Frånträdande av paketreseavtal

Paketresor bokas ofta långt före semesterresan. I väntan på en resa kan det dock uppstå oförutsedda händelser som gör att både du och researrangören kan frånträda resan. När resan ställs in måste du få pengarna tillbaka senast 14 dagar efter avbokningen.

Resenärens ångerrätt och skyldighet att betala avbokningsavgift

Resenären kan när som helst frånträda sin paketresa innan resan börjar. Orsaken till avbokningen behöver inte meddelas researrangören.

När du avbokar resan själv får researrangören i allmänhet debitera en skälig och motiverad avbokningsavgift av dig. Avbokningsavgift får dock inte debiteras om du avbokar resan på grund av extraordinära omständigheter, om det kan förmodas att det finns ett väsentligt fel i researrangörens prestation eller betydande ändringar i paketreseavtalet.

 • Resenären kan inte debiteras avbokningsavgift när resenären avbokar en resa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter som råder på resmålet eller i dess omedelbara närhet.

  Det är fråga om en exceptionell omständighet till exempel när

  • en resa kan inte genomföras på grund av krigshandling, terrorism, naturkatastrof, strejk eller motsvarande situation på resmålet eller i dess närhet. Exempelvis att transporterna är förhindrade på grund av krigshandlingar eller att centrala tjänster (bland annat el eller vatten) inte är tillgängliga på resmålet på grund av en naturkatastrof eller strejk.
  • Resan kan inte genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa. På resmålet har exempelvis överraskande en allvarlig smittsam sjukdom eller allvarliga oroligheter brutit ut, som kan äventyra säkerheten för utomstående.

  När resenärens rätt att avboka en resa bedöms utifrån resenärernas säkerhet, kan myndigheternas reserekommendationer beaktas.

  • Utrikesministeriet ger landspecifika meddelanden om resesäkerhet. I dessa kan man exempelvis uppmana att undvika onödigt eller allt resande till en region eller att lämna ett land.
  • Institutet för hälsa och välfärd ger information om smittsamma sjukdomar i världen samt om vaccinationer, sjukdomar och förebyggande och behandling av dem.
  • Finlands representationer utomlands informerar om händelser som tillfälligt eller kortvarigt påverkar resesäkerheten.

  Resenären har dock inte ångerrätt utan avbokningsavgift om resenären var medveten om de extraordinära omständigheterna redan när avtalet ingicks.

 • Researrangören kan inte heller ta ut en avbokningsavgift om resenären har vägande skäl att förmoda att det kommer att finnas ett betydande fel i researrangörens prestation. Exempelvis att det hotell som sålts till resenären fortfarande är halvfärdigt, och det inte är sannolikt att det kommer att bli färdigt i tid.

 • Resenären har rätt att frånträda avtalet utan att betala avbokningsavgiften, om researrangören gör betydande ändringar i paketreseavtalets huvudsakliga egenskaper eller när paketresans totalpris höjs med över 8 procent före resans början.

Researrangören ska på din begäran motivera avbokningsavgiftens belopp.

Det finns vissa ramvillkor för avbokningsavgiften:

 • Avbokningsavgiften får inte vara större än researrangörens faktiska kostnader och den får inte beakta researrangörens uteblivna rörelsevinst.
 • Avbokningsavgiften får vara högst priset på paketresan, med avdrag för de kostnadsbesparingar som föranleds av avbokningen och inkomsterna från alternativt bruk av resetjänsten.
 • Om man i paketreseavtalet har avtalat om en avbokningsavgift till ett fast belopp, ska avgiften vara skälig och den ska grunda sig på tidpunkten för frånträde av avtalet, de beräknade kostnadsbesparingarna och de inkomster som kan fås för alternativt bruk av resetjänsten.

Konsumentombudsmannen och Resebyråbranschens förbund i Finland har förhandlat fram allmänna paketresevillkor där storleken på avbokningsavgiften har standardiserats enligt i vilket skede resenären avbokar den köpta resan.

