Hyresgästens skyldigheter och ersättningsansvar

Betala hyrorna enligt överenskommelse, vårda bostaden omsorgsfullt och lämna den i snyggt skick efter att hyresförhållandet upphört. Hyresgästen ersätter skador som vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Hyresvärden kan låta bli att betala tillbaka hyresgarantin i fråga om skadebeloppet.

Betala hyran enligt överenskommelse

Hyran ska betalas till det avtalade beloppet på den betalningsdag som fastställs i hyresavtalet.

Om du inte betalar hyrorna i tid kan du bli tvungen att betala indrivningskostnader och dröjsmålsräntor. Redan några månaders obetalda hyror eller kontinuerlig oregelbunden betalning av hyrorna kan också berättiga hyresvärden att häva avtalet utan särskild varning.

Om du av någon överraskande orsak någon gång inte kan betala hyran i tid ska du omedelbart kontakta hyresvärden.

Meddela hyresvärden om skador

Du ska utan dröjsmål underrätta hyresvärden om lägenheten har skadats eller om det uppkommit en sådan brist som hyresvärden ansvarar för att reparera. Anmälan ska göras genast, om reparation måste utföras utan dröjsmål för att förhindra att skadan blir större.

Handla i nödsituationer enligt hyresvärdens och bostadsaktiebolagets anvisningar. Normalt ska man i akuta situationer genast kontakta servicebolaget.

Försummelse av anmälningsskyldigheten kan leda till att du blir tvungen att svara för den skada som försummelsen orsakar.

Vårda bostaden omsorgsfullt

Lägenheten ska vårdas omsorgsfullt. Du är skyldig att ersätta hyresvärden för skada på lägenheten som du avsiktligt eller genom försummelse eller annan vårdslöshet. Du ansvarar också för handlingar av personer som vistas i lägenheten med ditt tillstånd.

Förutom normal underhållsstädning ansvarar du för till exempel byte av lampor samt rengöring av golvbrunnar och filter i köksfläkten. Därför bör du be hyresvärden anvisa vilka alla underhållsarbeten som hör till ditt ansvar.

Tänk på att du i regel inte får utföra reparations- eller ändringsarbeten i bostaden utan hyresvärdens tillstånd

Du ansvarar inte för normalt slitage på bostaden

Vid bedömningen av ditt ersättningsansvar beaktas om du genom omsorgsfullt handlande hade kunnat undvika att skadan uppstod. Du ansvarar dock inte för normalt slitage på bostaden. Även om en skada skulle bero på vårdslöshet är du ansvarig för reparationskostnaderna endast för den del som överskrider normalt slitage.

Med normalt slitage avses normalt slitage med tiden och spår av normalt liv i bostaden. Till exempel spår efter speglar,
tavlor och lampor på väggar eller i taket betraktas i allmänhet som normalt slitage. Små spår, skavanker och ytrepor behöver du inte ersätta. Däremot betraktas större gropar eller spår som uppkommit till exempel om ett föremål har fallit i golvet i allmänhet inte längre som normalt slitage.

Vid bedömningen av normalt slitage kan man beakta bl.a.

 • bostadens skick när hyresförhållandet inleds
 • om skadan har uppstått plötsligt eller långsamt under en lång tid
 • bostadens ålder och tidigare renoveringar
 • hur länge man har bott i bostaden
 • antalet boende.

Skador som uppkommit småningom under en lång tid ofta anses vara orsakade av normalt slitage. Efter ett långt hyresförhållande ska hyresvärden godta mer spår än efter ett kort hyresförhållande. Om hyresgästen är en barnfamilj uppkommer i allmänhet mer spår av slitage jämfört med ett singelhushåll.

Läs mer om normalt slitage och städning på Finlands fastighetsmäklares webbplats (på finska). Följande har medverkat i utarbetandet av anvisningen: Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Disponentförbundet, Finlands Fastighetsmäklare rf, Finska Hyresgästers Förening och Finlands fastighetsförbund rf.

