KKV:s senaste utredningar om FPA-taxi har avslutats – utredningen av Kymenlaakson taksi Lounais-Suomen Taxidata och Oulun Aluetaksi har avslutats

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har avslutat undersökningar där flera taxiförmedlingsbolag misstänktes för förbjudna konkurrensbegränsningar vid förmedling av FPA-skjutsar.

Våren 2019 inledde KKV sammanlagt 13 undersökningar där man misstänkte förmedlingsbolag som förmedlar FPA-skjutsar för förfaranden som strider mot konkurrenslagen. Verket har nu avslutat de tre sista undersökningarna som gällde bolag och tagit bort ärendena från behandlingen.

Av de 13 undersökningar som inletts avslutades 12 med motiveringen att det taxiförmedlingsbolag som undersöktes ändrade sin verksamhet. Gällande ett förmedlingsbolag som var föremål för utredning fick man i utredningen inga bevis på problematiska förfaringssätt.

Även de förmedlingsbolag som varit föremål för de senaste utredningarna, Kymenlaakson Taksi, Lounais-Suomen Taxidata och Oulun Aluetaksi har ändrat sina förfaringssätt så att de förfaranden som KKV preliminärt identifierat som problematiska har upphört. De utredningar som nu avslutats fokuserade bland annat på taxiföretagarnas möjlighet att få köra FPA-skjutsar, praxis för utdelning av FPA-skjutsar samt taxiföretagarnas möjligheter att köra för andra förmedlingsbolag.

KKV följer även i fortsättningen utvecklingen på taximarknaden och ingriper vid behov i problematiska förfaringssätt

Öppnandet av taximarknaden för konkurrens år 2018 har varit en stor brytning för branschen. Den senaste betydande förändringen i marknadsläget har varit konkurrensutsättningen av FPA-skjutsar för åren 2022-2024, där två förmedlingsbolag som förmedlar FPA-skjutsar valdes till varje landskap i stället för ett. I fortsättningen har kunden möjlighet att välja från vilket av regionens förmedlingsbolag han eller hon beställer FPA-skjuts.

Marknadsaktörerna har särskilt frågat KKV under vilka förutsättningar bilistföretag kan köra FPA-skjutsar för båda områdets förmedlingscentraler. I den nya förmedlingssituationen av FPA-skjutsar anser KKV att det är viktigt att man inte på konstgjord väg försöker förhindra konkurrenternas verksamhet.

– Även i denna nya uppställning är det viktigt att se till att förmedlingsbolagen inte onödigt eller obefogat begränsar taxiföretagarnas möjligheter att verka i flera förmedlingsbolags förmedling. Ett sådant förfarande kan begränsa slutkundernas möjlighet att välja serviceproducent för FPA-skjutsen och försvaga konkurrensen i området, påminner KKV:s direktör Valtteri Virtanen.

KKV följer fortsättningsvis aktivt utvecklingen på taximarknaden och förfaringssätten inom branschen. Ämbetsverket överväger från fall till fall om det är nödvändigt att utreda ärendet noggrannare och vilka fortsatta åtgärder som utifrån verkets utredningar är nödvändiga. Ämbetsverket ger vid behov också råd om innehållet i och tillämpningen av konkurrenslagstiftningen.

På KKV:s webbplats finns anvisningar om tyngdpunkterna i konkurrenstillsynen inom taxibranschen. Anvisningen har utarbetats för att aktörerna inom branschen ska ha bättre förutsättningar att bedöma lagenligheten i sin verksamhet. Anvisningen kompletteras och uppdateras vid behov. Den senaste kompletteringen gäller situationer där kunden beställer en tur- och returresa. Läs mer om anvisningen här.

Valtteri Virtanen

Direktör, enhetschef

Max Jansson

Forskningschef

Hannu Raatikainen

Forskningschef

Eero Hämäläinen

Ledande sakkunnig

Ari Lehtinen

Ledande sakkunnig