Researrangörens rätt att ställa in en resa

Researrangörens rätt att ställa in en resa på grund av litet antal deltagare

Researrangören har rätt att ställa in en resa om antalet anmälda deltagare är lägre än det minimiantal som anges i avtalsvillkoren. Då ska det minsta antalet resenärer samt tidsfristen för meddelande om inställande av resa anges i avtalsvillkoren.

Resenären ska meddelas om inställande av resa inom den tidsfrist som anges i avtalet och senast:

 • 20 dagar innan resan börjar, om resan varar över sex dagar
 • 7 dagar innan resan börjar, om resan varar mellan två och sex dagar
 • 48 timmar före resan om resan varar mindre än två dagar.

Researrangörens rätt att ställa in resan på grund av oöverstigligt hinder

Researrangören har rätt att ställa in en resa, om oundvikliga och extraordinära omständigheter hindrar resan. Att resan ställs in på grund av force majeure ska meddelas resenären utan obefogat dröjsmål innan resan inleds.

Researrangören har rätt att ställa in en resa när resan inte kan genomföras

 • på grund av krigshandling, terrorism, naturkatastrof, strejk eller motsvarande situation på resmålet eller i dess närhet Exempelvis att transporterna är förhindrade på grund av krigshandlingar eller att centrala tjänster (bland annat el eller vatten) inte är tillgängliga på resmålet på grund av en naturkatastrof eller strejk.
 • utan att äventyra passagerarens liv eller hälsa. På resmålet har exempelvis överraskande en allvarlig smittsam sjukdom eller allvarliga oroligheter brutit ut, som kan äventyra säkerheten för utomstående.

Vid bedömningen av researrangörens rätt att ställa in en resa på grund av resenärens säkerhet kan myndigheternas rekommendationer om resor beaktas.

 • Utrikesministeriet ger landspecifika meddelanden om resesäkerhet. I dessa kan man exempelvis uppmana att undvika onödigt eller allt resande till en region eller att lämna ett land.
 • Institutet för hälsa och välfärd ger information om smittsamma sjukdomar i världen samt om vaccinationer, sjukdomar och förebyggande och behandling av dem.
 • Finlands representationer utomlands informerar om händelser som tillfälligt eller kortvarigt påverkar resesäkerheten.

En strejk bland personalen i det hotell som researrangören anlitar berättigar i regel inte till avbokning, eftersom ersättande inkvartering i allmänhet kan ordnas. Om även personalen på övriga motsvarande inkvarteringar på resmålet omfattas av strejken, är en avbokning möjlig.

Återbetalning av betalningar vid inställd resa

Resenären ska utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar efter det att researrangören eller resenären själv har hävt paketavtalet återbetalas betalningarna för paketresan.

Från det belopp som återbetalas får inte avbokningsavgiften dras av när researrangören eller resenären själv har avbokat resan på grund av extraordinära omständigheter, förmodade avtalsbrott eller en betydande ändring av paketavtalet eller totalpriset på paketresan.

Om researrangören har avbokat resan på grund av ett för litet antal deltagare eller extraordinära omständigheter, har resenären inte rätt till tilläggsersättning för kostnader som direkt hänför sig till resan och som blivit onödiga på grund av avbokningen (till exempel anskaffning av visum eller anslutningstransport).

Om du betalade resan med kreditkort, bekanta dig också med kreditgivarens ansvar.

Värdebevis, dvs. vouchers som alternativ till återbetalning av pengar

Huvudregeln är att prestationer som betalats för en inställd paketresa returneras i pengar till resenären.

I exceptionella situationer har resenären dock kunnat erbjudas vouchers eller resekuponger som alternativ till återbetalning. Med en voucher kan resenären vanligen köpa ett nytt resepaket senare i framtiden.

Passagerarens valfrihet ska alltid tryggas när en voucher erbjuds. En voucher får till exempel inte presenteras som det enda alternativet eller krävas att resenären godkänner att pengarna återbetalas. Resenären ska alltid få tillbaka prestationerna i pengar om han eller hon så önskar.