Säkerhetsmodeller för finansiella institut

Det finansiella institutet överlämnar den säkerhet som krävs av researrangören till KKV. Säkerheten kan vara antingen en garanti eller en pantsättning. Researrangören avtalar om säkerhetens form med det finansiella institutet. Det finansiella institutet måste använda sig av de säkerhetsmodeller som godkänts av KKV.

Den ursprungliga säkerheten ska lämnas in till Konkurrens- och konsumentverket inom den tidsfrist som anges i KKV:s säkerhetsbeslut.

Om man missar tidsfristen medför det automatiskt anteckningen ”säkerheten inte tillräcklig” i resegarantiregistret för researrangören i fråga.

Finansiella institut ska ha rätt att bedriva finansieringsverksamhet och ha sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Säkerhetsmodeller

Konkurrens- och konsumentverket godkänner endast säkerheter som ställts på dessa dokumentmallar.

  • Inga ändringar får göras i dokumentmallarna.
  • Det finansiella institutets egna tilläggsvillkor får inte läggas till i dokumentmallarna.

Utöver säkerheten ska utredning om undertecknarnas firmateckningsrätt lämnas till Konkurrens- och konsumentverket.

Om det financiellt institut som överlämnar säkerhet är etablerad i ett annat EU/EES-land ska en utredning lämnas från den behöriga myndigheten i etableringslandet om ett finansiellt instituts rätt att bedriva finansiell verksamhet.

Postadress:
Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors

Lue myös

Säkerhet för researrangörer

15.11.2021 | Boendetjänster