 

Gör slutstädningen ordentligt

Du är skyldig att lämna lägenheten i gott skick när hyresförhållandet upphör. Om hyresvärden har gett anvisningar om städningen ska bostaden städas enligt anvisningarna.

Om hyresvärden har något att anmärka på nivån på slutstädningen kan du försöka förhandla om att du ges möjlighet att förbättra städningen innan bostaden överlåts till följande hyresgäst. Hyresvärden har dock ingen lagstadgad skyldighet att samtycka till detta, så det lönar sig att göra slutstädningen omsorgsfullt på en gång.

Förvara nycklarna omsorgsfullt

När du tar emot bostaden ska du se till att antalet mottagna nycklar dokumenteras. Du är skyldig att förvara bostadens nycklar omsorgsfullt under hela hyresförhållandet. När hyresförhållandet upphör ska du överlåta samma antal nycklar till hyresvärden som du fick när hyresförhållandet började.

Om du av oaktsamhet tappar bort en nyckel kan du bli tvungen att ersätta hyresvärden för kostnaderna för ny serieläggning av låsen.

Syner förebygger tvister

Innan hyresavtalet undertecknas lönar det sig att hålla en inledande syn i bostaden, där ni tillsammans med hyresvärden kontrollerar bostadens och Hushållsmaskiner skick och antecknar de fel och brister som observerats. Bostaden kan också fotograferas eller videofilmas.

En dokumenterad inledande syn förebygger tvister, eftersom man med hjälp av den senare kan utreda i vilket skick lägenheten var i början av hyresförhållandet och om någon brist eller skada funnits i bostaden redan då.

När hyresförhållandet upphör är det skäl att hålla en gemensam slutsyn där bostadens skick gås igenom på samma sätt som vid den inledande synen och kontrollera eventuella brister i städningen.

Bevisbörda för skador

En hyresvärd som kräver ersättning av dig ska bevisa att lägenheten har skador eller brister i städningen som överskrider normalt slitage. De observationer som hyresvärden själv gör är i allmänhet inte tillräckliga, utan skadorna ska utredas på ett tillförlitligt sätt, till exempel med fotografier.

Hyresvärden ska visa att skadorna överskrider den normala nivån på slitaget och att de uppkommit under din boendetid, till exempel med hjälp av lägenhetens start- och slutbesiktningsprotokoll. Om hyresvärden inte lägger fram en sådan utredning och bostaden är gammal, har man i tvistlösningen ofta ansett att åtminstone en del av skadorna har uppstått under de föregående hyresgästernas tid.

I fråga om städbrister har hyresvärdens beställningsdokument och städfaktura ofta ansetts vara en tillförlitlig och tillräckligt detaljerad utredning av behovet av städning.

Re­kla­ma­tion och tvist­lös­ning 

 • Om du har ett krav som gäller hyresbostaden, lönar det sig att lämna in det skriftligt till hyresvärden.

  Med Reklamationstjänsten kan du lämna en reklamation till hyresvärden till exempel i följande situationer:

  • Återbetalning av hyresgaranti
  • Brister i bostadens skick
  • Bestridande av ersättningskrav
  • Sänkning av hyreshöjning
  • Uppsägning eller hävning av avtalet.

  Att göra en reklamation och Reklamationstjänsten

 • Problem bör man först försöka reda ut med hyresvärden. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas kan du kontakta konsumentrådgivningen för att få anvisningar och saken utredd.

  Konsumentrådgivning

  Observera att om hyresvärden är en privatperson kan konsumentrådgivningen inte närmare utreda eller åstadkomma förlikning i ärendet, utan vår verksamhet begränsas till rådgivning på allmän nivå.

  Konsumenttvistenämnden kan behandla de flesta bostadstvister även mellan privatpersoner. Läs mer på konsumenttvistenämndens webbplats om i hurdana ärenden det är möjligt att be nämnden om en rekommendation till avgörande.