Skadestånd vid försenad flygning

Du kan ha rätt till skadestånd från flygbolaget om en flygning försenas och det orsakar dig skada. Bekanta dig med i vilka situationer du kan kräva kompensation, för hurdana kostnader och hur mycket kompensation du kan kräva.

Om förseningen av en flygning orsakar skada kan du få skadestånd. Skadestånd kan betalas endast för kostnader som kan bevisas, såsom inkvartering eller en tågbiljett som blivit oanvänd på grund av förseningen, inte för besvikelse och förtret.

Var beredd på att påvisa skadan till exempel med kvitton. Det lönar sig att kräva skadestånd skriftligen av flygbolaget snarast möjligt efter att skadan har uppstått.

För hurdan skada betalas kompensation ut och hur mycket?

Ersättningsbeloppet bestäms individuellt på basis av omfattningen av de skador som du lidit till följd av den försenade flygningen. Skadeståndet består av extra utgifter eller onödiga kostnader som du har åsamkats.

Ersättningsbeloppet bildas till exempel genom att räkna ihop

  • kostnaden för en onödig hotellnatt till följd av försenad flygning
  • priset på en oanvänd tågbiljett som inte ersätts av järnvägsbolaget
  • bevisat inkomstbortfall osv.

Kom ihåg att du i allmänhet inte kan få kompensation för kostnader som du själv hade kunnat undvika genom ditt agerande, så försök begränsa skadans omfattning. Samma skada ersätts inte heller två gånger. Du kan till exempel inte få ersättning av både flygbolaget och försäkringsbolaget.

Maximibeloppet för det skadestånd som betalas för försening begränsas genom en internationell konvention till 4 150 särskilda dragningsrätter, dvs. till cirka 4 635 euro per passagerare.

När uteblir skadeståndet?

Du har i allmänhet inte rätt till skadestånd på grund av extraordinära omständigheter, såsom myndighetsföreskrifter, begränsningar av luftrummet, allvarliga säkerhetsproblem, exceptionellt svåra väderförhållanden och arbetskonflikter.

Flygbolaget måste dock vid behov kunna påvisa orsaken till förseningen och motivera sitt eget agerande i situationen.

Hur skiljer sig skadestånd från standardersättning?

Med skadestånd ersätts konkret skada som orsakats av en försening. Skadeståndet grundar sig på de faktiska kostnaderna för den bevisliga skadan, det är alltså en individuell kompensation.

Med standardersättning ersätts däremot förlorad tid. Standardersättningen betalas till alla passagerare som drabbats av en försening i samma utsträckning på basis av flygningens längd och försening som beror på ombokning.

Paketresor

I fråga om paketresor finns det egna regler om skadestånd i lagen och de allmänna paketvillkoren.

Reklamation