna, avgifterna eller andra avtalsvillkor ändras.
 • när ändringarna träder i kraft.
 • vilket skälet till ändringen är.

För att konsumenten ska ha en skälig tid på sig att förbereda sig för ändringen får en ändring som ger konsumenten fler skyldigheter vanligen träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet har skickats. En kortare meddelandetid är i huvudsak möjlig endast om ändringen beror på en ändring i lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut.

Ett engångsavtal kan ändras endast av godtagbara skäl som nämns i avtalet

Om avtalet är ett engångsavtal, till exempel ett köp av en viss vara, utgår man ifrån att villkoren är slutgiltiga.

Om det är frågan om ett kontantavtal där varan eller tjänsten överlämnas och betalas samtidigt, kan företaget inte i efterskott ändra priset eller andra villkor till nackdel för kunden.

Om det är frågan om ett engångsavtal för en beställning, kan företaget vanligen inte ändra leveransens innehåll, om inte annat har avtalats med kunden. Till exempel om den vara som kunden har beställt inte längre tillverkas, kan säljaren inte på egen hand besluta om en ersättande vara.

Företaget kan ensidigt ändra ett engångsavtal endast av godtagbara skäl som nämns i avtalet, till exempel följande:

 • en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte kan förutsättas ha beaktat när avtalet ingicks.
 • ändring av skatter, tullar eller andra offentliga avgifter som påverkar priset. Om företaget i avtalsvillkoren förbehåller sig rätten att höja priset exempelvis på grund av att skatter, andra offentliga avgifter eller valutakurser ändras, måste också en prissänkning på motsvarande grunder ingå i villkoren.
 • force majeure, det vill säga en i villkoren specificerad orsak som företaget inte kan påverka. Det är frågan om en orsak som företaget inte kan förutsättas beakta när avtalet ingås eller vars följder företaget inte kan undvika.
 • ett omnämnande i avtalsvillkoren om att företaget av godtagbara skäl kan ändra oväsentliga delar i avtalet.

Om ändringen av ett engångsavtal däremot är väsentlig, kan konsumenten kräva att avtalet hävs.

Ett tidsbundet avtal kan ändras endast i undantagsfall

Ett tidsbundet avtal är ett avtal som gäller varor eller tjänster som levereras fortlöpande och vars giltighetstid har avtalats på förhand. Då kan avtalsvillkoren endast i undantagsfall ändras under avtalsperioden. Exempelvis en höjning av den allmänna kostnadsnivån eller ändrade förhållanden är inte ett tillräckligt skäl för att ändra avtalsvillkoren.

Företaget kan i avtalsvillkoren förbehålla sig rätten att ändra ett tidsbundet avtal under avtalsperioden, om skälet är följande:

 • en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks, till exempel en ändring av skatter, tullar eller andra offentliga avgifter som påverkar priset.
 • konsumenten bryter mot avtalet. Exempelvis en försäkringsgivare kan ändra avtalsvillkoren för en skadeförsäkring under försäkringsperioden om försäkringstagaren inte har uppgett all nödvändig information när avtalet ingicks.

Om ett företag ändrar villkoren för ett tidsbundet avtal av andra skäl än de ovannämnda, kan konsumenten kräva att avtalet hävs.

I elmarknadslagen och kommunikationsmarknadslagen finns branschspecifika specialbestämmelser om tidsbundna avtal, så bland annat elavtal och anslutningsavtal kan innehålla specialvillkor.Uppsägning av abonnemangsavtal
Elavtal

Ett avtal som gäller tills vidare kan ändras endast av skäl som nämns i avtalsvillkoren

Ett företag kan ensidigt ändra ett avtal som gäller tills vidare endast om

 • skälen till ändringen är godtagbara, till exempel
  • produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader för den vara eller tjänst som avtalet gäller ändras
  • en väsentlig ändring i förhållandena, en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks.
 • skälen har preciserats i avtalsvillkoren.
 • avtalets innehåll inte ändras väsentligt för konsumenten.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som gäller tills vidare på grund av ändringarna. Ändrade villkor eller priser gäller inte konsumenten under uppsägningstiden, eftersom ändringen vanligen får träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet om ändring har skickats. Endast när en prisändring beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut kan det ändrade priset träda i kraft också under uppsägningstiden.


Nyckelord: Avtal, Avtalsvillkor
Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut