Bagage

Du har rätt till kompensation från flygbolaget om ditt bagage försenas, försvinner eller skadas. Anmäl omedelbart om bagaget försenas, försvinner eller skadas på en PIR-blankett redan i ankomsthallen på flygplatsen.

Flygpassagerare har rätt till kompensation från flygbolaget om bagage försenas, försvinner eller skadas.

Anmäl försenat, försvunnet eller skadat bagage på flygplatsen omedelbart efter ankomsten till flygplatsen. Det är viktigt att iaktta tidsfristerna så att du inte förlorar dina rättigheter till kompensation. En övre gräns har fastställts för kompensationer.

Hur mycket kan man få i kompensation?

Kompensationen för försenat, försvunnet eller skadat bagage är ett skadestånd. Man kan endast få kompensation för en skada som har uppkommit och kan bevisas. Om möjligt ska man också sträva efter att begränsa skadans omfattning. Kompensationens maximibelopp begränsas genom en internationell konvention till 1 000 särskilda dragningsrätter, dvs. cirka 1 200 euro per passagerare.

Du kan komma överens med flygbolaget om ett kompensationsansvar som är högre än maximibeloppet för det incheckade bagaget före din resa, men du måste betala en tilläggsavgift för det. Skadeståndet bestäms då enligt det värde du angett, om inte flygbolaget kan påvisa att värdet i verkligheten var mindre än det fastställda värdet.

Det lönar sig inte att lägga värdesaker, ömtåliga föremål eller pengar i en resväska som ska transporteras i lastrummet, och i allmänhet får man ingen kompensation för dem. I många flygbolags transportvillkor är det förbjudet att ha med denna typ av föremål i det bagage som checkas in.

Om värdet på försvunnet bagage överstiger kompensationens maximibelopp, kan du ansöka om ytterligare kompensation från ditt försäkringsbolag.

Försenat bagage

Bagaget är försenat om det inte anländer med samma flyg som du. Fyll i en PIR-anmälan omedelbart efter ankomsten till flygplatsen och lämna dessutom ett kompensationskrav till flygbolaget senast inom 21 dagar.

  1. Fyll omedelbart i PIR-blanketten (Property Irregularity Report) i ankomsthallen på flygplatsen. Be om en kopia av blanketten.
  2. Gör endast nödvändiga inköp och spara kvitton på alla inköp som du måste göra på grund av att ditt bagage är försenat.
  3. När det försenade bagaget har levererats ska du inom 21 dygn skriftligen yrka på kompensation för dina ekonomiska förluster. Bifoga en kopia av PIR-blanketten samt kvitton på anskaffningarna till kravet som riktas till flygbolaget. Anteckna på kvittona vad du har köpt. Spara en kopia av kvittona.

  Rätten till kompensation beror ofta på om förseningen sker på utresan eller returresan.

  • Utresa: Du kan kräva kompensation av flygbolaget för nödvändiga anskaffningar, såsom hygienprodukter och kläder, att klara dig med medan du väntar på bagaget på resmålet. Passageraren är skyldig att minimera kostnaderna, så i praktiken kan man inte förnya sin garderob.
  • Returresa: När man återvänder hem och bagaget är försenat orsakar det i allmänhet inte samma skada som en försening på utresan, och därför finns det sällan grund för att få kompensation.

  Flygbolaget bär inte ansvaret för att bagage försenas om det kan bevisa att man har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas för att undvika skada. Skadestånd beviljas i allmänhet inte på grund av förseningar orsakade av meteorologiska förhållanden, säkerhetsrisker eller strejk. Flygbolaget måste dock kunna påvisa orsaken till förseningen och motivera sitt eget agerande i situationen.

Försvunnet bagage

Bagaget anses ha försvunnit om det inte dyker upp inom 21 dygn från det att flyget anlände.

  1. Fyll omedelbart i PIR-blanketten i ankomsthallen på flygplatsen om bagaget inte anländer på samma flyg (Property Irregularity Report). Be om en kopia av blanketten.
  2. Om bagaget inte dyker upp inom 21 dygn efter att flyget anlänt, ska du lämna ett skriftligt kompensationskrav till flygbolaget snarast möjligt. Till kompensationskravet ska du bifoga PIR-blanketten, en förteckning över innehållet i resväskan och värdet på varje sak samt när varje sak är anskaffad.

  Var beredd på att flygbolaget kräver att du kan bevisa värdet på de försvunna sakerna. Om kvitton inte finns att tillgå, försök ange i förteckningen när varorna köpts och inköpspriset. Tänk på att du inte kommer att få kompensation enligt anskaffningspriset eller priset på en ny produkt för använda saker, utan nyttan du har av produkten och värdeminskningen på använda saker beaktas i kompensationen.

Skadat bagage

Om ditt bagage är skadat, fyll i PIR-anmälan omedelbart efter ankomsten och gör en skadeanmälan till flygbolaget senast inom en vecka.

  1. Fyll omedelbart i PIR-blanketten (Property Irregularity Report) i ankomsthallen på flygplatsen. Kräv en kopia av blanketten.
  2. Lämna en skriftlig anmälan om skadan till flygbolaget genast när du märker skadan och i varje fall senast sju dagar efter att du tagit emot bagaget, eftersom du annars förlorar din rätt till kompensation. Beskriv skadan och bifoga en kopia av PIR-blanketten till ditt yrkande. Ett fotografi kan vara till hjälp vid behandlingen av kompensationskrav.
  3. Var beredd på att påvisa värdet på den skadade produkten och beakta att kompensation inte betalas enligt det fulla anskaffningspriset för en använd produkt.

  Flygbolaget bär ansvaret om incheckat bagage skadas, försvinner eller förstörs medan bagaget är i bolagets besittning. Om du inte gör en skadeanmälan genast efter att du fått väskan, är det nästan omöjligt för dig att bevisa att skadan har uppstått när flygbolaget har haft resväskan i sin besittning. Flygbolaget bär inte ansvaret om ett fel på bagaget, dess kvalitet eller dålig kvalitet är orsaken till skadan. När det gäller skada på handbagage bär flygbolaget endast ansvar om skadan orsakats av vårdslöshet från flygbolaget eller en person som är anställd hos flygbolaget.

Reklamation

Du kan lämna in ett klagomål till det flygbolag som utför flygningen. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till flygbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.