Att säga upp ett avtal samt meddelande om uppsägning

Att säga upp ett avtal som gäller tills vidare

Ett avtal som gäller tills vidare upphör när någondera parten har sagt upp det. Uppsägningen kan vanligen göras när som helst.

Uppsägningstiden för ett avtal som gäller tills vidare får inte vara orimligt lång, vanligen högst 30 dagar eller 1 månad. I vissa fall, såsom när man hyr en bostad, börjar uppsägningstiden först från sista dagen i den månad då uppsägningen görs.

Att säga upp ett tidsbundet avtal

Ett tidsbundet avtal upphör i slutet av avtalsperioden. Konsumenten kan inte säga upp avtalet under avtalsperioden, förutom i vissa specialsituationer.

Om konsumenten vill säga upp avtalet under avtalsperioden utan särskilda skäl kan företaget inom rimliga gränser fastställa villkoren för godkännande av uppsägningen. Företaget kan ha rätt till en skälig ersättning för att avtalet upphör i förtid. Ersättningen ska motsvara de faktiska kostnader som uppsägningen åsamkar säljaren.

Om konsumenten har hamnat i betalningssvårigheter på grund av en betydande och oförutsägbar förändring i livssituationen (till exempel sjukdom, arbetslöshet, handikapp eller någon annan orsak som inte beror på konsumenten själv), kan konsumenten hänvisa till sociala hinder för betalning. Ett socialt hinder för betalning ger vanligen rätt att säga upp ett avtal, varvid företaget kan uppbära endast de avgifter som har uppkommit under avtalsperioden.

Till exempel i elmarknadslagen och kommunikationsmarknadslagen finns specialbestämmelser om uppsägning, vilka påverkar villkoren för elavtal och anslutningsavtal.
Uppsägning av abonnemangsavtal

Meddelande om uppsägning

Ett avtal kan sägas upp genom att lämna ett meddelande om uppsägning. Meddelandet kan formuleras fritt. Exempelvis ett hyresavtal ska ändå alltid sägas upp skriftligen. Om avtalet sägs upp muntligen bör man få en skriftlig bekräftelse av uppsägningen, till exempel ett e-postmeddelande. Ett meddelande om uppsägning kan skickas också till den e-postadress som företaget har uppgett som sin kontaktuppgift. Företaget får inte uppbära någon separat avgift för uppsägningen.


Nyckelord: Avtal, Uppsägning
Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut