Att avtala om priset för tjänster

Det lönar sig alltid att avtala skriftligen om priset för servicearbeten (t.ex. renovering och reparation). Parterna kan avtala separat om priset för en tjänst, till exempel så att priset baserar sig på ett kostnadsförslag, ett fast pris, riktgivande prisinformation eller ett maximipris. Företaget måste kunna motivera sitt påstående om det uppstår meningsskiljaktigheter om huruvida priset i avtalet är ett kostnadsförslag eller riktgivande prisinformation.

Om parterna inte har avtalat om priset, måste konsumenten betala det pris som företaget begär. Priset kan ändå inte vara oskäligt. Vid bedömningen av ett skäligt pris beaktas bland annat arbetets innehåll och omfattning, ett ekonomiskt sett ändamålsenligt utförande samt gängse pris eller gängse sätt att räkna ut priset vid avtalstidpunkten.

Fast pris

Om man har avtalat om att arbetet ska göras till ett fast pris förblir summan densamma även om exempelvis arbetstiden eller materialkostnaderna förändras. Företaget kan alltså inte fakturera mer än det fasta priset. Å andra sidan behöver företaget inte heller sänka priset om arbetet blir billigare än väntat.

Kostnadsförslag

När det gäller renoverings- och reparationsarbeten är det vanligt att företaget inte förbinder sig vid ett fast pris, utan ger ett kostnadsförslag när det har tagit del av det objekt eller den apparat som ska repareras. Företaget måste informera konsumenten tydligt om kostnadsförslaget gäller endast arbetet, materialet eller reservdelarna. Om det inte har gjorts avser kostnadsförslaget det totala priset för tjänsten.

Företaget har rätt att uppbära en avgift för kostnadsförslaget, men måste i så fall informera om det på förhand. Företaget måste hålla sig till kostnadsförslaget, men av motiverade skäl kan det överstigas med högst 15 procent. Eventuella tilläggsarbeten måste avtalas med beställaren. Företaget får inte uppbära det pris som anges i kostnadsförslaget om det slutliga priset är lägre.

Riktgivande prisinformation

Riktgivande prisinformation ges vanligen när företaget ännu inte har tagit del av det objekt eller den apparat som ska repareras. Då måste beställaren vara beredd på att det angivna priset kan överskridas.

Om den riktgivande prisinformationen emellertid ser ut att överskridas väldigt mycket, måste företaget utan dröjsmål meddela detta till beställaren och vid behov avbryta arbetet.

Maximipris

Ett maximipris är det högsta möjliga priset för ett arbete. Företaget får inte fakturera mer än det överenskomna maximipriset även om arbetet orsakar högre kostnader. Däremot kan priset sänkas om arbets- eller materialkostnaderna blir lägre än väntat.


Nyckelord: Pris, Service
Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut