Registrering

Som researrangör är du skyldig att ställa säkerhet om något av dessa villkor uppfylls

 • du tar ut en bokningsavgift och/eller slutbetalning i förväg
 • resan varar mer än 24 timmar eller inkluderar övernattning
 • transport ingår i paketresan
 • du säljer presentkort som berättigar till införskaffande av paketresor
 • du är återförsäljare åt en researrangör med säte utanför EU eller EES.

Registreringsanvisningar

Så här registrerar du ett företag i resegarantiregistret

1. Betala registreringsavgiften 150 euro

Danske
BIC: DABAFIHH
IBAN: FI2981299710012469

Nordea
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI3518043000015255

2. Följande handlingar krävs för registrering

Företag (Ab, Kb, öppet bolag, Rf) och andelslag lämnar in följande bilagor:

 • Kvitto på registreringsavgiften
 • Handelsregisterutdrag (inte äldre än 1 mån.)
 • Bolagsordning

Enskilda näringsidkare (Firma) lämnar in följande bilagor:

3. Registrering

Registrering av ett företag kan utföras av följande personer:

 • En person med firmateckningsrätt
 • En person som har Suomi.fi -fullmakt att på företagets vägnar uträtta säkerhetsärenden som gäller leverantörer av kombinerade resetjänster (Säkerhetsärenden för leverantörer av kombinerade resetjänster)

Från och med anmälningsåret uppbärs årliga tillsyns- och insolvensskyddsavgifter av researrangören.

Tillsynsavgifter

Handläggningstiden för ansökan är 2–6 veckor.

I fråga om registreringsansökan skickas inget ankomstbevis enligt lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009), eftersom registreringsbeslutet fattas inom cirka två veckor efter att den säkerhet som är en förutsättning för registreringen har tagits emot.

Du kan påskynda behandlingen genom att se till att alla nödvändiga uppgifter och bilagor ingår i ansökan. Konkurrens- och konsumentverket kontaktar researrangören om säkerhetens belopp.

4. Ställande av säkerhet och fortsatta åtgärder

Efter att ha fått beslutet om säkerhet kommer researrangören överens om säkerheten med det valda finansiella institutet. Det finansiella institutet använder KKV:s garantimodeller.

Registrerade researrangörer rapporterar om sin verksamhet till Konkurrens- och konsumentverket minst en gång per år och alltid om KKV anser att rapportering behövs.

Rapporteringsanvisningar för registrerade researrangörer

5. Researrangörens ansvar för genomförandet av paketresor

Researrangören ansvarar för hela paketresan, såsom

 • transporter
 • tilläggstjänster och
 • inkvartering.

Ansvaret kan inte överföras på paketresans underleverantörer, såsom

 • ett transportbolag
 • en inkvarteringsrörelse eller
 • en annan resebyrå.

Researrangören ska innan ett paketreseavtal ingås ge resenären följande som krävs enligt justitieministeriets förordning:

 • uppgifter om resenärens rättigheter
 • det standardinformationsformulär som finns som bilaga till förordningen
 • samt uppgifter om
  • researrangören
  • reseförmedlaren
  • de erbjudna resetjänsternas huvudsakliga egenskaper
  • totalpriset för paketresan och eventuella tilläggskostnader samt betalningsvillkor
  • det minsta antal deltagare som krävs och följderna om inte minimiantalet har uppnåtts inom tidsfristen
  • resedokument
  • resenärens rätt att frånträda avtalet innan resan inleds
  • obligatorisk eller frivillig reseförsäkring

När ett paketreseavtal ingås eller utan obefogat dröjsmål efter att avtalet har ingåtts ska resenären dessutom ges

 • en kopia av avtalet eller
 • avtalsbekräftelse via ett varaktigt medium.

I paketreseavtalet eller avtalsbekräftelsen ska ovan nämnda uppgifter som justitieministeriets förordning kräver anges.