Brister i hyresbostadens skick

Du har rätt till hyresnedsättning om bostaden har brister som stör boendet eller om den inte är i avtalat skick. Om du på grund av brister och reparationer av dem inte alls kan bo i bostaden, är du inte skyldig att betala hyra för denna tid.

Hyresvärden är allmänt ansvarig för bostadens skick och underhåll, om ni inte har kommit överens om något annat. Du kan förutsätta att lägenheten till skick och utrustning motsvarar den normala nivån. Detta innebär att bostaden inte i betydande grad får avvika från ett lägenhetsbestånd i samma ålder på samma område och att till exempel hushållsapparaterna är i användbart skick. Bostaden ska alltid uppfylla kraven på boendehälsa.

Det är din skyldighet att vårda bostaden omsorgsfullt. Läs om hyresgästens skyldigheter.

 

Vad kan man kräva för brister i bostaden?

Om bostaden har ett fel eller en brist som hyresvärden är skyldig att åtgärda, har du rätt att få hyran nedsatt för den tid då bostaden inte har varit i det överenskomna eller i det skick som lagen förutsätter.

Du har rätt att få fullständig befrielse från att betala hyran om bostaden inte alls har kunnat användas. I vissa situationer kan det bli aktuellt att häva hyresavtalet.

Gör utan dröjsmål en anmälan till hyresvärden om problem som du upptäckt. Rätt till hyresgottgörelse uppkommer från den tidpunkt då du anmälde bristen till hyresvärden eller hyresvärden annars fick kännedom om saken.

Du har rätt till hyresnedsättning eller befrielse från hyresbetalning oberoende av om hyresvärden har orsakat de brister som stör boendet. Du har dock inte denna rätt om bristen eller skadan beror på en omständighet som faller på ditt ansvar, till exempel om ett läckage i ett anslutningsrör till diskmaskinen som du själv har installerat orsakar en vattenskada.

Rätten till hyresnedsättning

Rätten till hyresnedsättning uppkommer vanligen på grund av renoveringar i bostadsaktiebolaget som påverkar boendet i bostaden. Beloppet av hyresnedsättningen ska bedömas från fall till fall och dess storlek beror på hur betydande olägenhet för boendet bristen orsakar.

Renheten, temperaturen, fuktigheten, bullret, ventilationen, ljuset, strålningen och andra motsvarande omständigheter i bostaden ska vara sådana att de inte medför sanitära olägenheter för dem som vistas i bostaden.

Det finns ett hälsoproblem i lägenheten

Om du misstänker att det förekommer problem med inomhusluften i bostaden eller att bostaden annars orsakar hälsoolägenheter ska du kontakta hyresvärden och bostadsaktiebolagets representanter. Om problemen inte utreds och åtgärdas på behörigt sätt kan du kontakta den kommunala hälsoinspektören. Hälsorisken kan ge rätt att häva avtalet, men du måste på ett tillförlitligt sätt bevisa till exempel med mätresultat att det finns en hävningsgrund.

Hyresvärden är skyldig att ersätta de skador som orsakas dig, om den bristfälliga konditionen är en följd av hyresvärdens åtgärd eller försummelse.  Hyresvärden är dock inte skyldig att skaffa en bostad för dig för den tid under vilken bristerna ska åtgärdas.

På grund av bristerna ska hyran inte lämnas obetald på egen hand, utan man ska alltid försöka komma överens med hyresvärden om gottgörelsen och dess storlek. Hyresnedsättningens storlek kan ofta bedömas först när reparationsarbetena är klara, när man känner till hur länge och hur betydande olägenheten är.

Reklamation och tvistlösning 

 • Om du har ett krav som gäller hyresbostaden, lönar det sig att lämna in det skriftligt till hyresvärden.

  Med Reklamationstjänsten kan du lämna en reklamation till hyresvärden till exempel i följande situationer:

  • Återbetalning av hyresgaranti
  • Brister i bostadens skick
  • Bestridande av ersättningskrav
  • Sänkning av hyreshöjning
  • Uppsägning eller hävning av avtalet.

  Att göra en reklamation och Reklamationstjänsten

 • Problem bör man först försöka reda ut med hyresvärden. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas kan du kontakta konsumentrådgivningen för att få anvisningar och saken utredd.

  Konsumentrådgivning

  Observera att om hyresvärden är en privatperson kan konsumentrådgivningen inte närmare utreda eller åstadkomma förlikning i ärendet, utan vår verksamhet begränsas till rådgivning på allmän nivå.

  Konsumenttvistenämnden kan behandla de flesta bostadstvister även mellan privatpersoner. Läs mer på konsumenttvistenämndens webbplats om i hurdana ärenden det är möjligt att be nämnden om en rekommendation till avgörande.